Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560

ไทย-ญี่ปุ่น เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุม 3R ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 9

ลงในเว็บไซต์วันที่ 12 มี.ค. 62

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ ๗๗/๒๕๖๐ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒

ไทย-ญี่ปุ่น เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุม 3R ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 9

วันที่ 4 มีนาคม 2562 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแถลงข่าวการจัดประชุมในระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสด้าน 3R ขอประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 9 (The 9th Regional 3R Forum in Asia and the Pacific) ณ ห้องปอมปาดัวร์ ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน โดยมี พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการแถลงข่าว ร่วมกับ นายซึกาสะ อะกิโมโต้ (Mr. Tsukasa Akimoto) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อม ประเทศญี่ปุ่น และ นายคาซูชิเกะ เอ็นโด (Mr. Kazushige Endo) ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาภูมิภาคแห่งสหประชาชาติ (United Nations Centre for Regional Development: UNCRD)

พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า รัฐบาลไทยโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ กระทรวงสิ่งแวดล้อม ประเทศญี่ปุ่น และศูนย์พัฒนาภูมิภาคแห่งสหประชาชาติ (UNCRD) เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมในระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสด้าน 3R ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 4 - 6 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมทางวิชาการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นวาระโลกของสาหรับมวลมนุษยชาติ ไม่ได้เป็นวาระทางการเมือง รวมทั้งเป็นเวทีสาหรับประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกที่จะร่วมกันแสดงความเห็นและมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยหลักการ 3R รูปแบบการประชุมเป็นการระดมความคิดเห็นด้านนโยบายและมาตรการ 3R รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนวิชาการ ความรู้ ประสบการณ์ และการดาเนินงานด้าน 3R ของประเทศต่าง ๆ (3R best practices)

การจัดประชุมฯ มีกาหนดจัดงาน 3 วัน โดยมีรูปแบบการจัดประชุมในลักษณะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Meeting) ลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว(Single-use Plastic)ภายในงาน มีผู้เข้าร่วมงานจาก 42 ประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และภูมิภาคอื่นๆ มากกว่า 600 คน และได้รับเกียรติจากพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดร่วมกับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อม ประเทศญี่ปุ่น และผู้อานวยการศูนย์พัฒนาภูมิภาคแห่งสหประชาชาติ (UNCRD) กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การประชุมสัมมนาวิชาการ การรับรองปฏิญญากรุงเทพฯ 3R (Bangkok 3R Declaration) การจัดบูธนิทรรศการจากของภาครัฐและเอกชน ในด้านต่างๆ ได้แก่ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับหลักการ 3R เทคโนโลยีการจัดการของเสีย องค์ความรู้เทคนิควิชาการ การถอดบทเรียน (Lesson learned) ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน 3R และการศึกษาดูงาน 2 แห่ง ได้แก่ เส้นทางที่ 1 ด้านโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ ณ บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จังหวัดสมุทรปราการ เส้นทางที่ 2 ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ของ ปตท.

การเป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมฯ ของประเทศไทยในครั้งนี้ สอดรับกับวาระที่ประเทศไทยดารงตาแหน่งประธานอาเซียนในปีนี้ และเป็นการแสดงจุดยืนที่ชัดเจนในเวทีระหว่างประเทศในการให้ความร่วมมือกับนานาประเทศเพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานความรับผิดชอบร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยหลักการ 3R เพื่อให้บรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนในปี 2030 (Sustainable Development Goals : SDGs)ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมควบคุมมลพิษ
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๕, ๐ ๒๒๙๘ ๒๐๖๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๘ ๕๓๗๔ www.pcd.go.th
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม