Not Found

The requested URL was not found on this server.


Apache Server at 96.47.235.146 Port 80
PCD : News
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

จัดวางระบบการจัดการขยะ ณ อาคารรัฐสภาแห่งใหม่

ลงในเว็บไซต์วันที่ 29 พ.ค. 63

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 68 วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

จัดวางระบบการจัดการขยะ ณ อาคารรัฐสภาแห่งใหม่


นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) มอบหมายกรมควบคุมมลพิษ(คพ.) ประสานการให้ข้อแนะนำและแนวทางการแก้ไขปัญหาขยะ และเศษอาหารที่อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ เนื่องจากระบบการจัดการขยะยังไม่มีความพร้อม

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า คพ. ได้ดำเนินการส่งมอบถังขยะ เพื่อเป็นตัวอย่าง สำหรับการคัดแยกขยะ ประกอบด้วย ถังสีน้ำเงินรองรับขยะทั่วไป และถังสีเหลืองรองรับขยะรีไซเคิล ณ. อาคารรัฐสภา และเจ้าหน้าที่ คพ. ได้ประสานเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้คำแนะนำการจัดทำแผนการจัดการขยะในอาคารรัฐสภา เนื่องจากการจัดการขยะของอาคารรัฐสภาในช่วงนี้ยังไม่มีระบบการคัดแยกขยะ สืบเนื่องจากการก่อสร้างอาคารยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยมีแผนการก่อสร้างสถานีพักขยะ ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ทั้งนี้ ขยะที่เกิดขึ้นในช่วงนี้บริษัทที่รับจ้างก่อสร้างจะรวบรวมนำไปจัดการให้ในเบื้องต้นก่อน

เนื่องจากยังอยู่ในสัญญาการว่าจ้างก่อสร้างและการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ทำให้การจัดการขยะภายในโรงอาหารในอาคารรัฐสภา ยังไม่มีระบบคัดแยกเศษอาหาร ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป ยังอยู่ระหว่างการจัดวางระบบ แต่เนื่องจากได้เปิดสภาฯ และบุคลากรได้มาปฏิบัติงานแล้ว ขยะที่เกิดขึ้นเป็นความรับผิดชอบของร้านค้าที่ต้องนำไปกำจัดเอง

สำหรับขยะภายในอาคารรัฐสภา บริษัทที่รับจ้างทำความสะอาดรัฐสภาจะนำถังขยะของบริษัทมาใช้ โดยฝ่ายอาคารสถานที่วางแผนในเบื้องต้นว่าจะคัดแยกขยะเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ขยะอันตราย ขยะรีไซเคิล และขยะทั่วไป สำหรับการจัดการขยะหน้ากากอนามัยขณะนี้อาศัยการฝากโรงพยาบาลรัฐรับไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป

นายประลอง กล่าวว่า คพ. ได้ให้ข้อแนะนำสำหรับระบบการจัดการขยะในอาคารัฐสภา เบื้องต้นนี้ ควรมีการคัดแยกขยะเป็น 2 ประเภท ก่อน ได้แก่ ขยะรีไซเคิล และขยะทั่วไป ในส่วนของขยะอันตรายอาจมีจำนวนน้อย ควรมีการจุดรองรับเพียง 1 จุด ของอาคารก็เพียงพอแล้ว สำหรับขยะในโรงอาหาร ให้มีการคัดแยกขยะเศษอาหารเพิ่มเติมและอาจจะใช้พื้นที่บางส่วนเพื่อมาใช้ในการทำปุ๋ยหมัก หรือถ้ามีปริมาณมาก ควรประสานสำนักงานเขต กรุงเทพมหานครเพื่อหาแนวทางการนำไปใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ การจัดวางระบบการจัดการขยะ ตั้งแต่ ปี 2564 เมื่ออาคารแล้วเสร็จสมบูรณ์ คพ. จะได้ประสานให้คำแนะนำในการจัดทำ TOR ว่าจ้างการเหมาการทำความสะอาดและการจัดการขยะในรูปแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมต่อไป


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)Connection Failure
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม