Not Found

The requested URL was not found on this server.


Apache Server at 96.47.235.146 Port 80
PCD : News
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

คพ. รับรางวัลองค์กรโปร่งใสจาก ป.ป.ช. 3 ปีซ้อน

ลงในเว็บไซต์วันที่ 17 มิ.ย. 63

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 71 วันที่ 17 มิยุนายน 2563

คพ. รับรางวัลองค์กรโปร่งใสจาก ป.ป.ช. 3 ปีซ้อน


นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.)กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) เปิดเผยว่า จากนโยบายของรัฐบาล ได้ประกาศชัดเจนให้หน่วยงานภาครัฐ จะต้องทำงานด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมและมีความเป็นธรรม และนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส ได้เน้นย้ำให้ความสำคัญนั้น สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลการตัดสินรางวัลองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards) ครั้งที่ 9 จากการประเมินองค์กรหรือสถาบัน ทั้งภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจเอกชนและนิติบุคคลอื่นๆ โดย คพ. ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส และเป็นการได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส 3 ปีซ้อนนับจากปี 2560 ซึ่งเป็นความสำเร็จในข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เป็นหลักฐานว่า ทส.โดย คพ. มีการทำงานยึดหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส มีความรับผิดชอบพร้อมรับการตรวจสอบ เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่น ศรัทธาและไว้วางใจในการปฏิบัติงาน

โดยการประเมินองค์กรโปร่งใสจะประเมินใน 4 หมวด ได้แก่ การปฏิบัติภารกิจอย่างมีความพร้อมรับผิดชอบ การปฏิบัติภารกิจตามหลักนิติธรรม การให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตามแนวทางจริยธรรมที่เป็นสากล การดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีระบบการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส เที่ยงธรรม ต่อต้านการทุจริต และการให้หรือรับสินบน

นายประลอง กล่าวว่า รางวัลองค์กรโปร่งใส เป็นกิจกรรมการมอบรางวัลเกียรติยศแห่งคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกระดับความโปร่งใสของประเทศ สร้างขวัญกำลังใจ และยกย่องเชิดชูหน่วยงาน องค์กรหรือสถาบัน ทั้งภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจเอกชนและนิติบุคคลอื่นๆ ให้เป็นแบบอย่างที่ดี ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างกระแสให้สังคมเกิดค่านิยมส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล มีจรรยาบรรณในวิชาชีพและรับผิดชอบต่อสังคม


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)Connection Failure
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม