Not Found

The requested URL was not found on this server.


Apache Server at 96.47.235.146 Port 80
PCD : News
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

ทส.เร่งยกระดับคุณภาพน้ำลุ่มน้ำท่าจีน

ลงในเว็บไซต์วันที่ 3 ก.ค. 63

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 76 วันที่ 3 กรกฎาคม 2563

ทส.เร่งยกระดับคุณภาพน้ำลุ่มน้ำท่าจีน


วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)ลงพื้นที่ติดตามการอบรมภายใต้แผนปฏิบัติการยกระดับคุณภาพน้ำลุ่มน้ำท่าจีน พ.ศ. 2562 - 2570 และร่วมรับฟังการเสวนา เรื่อง "ประชารัฐร่วมใจ แก้ไขปัญหา คุณภาพน้ำลุ่มน้ำท่าจีน" ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐมทส.ให้ความสำคัญแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในภาพรวมทั้งประเทศ เร่งการยกระดับคุณภาพน้ำลุ่มน้ำท่าจีนให้มีคุณภาพที่ดีเอื้อต่อการดำรงชีวิตและยั่งยืนต่อไป

นายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)เปิดเผยว่า นายวราวุธศิลปอาชา รมว.ทส. ได้ติดตามสถานการณ์คุณภาพน้ำทั่วประเทศ และมีนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ ในภาพรวมทั้งประเทศ ซึ่งกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ได้จัดทำแผนแม่บทด้านการจัดการคุณภาพน้ำ 20 ปี และมีแผน ปฏิบัติการยกระดับคุณภาพน้ำลุ่มน้ำท่าจีนอยู่ในแผนแม่บทดังกล่าว โดยคพ. ได้ลงสำรวจพื้นที่และการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในบริเวณพื้นที่แม่น้ำท่าจีนเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาร่วมกับผลคุณภาพน้ำย้อนหลัง 5 ปี และกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา5 มาตรการ ได้แก่ 1) การป้องกัน ควบคุม กำกับดูแล และบังคับใช้กฎหมาย เตรียมความพร้อม ในการกำหนดอัตราระบายมลพิษในภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และเกษตรกรรม 2) ลดการระบายน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำ ติดตามสถานการณ์และเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน 3)การติดตามตรวจสอบ และการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่อง4) การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศของแหล่งน้ำ และ 5)การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่องค์ความรู้ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างจิตสำนึกให้กับทุกภาคส่วน

นายนพดล กล่าวว่า ทส. โดยท่านวราวุธให้ความสำคัญต่อการรักษา ฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ ทั้งประเทศ รวมถึงการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีนซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน พร้อมได้มีนโยบายประกอบไปด้วย การลดการระบายน้ำเสียจากภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และชุมชน การเร่งรัดการเพิ่มประสิทธิภาพและก่อสร้างระบบรวบรวม และบำบัดน้ำเสียชุมชนให้ครอบคลุมพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนริมน้ำ การใช้มาตรการทางกฎหมายกับแหล่งกำเนิดน้ำเสียอย่างเคร่งครัด การฟื้นฟูคุณภาพน้ำ และระบบนิเวศของแม่น้ำ คู คลอง และการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลรักษาแม่น้ำคู คลอง

"ต้องขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ทั้งภาคประชาชน ภาคเอกชน และผู้ประกอบการต่างๆ ให้มีความตระหนักและให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมร่วมกันขับเคลื่อนแนวทางการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำลุ่มน้ำท่าจีนไปด้วยกัน เพื่อให้แม่น้ำท่าจีนมีคุณภาพที่ดีเอื้อต่อการดำรงชีวิต และใช้ในการประกอบกิจการที่ยั่งยืนต่อไป" นายนพดล กล่าว


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)Connection Failure
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม