502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม : ทส. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการขยะและน้ำเสีย พื้นที่เกาะเต่า เกาะสมุย

ข่าววันที่ 20 ส.ค. 61

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 52/2561 วันที่ 17 สิงหาคม2561

ทส. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
การจัดการขยะและน้ำเสีย พื้นที่เกาะเต่า เกาะสมุย เกาะพะงัน
เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนและปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายรัฐบาล

วันที่ ๑๗ สิงหาคม 2561นายเสริมยศ สมมั่น หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส) เปิดเผยว่า พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้คณะผู้ตรวจราชการฯ ซึ่งมีตน พร้อม นายสากล ฐินะกุล นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย นายอดิศร นุชดำรงค์ ได้ร่วมลงพื้นที่ติดตามการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการปฏิรูปและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่อง ?การจัดการขยะและน้ำเสีย พื้นที่เกาะเต่า เกาะสมุย เกาะพะงัน?ณ ห้องประชุมละไม วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งผลจากการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ทส. จะนำไปเป็นข้อมูลเพื่อปฏิรูปและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายรัฐบาลต่อไป

นายเสริมยศ กล่าวว่า ปัญหาขยะมูลฝอยและน้ำเสียเป็นปัญหาที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกปีทั้งทางบกและทะเล ซึ่งจากการติดตามการจัดการน้ำเสียของเกาะสมุย และเกาะพะงัน พบว่า ระบบบำบัดน้ำเสียไม่เพียงพอ ระบบท่อรวบรวมน้ำเสียที่มีอยู่ชำรุดและมีไขมันสะสมอุดตัน รวมทั้งสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำลำคลองสาธารณะ ในส่วนเกาะเต่ายังไม่มีระบบบำบัดน้ำเสียของชุมชน ในด้านปัญหาการจัดการขยะมูลฝอย พบว่า เกาะสมุย เกาะเต่า เป็นพื้นที่วิกฤติด้านขยะ เนื่องจากมีขยะตกค้างบนพื้นที่เกาะสมุยมากถึง 200,000 ตัน พื้นที่เกาะเต่า 42,000 ตัน และเกาะสมุยมีขยะเกิดขึ้น 150 ตันต่อวัน เกาะเต่า 10-20 ตันต่อวัน และเกาะพะงัน 50 ตันต่อวัน

นายเสริมยศ กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญและกำหนดให้การแก้ไขปัญหาเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ และหน่วยงานในสังกัด ร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการขยะและน้ำเสีย พื้นที่เกาะเต่า เกาะสมุย เกาะพะงัน เพื่อระดมข้อคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และจัดทำแนวทางการจัดการขยะและน้ำเสียในพื้นที่เกาะเต่า เกาะสมุย เกาะพะงัน เพื่อนำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินการแก้ไขปัญหาขยะและน้ำเสียในพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืน รวมทั้งแนวทางการดำเนินงานโครงการ ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย หน่วยงานภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พร้อมกับหน่วยงาน เทศบาลนครเกาะสมุย เทศบาลตำบลบ้านใต้ เทศบาลตำบลเพชรพะงัน เทศบาลตำบลเกาะพะงัน เทศบาลตำบลเกาะเต่า เครือข่ายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสถานประกอบการในพื้นที่


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม