Not Found

The requested URL was not found on this server.


Apache Server at 96.47.235.146 Port 80
PCD : News
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

คพ. เร่งแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำลุ่มน้ำท่าจีน

ลงในเว็บไซต์วันที่ 15 มิ.ย. 63

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 69 วันที่ 13 มิถุนายน 2563

คพ. เร่งแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำลุ่มน้ำท่าจีน


นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ(คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า คพ. ร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 จังหวัดนครปฐม(สสภ.5) ดำเนินการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำในแม่น้ำท่าจีน ต่อเนื่องปีละ 4 ครั้ง โดยพบว่า สถานการณ์คุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีน ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558?2562 คุณภาพน้ำไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำที่กำหนด ซึ่งยังคงมีปัญหาเสื่อมโทรม ถึงแม้ว่าในปัจจุบันได้มีการจัดการน้ำเสียไปบ้างแล้วก็ตาม แต่ยังไม่เพียงพอต่อการจัดการคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำท่าจีนให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดได้

นายประลอง กล่าวว่า คพ. ได้จัดทำแผนปฏิบัติการยกระดับคุณภาพน้ำลุ่มน้ำท่าจีน พ.ศ. 2562 - 2570 ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยนาท จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรสาคร เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่ายและการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน โดยกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา 5 มาตรการ ได้แก่ 1) การป้องกัน ควบคุม กำกับดูแล และบังคับใช้กฎหมาย 2) ลดการระบายน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำ 3) การติดตามตรวจสอบและการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ 4) การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศของแหล่งน้ำ และ 5) การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่องค์ความรู้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างจิตสำนึกให้กับทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คพ. ได้กำหนดกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการยกระดับคุณภาพน้ำลุ่มน้ำท่าจีน พ.ศ. 2562 ? 2572 ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินงาน 5 กิจกรรม ประกอบด้วย 1) โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) และเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนครปฐม 2) การจัดทำ(ร่าง)อัตราการระบายมลพิษทุกแหล่งกำเนิดของแต่ละจังหวัด 3) ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมและให้คำแนะนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4) ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำร่วมกับ สสภ.5 พร้อมทั้งวิเคราะห์และรวบรวมผลเพื่อจัดทำเป็นรายงานสถานการณ์ และใช้ในการวางแผนการจัดการคุณภาพน้ำ และ 5) การทำสื่อประชาสัมพันธ์การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการจัดการคุณภาพน้ำผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)Connection Failure
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม