Not Found

The requested URL was not found on this server.


Apache Server at 96.47.235.146 Port 80
PCD : News
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

ทส. เตรียมรับมือปัญหาหมอกควันใต้ ปี 2563 มุ่งเน้นการบูรณาการแก้ไขปัญหาไฟป่าพรุและหมอกควันข้ามแดน

ลงในเว็บไซต์วันที่ 29 มิ.ย. 63

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 74 วันที่ 27 มิถุนายน 2563

ทส. เตรียมรับมือปัญหาหมอกควันใต้ ปี 2563
มุ่งเน้นการบูรณาการแก้ไขปัญหาไฟป่าพรุและหมอกควันข้ามแดน


นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายนของทุกปี จะเป็นช่วงหน้าแล้งของภูมิภาคอาเซียนตอนล่างมีโอกาสเกิดไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุ ทั้งป่าพรุภายในประเทศ และป่าพรุบริเวณเกาะสุมาตรา และบอร์เนียว ซึ่งสถานการณ์ไฟป่าดังกล่าว ก่อให้เกิดปัญหาหมอกควันข้ามแดนและส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคใต้ ปี 2563 ในวันนี้ (วันที่ 26 มิถุนายน 2563) ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ประกอบด้วย กองทัพภาคที่ 4 ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้แทนหน่วยงานใน 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมแนวทางในการรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคใต้ ปี 2563 เน้นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม บูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในพื้นที่และส่วนกลาง และสิ่งสำคัญคือการสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชน

นายวราวุธ กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาหมอกควันเน้นการแก้ไขปัญหาที่สาเหตุหลัก ประกอบด้วย 1. ปัญหาหมอกควันข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยให้กรมควบคุมมลพิษ เป็นหน่วยงานหลักในการประสานความร่วมมือการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้กลไกข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน 2. ปัญหาไฟป่าพรุในพื้นที่ภาคใต้ โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ หน่วยควบคุมไฟป่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ และภาคประชาชน นอกจากนี้ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ จะเป็นหน่วยงานสนับสนุนในพื้นที่ทั้งในส่วนของการติดตามและแจ้งเตือนสถานการณ์ และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน และสถาบันการศึกษา เพื่อร่วมกันบูรณาการแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบุมมลพิษ กล่าวว่า สถานการณ์หมอกควันภาพรวมในปี 2562 มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นกว่าปีก่อนหน้า เนื่องจากความแห้งแล้งส่งผลให้เกิดการเพิ่มขึ้นของไฟป่าทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน โดยในช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562 พบว่าในพื้นที่ภาคใต้มีฝุ่นละออง PM2.5 เกินค่ามาตรฐานจำนวน 12 วัน และมีค่าสูงสุดเท่ากับ 113 มคก./ ลบ.ม. บริเวณ ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ในวันที่ 8 สิงหาคม 2562 โดยมีสาเหตุมาจากสถานการณ์ไฟป่าพรุควนเคร็ง บริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบ่อล้อ โดยพบว่าในปี 2562 ได้เกิดไฟไหม้ในพื้นที่ดังกล่าวจำนวน 82 ครั้ง พื้นที่เสียหาย 16,801 ไร่ ในส่วนของสถานการณ์หมอกควันในกลุ่ม อนุภูมิภาคแม่โขงตอนล่าง ในปีที่ผ่านมาพบจุดความร้อนสะสมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562 จำนวน 24,085 จุด นอกจากนี้ ศูนย์เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยาแห่งอาเซียน (ASMC) ได้คาดการณ์สภาพภูมิอากาศบริเวณภูมิภาคอาเซียนตอนล่างว่าในช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563 จะมีอุณภูมิและปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ยสูงกว่าค่าปกติ


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)�޷��ҵ���ҳ

�޷��ҵ���ҳ

�����������ҳ������Ѿ�ɾ��������ʱ�����á�

�볢�����²���

  • ȷ�������ĵ�ַ8����ʾ����վ��ַ��ƴд�͸�ʽ��ȷ����
  • ���ͨ���t�Ӷ���˸���ҳ��������վ����Աjϵ��֪ͨ���Ǹ�t�ӵĸ�ʽ����ȷ��
  • ����������ť������һ��t�ӡ�

HTTP ���� 404 - �ļ���Ŀ¼δ�ҵ���
Internet ��Ϣ���� (IIS)


������Ϣ��Ϊ����֧����Ա�ṩ��

  • ת�� Microsoft ��Ʒ֧�ַ����������(“HTTP”��“404”�ı��⡣
  • ��“IIS ����”������ IIS ������ (inetmgr) �з��ʣ���Ȼ���������Ϊ“��վ����”��“�����������”��“�����Զ��������Ϣ”�����⡣
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม