Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

ทส. ประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศ เร่งนำไปใช้ปฏิบัติ

ลงในเว็บไซต์วันที่ 11 ก.พ. 63

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 33 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

ทส. ประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการ
แก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศ เร่งนำไปใช้ปฏิบัติ


วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารกรมควบคุมมลพิษ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศ ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองระดับชาติ ทำหน้าที่ให้คำแนะนำทางวิชาการและเผยแพร่ข้อมูลในทางวิชาการ ช่วยสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศ เพื่อให้การบริหารจัดการในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกมิติ ซึ่งแต่งตั้งตามความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็นผู้ลงนามคำสั่ง โดยมีองค์ประกอบปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานอนุกรรมการ พร้อมหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและสถาบันการศึกษา เป็นคณะอนุกรรมการ โดยมีหน้าที่และอำนาจประกอบด้วย

1 เสนอแนะนโยบายและมาตรการ ตามหลักวิชาการที่ปฏิบัติได้จริงในการแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง
2 จัดทำเนื้อหาตามหลักวิชาการเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ใช้ในการประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ถึงต้นเหตุของปัญหามลภาวะทางอากาศ การป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพและแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะยาวที่ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการปรับวิถีชีวิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3 เสนอข้อมูลและแนวทางการจัดการตามหลักวิชาการต่อผู้มีอำนาจสั่งการในการแก้ไขปัญหาพิจารณาร่วมกับข้อมูลในพื้นที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการในพื้นที่โดยเฉพาะการจัดการเชื้อเพลิงและการควบคุมดับไฟในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอนและตาก)

4 รวบรวมข้อมูลคาดการณ์มลพิษทางอากาศ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ในลักษณะเดียวกันกับการพยากรณ์อากาศและเตรียมรับมือสถานการณ์มลภาวะทางอากาศ

5 เสนอแนะเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพจากมลภาวะทางอากาศ ในระยะแรกควรเน้นการสรรหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปกป้องประชากรกลุ่มเสี่ยง

6 เชิญบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลข้อเท็จจริงและความเห็นรวมทั้งส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการจัดทำข้อเสนอแนะตามข้อที่ 1 ถึง 5

7 รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ในการประชุมได้พิจารณาข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 และได้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และกลุ่ม 9 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งผลการประชุมดังกล่าว จะนำเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ต่อไป


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

404 Not Found


nginx
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม