Not Found

The requested URL was not found on this server.


Apache Server at 96.47.235.146 Port 80
PCD : News
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

คพ. ร่วมกับ วช. เสริมแกร่งงานวิจัยด้านป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

ลงในเว็บไซต์วันที่ 28 ส.ค. 63

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 87 วันที่ 28 สิงหาคม 2563

คพ. ร่วมกับ วช. เสริมแกร่งงานวิจัยด้านป้องกัน
และแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5


นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า คพ. ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เสริมแกร่งงานวิจัยด้านป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 โดยทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเป็นระยะเวลา 2 ปี เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นร่วมกันในการสนับสนุนการดำเนินงานแผนงานวิจัยภายใต้ชุดโครงการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ของประเทศไทย เพื่อเชื่อมโยงผลผลิตให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

นายประลอง กล่าวว่า การเชื่อมโยงข้อมูลทางวิชาการเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ "การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง" บนความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการดำเนินงานตามภารกิจการวิจัย และนวัตกรรมของประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี ให้ความช่วยเหลือและคำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดการมลพิษ นำมาประยุกต์ใช้ในการจัดการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในบรรยากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายประลอง กล่าวอีกว่า บันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้สามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข และเพิ่มเติมได้ โดยได้รับความเห็นชอบของทั้งสองหน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย 1. การประเมินมาตรการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ "การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง" 2. การประเมินมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ผลกระทบเชิงสุขภาพ คุณภาพชีวิต และเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และ 3. การศึกษาเพื่อนำมาตรการไปสู่การปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในระยะต่อไป


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)Connection Failure
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม