Not Found

The requested URL was not found on this server.


Apache Server at 96.47.235.146 Port 80
PCD : News
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

คพ. เสริมศักยภาพหน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (EPU)จัดการเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ

ลงในเว็บไซต์วันที่ 2 ก.ย. 63

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 88 วันที่ 2 กันยายน 2563

คพ. เสริมศักยภาพหน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (EPU)จัดการเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ


นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า คพ. จัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพหน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (Environmental Protection Unit : EPU) ซึ่งเป็นหน่วยงานร่วมระหว่าง คพ. สำนักสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด เพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษแก้ปัญหามลพิษที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะเรื่องร้องเรียนที่ปรากฏอยู่ในสื่อต่างๆเป็นไปอย่างรวดเร็วทันสถานการณ์ ลดความซ้ำซ้อนในการทำงานตลอดจนสามารถดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับแรงกำเนิดมลพิษที่มีการกระทำที่ขัดต่อพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

นายประลอง กล่าวว่า แนวทางการดำเนินการจัดการร้องเรียนด้านมลพิษ ประกอบด้วย 3 แนวทางหลัก ได้แก่ด้านกฎหมายซึ่งมี พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ระบุถึงหลักปฏิบัติและหน้าที่ของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ ด้านกระบวนการจัดเรื่องร้องเรียนมลพิษ ตรวจสอบการประกอบกิจกรรมของโรงงานตรวจสอบการขออนุญาตในการประกอบกิจการร่วมกับการใช้เครื่องมือเบื้องต้นเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดมลพิษ ร่วมกับการตรวจวัดมลพิษภายในและภายนอกโรงงานโดยเทียบกับค่ามาตรฐาน และด้านอุปกรณ์ตรวจวัดมลพิษ เช่น เครื่องมือตรวจวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศขนาดไม่เกิน ๑๐ ไมครอน เครื่องวัดก๊าซพิษ เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพน้ำหลายตัวแปร และเครื่องตรวจวัดเสียง เป็นต้น

นายประลอง กล่าวอีกว่า จากสถิติการร้องเรียนปี 2561 มีการร้องเรียนปัญหามลพิษในประเทศไทยจำนวนทั้งสิ้น 14,442 ครั้งต่อมาในปี 2562 มีการร้องเรียนจำนวน 16,898 ครั้งซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมากว่า 2000 ครั้งโดยที่ผ่านมาเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้นมีหลายหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบและแก้ปัญหา จึงต้องใช้เวลาในการดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอน แต่มลพิษบางประเภทรอไม่ได้และหากปล่อยไว้นานอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้าง ดังนั้นการพัฒนาเครือข่ายในรูปแบบหน่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อม (EPU) ให้มีศักยภาพความพร้อมทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนปัญหามลพิษให้มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ


ผู้ประสานงาน : ส่วนสื่อสารองค์กร (pubpcd@gmail(dot)com)Connection Failure
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม