Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

ลงในเว็บไซต์วันที่ 11 มิ.ย. 62

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง)
และกำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง)
--------------------------------

ตามประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ลงวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕62 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (เพื่อวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง) และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ซึ่งกรมควบคุมมลพิษได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (เพื่อวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง) โดยการสอบข้อเขียน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2562 แล้วนั้น
กรมควบคุมมลพิษ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (เพื่อวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง) ดังนี้
1. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง)
เอกสารหมายเลข 1
2. กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง)
เอกสารหมายเลข 2
3. เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันที่ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง)
เอกสารหมายเลข 3
4. การประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
กรมควบคุมมลพิษ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง) ในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ทางเว็บไซต์ https://pcd.job.thai.com หรือ http://www.pcd.go.th


ผู้ประสานงาน : วาสนา ใคร่ครวญ ( wasana(dot)k(at)pcd(dot)go(dot)th)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม