Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

ประกาศรายยชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ลงในเว็บไซต์วันที่ 14 ก.พ. 63


ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมควบคุมมลพิษ
--------------------------------

ตามที่ได้มีประกาศกรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน และได้ดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ กรมควบคุมมลพิษ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสม กับตำแหน่ง และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ดังนี้

1. ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เอกสาร
2. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามเอกสารหมายเลข ๑
3. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามเอกสารหมายเลข ๒
4. เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันที่สอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ตามเอกสารหมายเลข 3

หากผู้ใดไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ตามเอกสารหมายเลข ๒ หรือปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้น จะเป็นผู้มีรายชื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ ฉบับนี้ ก็จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตำแหน่ง ที่สอบแข่งขันได้

ทั้งนี้ กรมควบคุมมลพิษ จะประกาศรายชื่อการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ในวันที่ 25 มีนาคม 2563 ทางเว็บไซต์ https://pcd.job.thai.com หรือ http://www.pcd.go.th


ผู้ประสานงาน : วาสนา ใคร่ครวญ (wasana(dot)k(at)pcd(dot)go(dot)th)404 Not Found

404 Not Found


nginx
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม