Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ลงในเว็บไซต์วันที่ 2 ก.ค. 62


ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

--------------------------------

      ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ ฉบับลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และประกาศกรมควบคุมมลพิษ ฉบับลงวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ด้านการควบคุมอาคาร) จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 22 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ซึ่งได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (เพื่อวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง) โดยการสอบข้อเขียน และประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง) โดยการสอบสัมภาษณ์ นั้น

      บัดนี้ การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการเลือกสรรตามเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๘ แห่งประกาศกรมควบคุมมลพิษ ฉบับลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และประกาศกรมควบคุมมลพิษ ฉบับลงวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ดังบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรแนบท้ายประกาศนี้


ผู้ประสานงาน : วาสนา ใคร่ครวญ ( wasana(dot)k(at)pcd(dot)go(dot)th)404 Not Found

404 Not Found


nginx
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม