Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

ทส. รุกให้อาคารภาครัฐเป็นต้นแบบจัดการน้ำเสีย

ลงในเว็บไซต์วันที่ 6 ก.พ. 63

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 32 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

ทส. รุกให้อาคารภาครัฐเป็นต้นแบบจัดการน้ำเสีย


วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) จัดงานมอบนโยบายโครงการอาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสียณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 3 - 4 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ และคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานเปิดงานและมอบนโยบายการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐในการลดการระบายน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำ การแก้ไขปัญหาน้ำเสียและยกระดับคุณภาพน้ำ

นายนพดล กล่าวว่า อาคารของหน่วยงานภาครัฐที่มีจำนวนมากและกระจายอยู่ในทุกพื้นที่ เป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดน้ำเสียจากกิจกรรมการใช้น้ำภายในอาคาร ซึ่งอาคารบางประเภทและบางขนาดถูกกำหนดให้เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมตามมาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามที่กฎหมายสิ่งแวดล้อมกำหนดในการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร อีกทั้งหน่วยงานภาครัฐ ยังเป็นหน่วยงานที่ประชาชนให้ความเชื่อถือและเชื่อมั่น จึงต้องปฏิบัติให้เป็นแบบอย่าง และเป็นต้นแบบที่ดีให้กับภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และให้ความสำคัญในการจัดการน้ำเสียจากอาคารของตน ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ที่ผ่านมา คพ. ที่ได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล และหน่วยงานอิสระในกำกับของรัฐ ให้เข้าร่วมโครงการอาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสียเพื่อพัฒนาไปเป็นเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการจัดการน้ำเสีย และมีการระบายน้ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว จำนวน 194 หน่วยงาน อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 91 หน่วยงาน และพื้นที่ต่างจังหวัด 103 หน่วยงานสำหรับหน่วยงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ คพ. และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 จะลงพื้นที่ตรวจสอบการระบายน้ำทิ้ง และให้คำแนะนำแนวทางการจัดการน้ำเสียพร้อมทั้งจัดอบรมให้คำปรึกษาเชิงเทคนิค และศึกษาดูงานด้านการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย

หน่วยงานราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสียจะต้องมีนโยบาย มาตรการในการจัดการน้ำเสียและการประหยัดน้ำที่ชัดเจน มีคณะทำงานหรือผู้รับผิดชอบดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพอยู่สม่ำเสมอ การระบายน้ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ซึ่งจะได้รับโล่เชิดชูเกียรติอาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย พร้อมทั้งการประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานต้นแบบ สำหรับหน่วยงานที่ระบายน้ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อมไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดจะมีหนังสือแจ้งให้กำกับดูแลการจัดการน้ำเสียและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดการดำเนินการดังกล่าวเป็นมาตรการในการผลักดันให้หน่วยงานราชการตื่นตัวและให้ความสำคัญในการจัดการน้ำเสียของหน่วยงาน ป้องกันการระบายน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้คุณภาพน้ำดีขึ้น สามารถยกระดับคุณภาพน้ำ และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำได้มากขึ้น


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

404 Not Found


nginx
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม