Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560

ข่าวสารสิ่งแวดล้อม คพ.สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

ลงในเว็บไซต์วันที่ 9 ก.ย. 62

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 180/2562 วันที่ 9 กันยายน 2562


คพ.สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังการลักลอบทิ้งกาก
ของเสียอันตรายในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ปัจจุบันจังหวัดสมุทรสาครยังคงประสบปัญหามลพิษต่างๆ ได้แก่ ปัญหาลักลอบทิ้งน้ำเสีย มลพิษทางอากาศ กากของเสียและสารเคมีอันตราย และเรื่องร้องเรียนจากกิจกรรมของโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่เป็นจำนวนมาก โดยพบว่าในจังหวัดสมุทรสาครมีนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู่จำนวน 2 แห่ง และมีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งขนาดใหญ่ กลาง และเล็กตั้งอยู่ จำนวนมากกว่า 6,000 แห่ง ซึ่งปัจจุบันได้มีการตั้งโรงงานจนเต็มพื้นที่แล้ว แต่ก็ยังมีความพยายามจากผู้ประกอบการเสนอขอขยายผังเมืองเพื่อตั้งนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่เพิ่มเติมอีก ทั้งนี้ จากข้อมูลสถิติการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายในจ.สมุทรสาคร ในระหว่างปี 2559-2562 พบว่ามีเหตุลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายเกิดขึ้นจำนวน 9 ครั้ง ไม่นับรวมเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับมลพิษด้านอื่น ๆ

นายประลอง กล่าวว่า ตามนโยบายรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) ที่ได้ให้ความสำคัญต่อปัญหามลพิษจากการลักลอบทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ และกากของเสียอันตราย เพื่อป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน คพ. จึงได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเฝ้าระวังติดตามปัญหามลพิษจากการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายในพื้นที่เสี่ยงให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการ อาสาสมัคร และประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงาน และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังป้องกัน และแก้ไขปัญหาการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย ได้แก่ การติดตามตรวจสอบ/เฝ้าระวังการลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายในพื้นที่เสี่ยง เพื่อเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหามลพิษจากการลักลอบทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ และกากของเสียอันตรายในพื้นที่เสี่ยงทั้งในระดับจังหวัด และระดับชุมชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

คพ.จะเร่งให้ความรู้ความเข้าใจแก่เครือข่ายและประชาชน ซึ่งจะทำในพื้นที่ที่มีปัญหาการลักลอบทิ้งขยะของเสียอันตรายทั่วประเทศ โดยในปีนี้กำหนด 5 แห่ง ซึ่งจังหวัดสมุทรสาครเป็น 1 ใน 5 และจะทยอยทำไปเรื่อยๆ ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศ นายประลอง กล่าว


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม