Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ใน กทม.และปริมณฑล แนวทางแก้ไขปัญหา ประจำวันที่ 19 ม.ค. 63

ลงในเว็บไซต์วันที่ 20 ม.ค. 63

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 16 วันที่ 19 มกราคม 2562

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ใน กทม.และปริมณฑล
แนวทางแก้ไขปัญหา ประจำวันที่ 19 ม.ค. 63


ณ เวลา 07.00 -08.00 น. สถานการณ์ฝุ่นละอองรายชั่วโมง มีแนวโน้มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับเมื่อวาน สาเหตุของการเพิ่มขึ้นของค่าฝุ่นละอองจนมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ(พื้นที่สีแดง) (โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง) เป็นดังนี้

1. สาเหตุจากสภาพอุตุนิยมวิทยา (ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้)

1.1 ในเช้าวันนี้(19 มกราคม 63) ยังคงเกิดภาวะลมสงบต่อเนื่อง จากเมื่อวานในหลายพื้นที่ของ กทม.และปริมณฑล ทำให้การกระจายตัวของฝุ่นละลองยังคงอยู่ในระดับต่ำอยู่

1.2 ประกอบกับสภาพความกดอากาศในพื้นที่ประเทศไทย เมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดภาวะฝาชีครอบ(inversion) ในระดับ 1 กม.(ปกติ ควรสูงกว่า 3.0 กม.) ทำให้สถานการณ์ยังคงมีการสะสมตัวของฝุ่นละอองตั้งแต่เมื่อวานต่อเนื่องมาจนถึงเช้าของวันนี้เพิ่มสูงขึ้น

2. สาเหตุจากการจราจร (ควบคุม/มีมาตรการแก้ไขได้)

2.1 สถานการณ์การจราจรเมื่อวันเสาร์ ที่ 18 มกราคม 2563 ในช่วงกลางวันค่อนข้างจะหนาแน่น โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการจัดแสดงสินค้า กีฬา และสถานที่ท่องเที่ยวหลักของ กทม. ประกอบกับข้อมูลในข้อ 1 ทำให้มีการสะสมตัวของฝุ่นละอองเพิ่มขึ้นตลอดวัน จนทำให้ปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 อยู่ในเกณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพตั้งแต่ช่วงค่ำที่ผ่านมา 1 พื้นที่คือ พื้นที่ริมถนนสามเสน เขตพระนคร (บริเวณย่านบางลำพู)
2.2 อย่างไรก็ดี เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละอองในช่วงเมื่อวานที่ผ่านมาเริ่มมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น อย่างต่อเนื่อง คพ.จึงได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันบูรณาการภารกิจตามแผนฯอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกในการจราจร เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัด โดยทางบก.จร.ได้จัดชุด เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรลงจัดการจราจรในพื้นที่ที่การจราจรติดขัดหนักอย่างต่อเนื่อง

3. การปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มีค่าคุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐาน

จากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 สูงเกินมาตรฐานในหลายพื้นที่ ในช่วงเวลานี้ กระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งเตือน ให้ประชาชนที่อยู่ใน กลุ่มเสี่ยงทางสุขภาพที่จะไดร้ับผลกระทบจากฝุ่น PM2.5 ได้แก่ เด็กเล็ก /หญิงตั้งครรภ์ /ผู้สูงอาย/ุ และผู้มโีรคประจำตัว ใน พื้นที่ที่ฝุ่นละอองเกินมาตรฐานควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรม หรือออกกำลังกายกลางแจ้ง หากจำเป็นต้องออกนอกบ้านเป็นเวลานาน ควรสวมหน้ากากอนามัย เพื่อเป็นการป้องกันฝุ่นละออง รวมถึงป้องกันโรคติดต่อในระบบทางเดินหายใจ ซึ่งเป็นไป ตามหลักการป้องกันไว้ก่อน

4. การดำเนินงาน

4.1.) สถานการณ์ฝุ่นละอองในหลายพื้นที่ของวันนี้มีค่าเกินค่ามาตรฐานที่กำหนด โดยเฉพาะพื้นที่สีแดง กรมควบคุมมลพิษได้ดำเนินการประสานและขอให้เข้มงวดในมาตรการที่ได้ผ่านมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา ตามบัญชาท่านนายกรัฐมนตรี ที่ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัด อย่างเข้มงวด และเร่งด่วนเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ ให้ดีขึ้น

4.2.) หน่วยงานต่างๆ เช่น กรมขนส่งทางบก กรมทางหลวง บก.จร. กทม. ขส.มก. กระทรวงเกษตร กรมโรงงานอุตสาหกรรม ยังคงดำเนินการตามมาตรการอย่างเข้มงวดต่อเนื่อง อาทิตรวจวัดควันดำ /เข้มงวดการห้ามรถบรรทุกเข้าเขตกรุงเทพมหานครตามช่วงเวลาที่กำหนด /เข้มงวดตรวจจับควันดำรถบรรทุกขนาดใหญ่และรถโดยสาร /ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าหลีกเลี่ยงการนำรถบรรทุกสินค้าทุกประเภท (ยกเว้นสินค้าที่จำเป็น เช่น ของสด) เข้าในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร /ควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศอย่างเข้มงวด โดย กรอ.ประสาน โรงงานอุตสาหกรรมลดกำลังการผลิตในช่วงสถานการณ์ฝุ่นละอองสูง / ไม่ให้มีการเผาในที่โล่งในพื้นที่ กทม และปริมณฑล / ควบคุมและลดฝุ่นจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าและการก่อสร้างประเภทอื่นๆ พร้อมทั้งเร่งคืนผิวการจราจรให้แก่ประชาชนเพื่อลดปัญหาการจราจรที่ติดขัดในช่วงกลางวัน
4.3.) ทั้งนี้ ในพื้นที่ที่มีปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (พื้นที่สีแดง) ได้แก่พื้นที่ ริมถนนสามเสน ในเขตพระนคร คพ.ได้ประสาน กทม. และ บก.จร.เพื่อให้เข้าดำเนินการอย่างเร่งด่วน พร้อมทั้งแจ้งกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้เร่งประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในสถานการณ์ที่ค่าฝุ่นละอองมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าว

5. สถานการณ์ ต่อจากนี้

5.1) ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา สถานการณ์ในช่วงเช้านี้ ยังคงมีการสะสมตัวของฝุ่นละอองต่อเนื่อง จากภาวะที่ลมสงบ
จนกระทั่งในช่วงเที่ยงของวันนี้ การฟุ้งกระจายตัวของฝุ่นละอองจะเริ่มดีขึ้นเนื่องจากหลายพื้นที่ ในกทม.และปริมณฑลจะได้รับอิทธิพลลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็วสูงสุด 10-20 กม/ชม. และอาจมีโอกาสที่จะเกิดฝน ร้อยละ 10 ของพื้นที่
ข้อมูลการพยากรณ์อากาศรายสัปดาห์พบว่า ชลวันที่ 19 ม.ค. 63 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางอีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ประกอบกับลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนพัดความหนาวเย็นจากเทือกเขาหิมาลัยเข้าปกคลุมภาคเหนือ
ส่วนในช่วงวันที่ 22 - 24 ม.ค. 63 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันออกลงสู่ทะเลจีนใต้มากยิ่งขึ้น ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอุณหภูมิสูงขึ้น

ทำให้มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกและภาคกลาง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

5.2) สภาพการจราจร
เนื่องจากในวันนี้เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ การจราจรในภาพรวมของเช้านี้มีการจราจรที่ค่อนข้างคล่องตัวมากกว่าเมื่อวาน และแม้ว่าอาจมีบางพื้นที่ที่อาจมีการสะสมตัวของการจราจรอยู่บ้างแต่อาจไม่มากนัก ซึ่งสอดคล้องข้อมูลดัชนีรถติดจากมูลนิธิศูนย์ข้อมูลจราจรอัจฉริยะไทย และ บก.จร. ซึ่งหากประกอบกับข้อมูลในข้อ 5.1 แล้วนั้นจะช่วยให้สถานการณ์ภาพรวมในวันนี้จะยังมีการสะสมของฝุ่นละอองอยู่ระดับหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม คพ. ยังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และดำเนินการแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชนทราบเพื่อจะได้ดำเนินการเข้าไปบรรเทาสภาพปัญหา และเพื่อให้ประชาชนใช้เป็นข้อมูลในการดูแลตนเองต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษจะรายงานสถานการณ์ ในช่วงวิกฤตเช่นนี้เป็นประจำ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกันครับ


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

404 Not Found


nginx
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม