Not Found

The requested URL was not found on this server.


Apache Server at 96.47.235.146 Port 80
PCD : News
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

คพ. ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Zero Burn ลดการเผาฟางข้าว แก้ปัญหา PM2.5

ลงในเว็บไซต์วันที่ 25 ก.พ. 63

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 40 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

คพ. ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Zero Burn
ลดการเผาฟางข้าวแก้ปัญหา PM2.5 และภาวะโลกร้อน


นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า คพ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ?Zero Burn ลดการเผาฟางข้าวแก้ปัญหา PM2.5 และภาวะโลกร้อน? เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นร่วมกัน ในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม ร่วมบูรณาการจัดการฟางข้าวและลดการเผาฟางข้าวหลังเก็บเกี่ยว โดยมีเป้าหมายของโครงการมุ่งเน้นไปที่การแปรรูปฟางข้าวโดยการอัดเป็นก้อนหรืออัดเม็ด เพื่อนำไปใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงชีวมวลในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ เป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณะในวงกว้าง เพื่อสร้างระบบการบริหารจัดการฟางข้าวที่เหลือจากการเก็บเกี่ยว รวมถึงผลักดันแผนการจัดการฟางข้าวที่เหลือจากการเก็บเกี่ยว โดยครอบคลุมมาตรการด้านกฎหมายเศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการทั้งระบบ รวมทั้งการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

นายประลอง กล่าวว่า คพ. จะให้การสนับสนุนการดำเนินการเชิงนโยบายให้กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยางดเผาฟางข้าว ตามวิสัยทัศน์ของหน่วยงานในการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาด้านมลภาวะทางอากาศ ในส่วนหน่วยงานราชการที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ทสจ. พระนครศรีอยุธยา สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ ปภ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สนับสนุนการดำเนินการเชิงนโยบายด้านการจัดการฟางข้าวที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวให้กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดงดเผาฟางข้าว อบต.รางจระเข้ ดำเนินการตามนโยบายงดเผาในพื้นที่ สนับสนุนเครื่องจักรอัดก้อนฟาง และพื้นที่สำหรับเก็บก้อนฟางเพื่อรวบรวมส่งโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ และทำแผนพัฒนาพื้นที่และอาคารติดตั้งเครื่องจักรแปรรูปก้อนฟางเป็นฟางอัดเม็ดในโครงการระยะต่อไป และกลุ่มเกษตรกรตำบลรางจระเข้ ปฏิบัติตามนโยบายจัดการฟางข้าวที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวและงดเผา รวมทั้งผลิตฟางอัดก้อนเพื่อส่งโรงงานผลิตปูนซีเมนต์

สำหรับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ได้แก่ ธกส. ให้การสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำผ่านนโยบาย Go Green ที่สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรยั่งยืนด้วยการยกระดับการผลิตที่ปลอดภัย รวมไปถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เอสซีจี ให้การสนับสนุนโดยการรับซื้อฟางก้อนเพื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวลแทนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล รวมถึงการจัดทำแผนพัฒนาโครงการแปรรูปฟางก้อนเป็นฟางอัดเม็ดในระยะถัดไป และคูโบต้า สนับสนุนโครงการโดยการขายเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องในราคาพิเศษหรือให้โปรโมชันพิเศษ รวมถึงจัดอบรมการใช้เครื่องจักรอย่างถูกต้องและมีประสิทธิผลแก่เกษตรกร และเพิ่มช่องทางการหารายได้แก่เกษตรกรที่มีเครื่องจักรผ่าน Mobile Application หรือโครงการอื่นๆ ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้จะเริ่มดำเนินการตามแนวทางความร่วมมือนับตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเป็นต้นไป นายประลอง กล่าว


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)Connection Failure
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม