502 Bad Gateway


nginx
PCD : News
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม คพ. รุกวัสดุก่อสร้าง เป็นสินค้าสีเขียว

ข่าววันที่ 28 พ.ย. 61

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 74/2561 วันที่ 27 พฤศจิกายน2561

คพ. รุกวัสดุก่อสร้าง เป็นสินค้าสีเขียว

ไทยจับมือสาธารณรัฐเกาหลี พัฒนาเกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ร่วมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความตระหนักด้านการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับประเทศไทย (Final Workshop and Awareness-raising for Thailand) เน้นภาคอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง เลือก 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ฉนวนกันความร้อน ปูนซีเมนต์ และเหล็กสำหรับการก่อสร้าง เป็นสินค้าสีเขียว

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่า คพ. ได้เข้าร่วมโครงการความร่วมมือด้านการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค (Asia Pacific Green Public Procurement Partnership Project) ตั้งแต่เดือนกันยายน 2560 ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม สาธารณรัฐเกาหลี (KEITI) และโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UN Environment) ซึ่งในโครงการนี้ กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาเกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในกลุ่มวัสดุก่อสร้าง และการพัฒนาแนวทางสร้างแรงจูงใจในการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นายประลอง กล่าวว่า ปัจจุบัน คพ. ได้จัดทำเกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้ว จำนวน 30 รายการ ประกอบด้วย สินค้า 24 ผลิตภัณฑ์ และ การบริการ 6 บริการ แต่ยังไม่มีการดำเนินงานในกลุ่มวัสดุก่อสร้าง สถาบันเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม สาธารณรัฐเกาหลี ในฐานะผู้ดำเนินโครงการหลักของสาธารณรัฐเกาหลี ที่มีการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้สนับสนุนข้อมูลทางด้านเทคนิคและการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการพัฒนาเกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่มีความหลากหลายมากขึ้น โครงการนี้จึงมุ่งเน้นการพัฒนาเกณฑ์ข้อกำหนดฯ สำหรับสินค้าประเภทวัสดุก่อสร้างเป็นลำดับแรก จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ฉนวนกันความร้อน ปูนซีเมนต์ และเหล็กสำหรับการก่อสร้าง ซึ่งถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการนำมาใช้ในปริมาณมากในการก่อสร้างอาคารและโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ

การจัดทำเกณฑ์ข้อกำหนดฯ ประเภทวัสดุก่อสร้างในครั้งนี้ ได้ให้ความสำคัญเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยของผู้บริโภค เช่น การใช้วัตถุดิบที่นำกลับมาใช้ใหม่ กระบวนการผลิตมีการจัดการปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เลี่ยงการใช้สารเคมีอันตราย การนำบรรจุภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่ และการจัดการซากผลิตภัณฑ์หลังหมดอายุการใช้งาน เป็นต้น ซึ่งเกณฑ์ข้อกำหนดดังกล่าว ได้ผ่านการให้ข้อคิดเห็นจากผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นแล้ว ซึ่งคพ. จะดำเนินการบรรจุเป็นรายการสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อไปนายประลอง กล่าว


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม