Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560

คพ. เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัดควันดำรถยนต์

ลงในเว็บไซต์วันที่ 1 ส.ค. 62

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 168/2562 วันที่ 1 สิงหาคม 2562


คพ. เพิ่มประสิทธิภาพ การตรวจวัดควันดำรถยนต์
โดยปรับเปลี่ยนใช้เครื่องวัดควันดำระบบความทึบแสงทดแทนระบบกระดาษกรอง

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่าเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ผลกระทบจากปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ที่กำลังจะมาถึง และเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น กรมควบคุมมลพิษ จึงได้พัฒนาวิธีการตรวจวัดควันดำด้วยระบบวัดค่าความทึบแสง ทดแทนระบบเดิมที่ใช้กระดาษกรอง เนื่องจากวิธีการตรวจวัดควันดำจากรถยนต์ดีเซลด้วยระบบกระดาษกรองในปัจจุบันนั้น มีข้อจำกัดในตรวจวัดมลสารบางชนิดทำให้ค่าการตรวจวัดที่ได้ไม่สะท้อนความเป็นจริง ทั้งยังอาจมีความผิดพลาดได้ง่ายจากกระบวนการในการการเก็บตัวอย่างไอเสียของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เช่น จังหวะการเหยียบคันเร่งไม่สัมพันธ์กับการกระตุ้นกระบอกสูบ ปัญหาความผิดพลาดของข้อมูลจากกระบวนการกรอกข้อมูลและการแปลผลของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น

นายประลอง กล่าวว่า ในปัจจุบันวิธีการตรวจวัดควันดำด้วยระบบวัดค่าความทึบแสงของควันจากรถยนต์ดีเซลนั้นเป็นที่นิยมในประเทศต่าง ๆ ดังนั้น เพื่อให้การตรวจวัดสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและเป็นไปตามหลักสากล ลดข้อขัดแย้งและความผิดพลาดในการตรวจวัด และช่วยให้การตรวจสภาพรถยนต์ของสถานตรวจสภาพรถเอกชน(ตรอ.)มีความน่าเชื่อถือ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผู้นำรถเข้าตรวจสภาพมีความมั่นใจในระบบวิธีการตรวจวัด สามารถเชื่อมโยงข้อมูลผลการตรวจสภาพกับระบบออนไลน์ของ ขบ.ได้โดยอัตโนมัติ และสามารถทวนสอบความถูกต้องของการตรวจวัดได้ ส่งผลต่อเนื่องในการควบคุมการระบายฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน คพ.และ ขบ. จึงได้เสนอยกเลิกวิธีการตรวจวัดควันดำระบบกระดาษกรองสำหรับการตรวจวัดควันดำจากรถยนต์ โดยเสนอให้มีการใช้วิธีตรวจวัดควันดำด้วยระบบวัดค่าความทึบแสงของควันแทน ทั้งนี้ คพ.และ ขบ. ได้รับฟังความคิดเห็นเรื่องความพร้อมของสถานตรวจสภาพรถเอกชนในการยกเลิกวิธีการตรวจวัดควันดำด้วยเครื่องมือวัดควันดำระบบกระดาษกรองจาก ตรอ. ทั่วประเทศ และรับฟังความคิดเห็นจากนักวิชาการ ผู้ผลิตเครื่องมือวัดควันดำ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ

นายประลอง กล่าวว่า ล่าสุดคณะทำงานพิจารณากำหนดและปรับปรุงระบบการตรวจสภาพยานพาหนะประจำปีด้านมลพิษ และคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ เห็นชอบในหลักการให้ยกเลิกวิธีการตรวจวัดควันดำระบบกระดาษกรองสำหรับการตรวจวัดควันดำจากรถยนต์ โดยเสนอให้มีการใช้วิธีตรวจวัดควันดำด้วยระบบวัดค่าความทึบแสงของควันแทน สำหรับการตรวจสภาพรถ ภายใน 5 ปี นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ให้ คพ.ออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าควันดำของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด โดยให้กำหนดระยะเวลาการใช้เครื่องมือวัดควันดำระบบวัดค่าความทึบแสงทดแทนเครื่องมือวัดควันดำระบบกระดาษกรอง เป็นวันที่ 1 มกราคม 2568 และให้ ขบ.กำหนดระเบียบเป็นเงื่อนไขให้ ตรอ. ที่ขออนุญาตจัดตั้งใหม่ และ ตรอ. ที่จะจัดซื้อเครื่องตรวจวัดควันดำใหม่ทดแทนเครื่องเก่าที่เสื่อมสภาพ จะต้องจัดซื้อเครื่องตรวจวัดควันดำระบบวัดความทึบแสงเท่านั้น และมอบหมายให้ คพ.เสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อพิจารณาต่อไป

ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม