Connection Failure PCD : News
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

คพ. ขสมก. และ ปตท. ร่วมวิจัยการใช้น้ำมันดีเซลที่ผสมน้ำมันไบโอดีเซล เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5

ลงในเว็บไซต์วันที่ 24 มิ.ย. 63

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 72 วันที่ 24 มิถุนายน 2563

คพ. ขสมก. และ ปตท. ร่วมวิจัยการใช้น้ำมันดีเซล
ที่ผสมน้ำมันไบโอดีเซล เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5


นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า จากวิกฤตการณ์ปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และเมืองหลักในประเทศ ช่วงปี 2561 - 2563 ทำให้ คพ. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นชอบร่วมกันที่จะร่วมมือในการดำเนินโครงการศึกษาวิจัยการประเมินผลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงชนิดน้ำมันดีเซลที่ผสมน้ำมันไบโอดีเซล เพื่อประเมินผลทางด้านปริมาณการปล่อยสารมลพิษทางอากาศจากไอเสียของรถโดยสาร ขสมก. และรถยนต์ดีเซลขนาดเล็ก ที่ใช้น้ำมันดีเซลที่ผสมน้ำมันไบโอดีเซลในปริมาณต่างๆ โดยเฉพาะปริมาณการปล่อยฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และองค์ประกอบทางด้านเคมีของฝุ่นละอองขนาดเล็ก รวมถึงการประเมินอัตราการใช้เชื้อเพลิงจากน้ำมันสูตรต่างๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลทางวิชาการที่ถูกต้อง และน่าเชื่อถือของนโยบายและมาตรการด้านพลังงานของกับภาคการขนส่งของประเทศไทย

นายประลอง กล่าวว่า งานศึกษาวิจัย จะทำการทดสอบทางด้านมลพิษจากไอเสียรถยนต์ ในห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ คพ. และห้องทดสอบยานยนต์ สถาบันนวัตกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ทำการวิเคราะห์และประเมินผลทางด้านองค์ประกอบทางเคมีของฝุ่นละออง ณ ห้องปฏิบัติการเคมี สถาบันนวัตกรรม บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กลุ่มรถยนต์ตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบในโครงการ ได้แก่ รถโดยสาร ขสมก. จำนวน 6 คัน ได้รับการอนุเคราะห์จากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และรถยนต์ดีเซลขนาดเล็กตามมาตรฐานไอเสียรถยนต์ ระดับยูโร 3 ยูโร 4 และยูโร 5 จำนวน 6 คัน ได้รับการอนุเคราะห์จากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศไทย น้ำมันที่ใช้ในการทดสอบตามแผนงานการทดสอบไอเสียรถยนต์ ตลอดการดำเนินโครงการได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี

ผลที่ได้จากงานศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาและเสนอแนะมาตรการในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จากภาคการขนส่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงพื้นที่ต่างๆ ของประเทศไทยต่อไป นายประลอง กล่าว


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)404 Not Found

404 Not Found


nginx
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม