Not Found

The requested URL was not found on this server.


Apache Server at 96.47.235.146 Port 80
PCD : News
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

ทส. แจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยง เตรียมรับมือปัญหาขยะชุมชนในช่วงอุทกภัย

ลงในเว็บไซต์วันที่ 29 ก.ค. 63

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 79 วันที่ 25 กรกฎาคม 2563

ทส. แจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยง
เตรียมรับมือปัญหาขยะชุมชนในช่วงอุทกภัย


นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(รมว.ทส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้กำลังเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทย โดยจะมีฝนตกชุกต่อเนื่องและครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ และจากการพยากรของกรมอุตุนิยมวิทยา จะมีฝนมากกว่าปีที่แล้วซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในเขตชุมชนและสถานที่กำจัดขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหลายพื้นที่ รวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน

รมว.ทส. กล่าวว่า มีความห่วงใยต่อกรณีดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากปัญหาอุทกภัยมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำในพื้นที่ลุ่ม รวมทั้งส่งผลให้ทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายและก่อให้เกิดปัญหาในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตามมา ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการแก้ไขปัญหา ในส่วนของ ทส.โดยกรมควบคุมมลพิษ (คพ.)ได้มีการรวบรวมข้อมูลสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนที่อาจมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมเป็นประจำโดยใช้ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยของศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำกรมทรัพยากรน้ำ และข้อมูลจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน): GISTDA ในการประเมินร่วมกับข้อมูลสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยทั่วประเทศ

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดี คพ.กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงทรัพย์ฯ โดยปลัดกระทรวง ได้มีหนังสือแจ้งปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เตรียมความพร้อมในการรับมือกับปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนที่เกิดจากอุทกภัย และการประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนชั่วคราวซึ่งต้องดำเนินการเตรียมการล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือนก่อนเกิดเหตุ นอกจากนี้ คพ. ได้จัดส่งแนวทางในการดำเนินงานรับมือกับการจัดการขยะมูลฝอยในช่วงการเตรียมการรับมือกับเหตุอุทกภัย ช่วงที่เกิดเหตุช่วงหลังจากอุทกภัยคลี่คลาย และการฟื้นฟูหลังจากเหตุอุทกภัยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อนำไปประกอบการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุอุทกภัยด้วยแล้ว


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)Connection Failure
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม