Not Found

The requested URL was not found on this server.


Apache Server at 96.47.235.146 Port 80
PCD : News
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

คพ. จัดทำระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำฯ

ลงในเว็บไซต์วันที่ 10 ส.ค. 63

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 82 วันที่ 10 สิงหาคม 2563

คพ. จัดทำระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำ
พร้อมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหามลพิษ


นายสมชาย ทรงประกอบ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า คพ. ร่วมกับบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ได้ดำเนินโครงการจัดทำระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำเป็นโครงการต่อเนื่องภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการ โดยจัดทำระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำ ลุ่มน้ำป่าสัก เพื่อจัดทำระบบสนับสนุนการตัดสินใจ สำหรับคาดการณ์คุณภาพน้ำรายวันในสภาวะปกติและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำในสภาวะฉุกเฉิน เช่น ในปี พ.ศ. 2559 กรณีพบปลากระเบนลอยตายในแม่น้ำแม่กลอง ระบบฯ นี้จะช่วยนำไปสู่การสืบหาและเฝ้าระวัง และใช้ในการวางแผนการจัดการคุณภาพน้ำ รวมทั้งนำไปกำหนดสัดส่วนการระบายมลพิษให้อยู่ในศักยภาพการรองรับมลพิษของแม่น้ำ และเชื่อมโยงผลการคาดการณ์ไปยังคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติเพื่อบูรณาการการบริหารจัดการน้ำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

นายสมชาย กล่าวว่า ในที่ประชุมจะมีการนำเสนอผลการประเมินศักยภาพการรองรับมลพิษเปรียบเทียบกับการระบายความสกปรกในพื้นที่ของแม่น้ำป่าสัก และทราบถึงแหล่งกำเนิดที่เป็นปัญหา รวมทั้งระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำ การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลการคาดการณ์คุณภาพน้ำเข้ากับคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติเพื่อการเข้าถึงข้อมูลของทุกภาคส่วน รวมถึงการใช้ประโยชน์จากผลการคาดการณ์ เพื่อเฝ้าระวังและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งการประชุมได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้แทนของหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย กรมทรัพยากรน้ำ กรมชลประทาน กรมเจ้าท่า กรมโรงงานอุตสาหกรรมกรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร อุตสาหกรรมจังหวัด ประมงจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานชลประทาน สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ผู้แทนจากภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนเครือข่ายภาคประชาชน ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา และเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้ใช้ประโยชน์จากระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำและเตือนภัยวิกฤตคุณภาพน้ำ


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)Connection Failure
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม