Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ลงในเว็บไซต์วันที่ 14 ก.พ. 63


ประกาศกรมควบคุมมลพิษ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง)
และกำหนด วัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง)
--------------------------------

ตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ ลงวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. ๒๕63 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (เพื่อวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง) และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ซึ่งกรมควบคุมมลพิษได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (เพื่อวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง) โดยการสอบข้อเขียน เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 แล้วนั้น

กรมควบคุมมลพิษ ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (เพื่อวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง) และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง) ดังนี้

1. ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เอกสาร
2. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง) ตามเอกสารหมายเลข ๑
3. กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง) ตามเอกสารหมายเลข ๒
4. เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันที่ประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง) ตามเอกสารหมายเลข 3

กรมควบคุมมลพิษ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 ทางเว็บไซต์ https://pcd.job.thai.com หรือ http://www.pcd.go.th

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (เพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง) มาเข้ารับการประเมินสมรรถนะ โดยการสอบสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนดใน เอกสารหมายเลข 2 หากปรากฏภายหลังว่าผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และจะไม่มีสิทธิได้รับการจัดจ้างหรือเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น


ผู้ประสานงาน : วาสนา ใคร่ครวญ (wasana(dot)k(at)pcd(dot)go(dot)th)404 Not Found

404 Not Found


nginx
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม