Not Found

The requested URL was not found on this server.


Apache Server at 96.47.235.146 Port 80
PCD : News
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

อนุกรรมการวิชาการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ประชุมเตรียมรับมือฝุ่นละออง PM2.5 อย่างยั่งยืน

ลงในเว็บไซต์วันที่ 21 ส.ค. 63

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 84 วันที่ 21 สิงหาคม 2563

อนุกรรมการวิชาการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5
ประชุมเตรียมรับมือฝุ่นละออง PM2.5 อย่างยั่งยืน


กระทรวงทรัพย์ฯ จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศ ภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ให้ความสำคัญในมิติด้านสังคม ในเรื่องการสื่อสารและการรับรู้ข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลด้านฝุ่น PM2.5 และภายในปี 2565 ต้องมีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศมาตรฐานครบทุกจังหวัด

นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ที่ผ่านมา ทส. โดย คพ.ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านวิชาการแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศ ครั้งที่3-2536 โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง ทส. เป็นประธาน โดยที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในปี 2563 สรุปผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยนายจตุพรได้มีข้อสั่งการในที่ประชุมภายในปี 2565 ต้องมีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศมาตรฐานครบทุกจังหวัด เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูล เกิดความมั่นใจ และได้เฝ้าระวังเรื่องสุขภาพ

ในการประชุมได้พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กปี 2563 - 2564 โดยมีแนวทางการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศจากการจราจร จากอุตสาหกรรม การเผาในที่โล่ง และการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ ?การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง? โดยที่ประชุมได้ให้ความสำคัญในมิติด้านสังคม ในเรื่องการรับรู้ข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วม โดยมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ดำเนินการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์และสร้างสร้างการรับรู้เรื่องฝุ่นละออง PM2.5 มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลและบุคลากร ซึ่งมติจากการประชุมและแผนประชาสัมพันธ์และสร้างสร้างการรับรู้เรื่องฝุ่นละออง PM2.5 จะนำเสนอเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในครั้งต่อไป ในวันที่ 24 กันยายน 2563 นายประลอง กล่าว


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)Connection Failure
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม