Not Found

The requested URL was not found on this server.


Apache Server at 96.47.235.146 Port 80
PCD : News
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

วิถีใหม่ สวมผ้าไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ลงในเว็บไซต์วันที่ 29 มิ.ย. 63

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 75 วันที่ 29 มิยุนายน 2563

วิถีใหม่ สวมผ้าไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม


นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เห็นชอบมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ต่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิ ปัญญาของคนไทย และรณรงค์กระตุ้นให้เกิดค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทย ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้กระจายสู่ชุมชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึง เป็นนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้ ข้าราชการ ประชาชน แต่งกายด้วยผ้าไทยตามความเหมาะสมของท้องถิ่นเพิ่มขึ้นหรืออย่างน้อย สัปดาห์ละ 2 วัน

นายวราวุธ กล่าวว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้เห็นความสำคัญและสนับสนุนในเรื่องดังกล่าว และได้จัดกิจกรรม "วิถีใหม่ สวมผ้าไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ทุกหน่วยงานใน ทส.หลอมรวมสวมผ้าไทย โดยได้มีการรณรงค์เชิญชวนให้มีการสวมใส่ผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง ทุกวันอังคารและวันศุกร์ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นชุดพระราชทานหรือชุดราชประแตนเพียงอย่างเดียว แต่สิ่งสำคัญของการสวมใส่ผ้าไทยคือการรักในความเป็นผ้าไทย และไม่ว่าจะวัยใดก็สามารถสวมใส่ผ้าไทยได้

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรม "วิถีใหม่ สวมผ้าไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2563 ณ ลานเอนกประสงค์ อาคาร ทส. เวลา 08.30 - 16.30 น. โดยภายในงานมีการจำหน่ายสินค้า เสื้อผ้าสำเร็จรูปที่ผลิตจากผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากผู้ประกอบการและร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ จัดกิจกรรม 3R (Reduce Reuse Recycle) เพื่อให้เกิดการลดการซื้อสินค้าใหม่ (Reduce) การใช้ซ้ำสิ่งของที่ยังใช้ได้โดยการจัดให้มีกิจกรรม ตลาดนัดของมือสอง (Reuse) และเกิดการนำขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นมาใช้ประโยชน์โดยแลกเป็น สินค้าใหม่ (Recycle)


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)Connection Failure
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม