502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม : สถานการณ์ฝุ่นละอองตำบลหน้าพระลาน ปี 2561 สูงขึ้น ปรับแนวทางการป้องกันในปี 2562

ข่าววันที่ 6 ก.ย. 61

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 57/2561 วันที่ 6 กันยายน2561

สถานการณ์ฝุ่นละอองตำบลหน้าพระลาน ปี 2561 สูงขึ้น
ปรับแนวทางการป้องกันในปี 2562

นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองตำบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี ในปี 2561 พบว่า มีแนวโน้มสถานการณ์ปัญหารุนแรงกว่าปี 2560 โดยค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ในปี 2561 (ตุลาคม 2560 ? สิงหาคม 2561) ตรวจพบมีค่าในช่วง 27-303 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร ในขณะที่ ปี 2560 (ในช่วงเววลาเดียวกัน) พบว่า PM10 มีค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงอยู่ในช่วง 19-257 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร) สำหรับจำนวนวันที่ PM10 สูงเกินค่ามาตรฐานพบว่า ปี 2561 มีจำนวนวันที่ฝุ่น PM10 เกินมาตรฐาน 125 วัน (ตรวจวัด 328 วัน คิดเป็นเกินมาตรฐานร้อยละ 38.1) มากกว่าปี 2560 มีจำนวนวันที่ฝุ่น PM10 เกินมาตรฐาน 107 วัน (ตรวจวัด 326 วัน คิดเป็นเกินมาตรฐานร้อยละ 32.8)
นายเถลิงศักดิ์ กล่าวว่า จากการดำเนินงานในช่วงเกือบ 15 ปี ของการเป็นเขตควบคุมมลพิษ พบว่า พื้นที่ตำบลหน้าพระลาน มีการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน แต่ยังคงมีฝุ่นสูงเกินมาตรฐานในช่วงหน้าแล้งของทุกปี (ซึ่งมักจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม-มีนาคมของปีถัดไป) อย่างไรก็ตาม ความสำคัญของพื้นที่ตำบลหน้าพระลานถือว่าเป็นแหล่งผลิตหินปูน หินอุตสาหกรรมและหินก่อสร้าง รวมถึงแหล่งผลิตปูนซิเมนต์ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งมีการคาดการณ์ในอนาคตเกี่ยวกับแนวโน้มการผลิตและใช้หินอุตสาหกรรมและหินปูนในพื้นที่ว่าจะเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5-10 ของการผลิตในปัจจุบันสำหรับใช้ในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ต่างๆ ดังนั้น คพ. จึงพิจารณาเพิ่มความเข้มข้นในการที่จะบริหารจัดการปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญต่อประชาชน โดยมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดการแก้ไขปัญหา มีการประยุกต์ใช้มาตรการด้านต่างๆ ควบคู่กันไปทั้งมาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคม รวมทั้งมาตรการการติดตามตรวจสอบที่เข้มข้น
นายเถลิงศักดิ์ กล่าวอีกว่า เพื่อเป็นการเตรียมการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษตำบลหน้าพระลาน ในช่วงวิกฤติหน้าแล้งปี 2562 จึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียน (After Action Review: AAR) การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่เขตควบคุมมลพิษตำบลหน้าพระลาน จังหวัดสระบุรี โดยมีข้อสรุปว่าควรมีการบูรณาการจากทุกภาคส่วนและปรับเปลี่ยนแนวทางในการจัดการฝุ่นละอองในพื้นที่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนี้ 1) ควรมีการปรับเปลี่ยนแนวทางในการกำจัดฝุ่นละอองจากถนนสาธารณะและพื้นที่ภายในสถานประกอบการโดยเปลี่ยนวิธีจากระบบเปียก (การฉีดพรมน้ำ) เป็นระบบแห้ง (การใช้รถดูดฝุ่น) เพื่อให้สามารถกำจัดได้หมดและมีประสิทธิภาพสูงกว่า รวมทั้งไม่ทำให้ผิวถนนสึกหรอก่อนเวลาอันควร 2) การกำหนดให้สถานประกอบกิจการในพื้นที่มีการควบคุมหรือจำกัดเวลาการทำงานและขายหินในช่วงกลางคืนโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตฝุ่นละอองเพื่อให้สอดคล้องกับขีดจำกัดของชั้นความสูงผสม (Mixing Height) ในพื้นที่ 3) การปลูกต้นไม้พันธุ์ท้องถิ่นเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและแนวป้องกันฝุ่นละออง 4) การกำกับดูแลสถานประกอบการทุกประเภทให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ตลอดจนพิจารณาควบคุมจำนวนแหล่งกำเนิดอุตสาหกรรมไม่ให้มีจำนวนเพิ่มขึ้นเกินกว่าพื้นที่จะรองรับได้ และ 5) ให้เข้มงวดและกำกับดูแลรถบรรทุกให้ปิดคลุมกระบะบรรทุกมิดชิด เพื่อป้องกันหินร่วงหล่นบนถนน เป็นต้น


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม