Not Found

The requested URL was not found on this server.


Apache Server at 96.47.235.146 Port 80
PCD : News
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

คพ. รุกแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำลุ่มน้ำท่าจีน

ลงในเว็บไซต์วันที่ 9 ก.ย. 63

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 91 วันที่ 9 กันยายน 2563

คพ. รุกแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำลุ่มน้ำท่าจีน


นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า แม่น้ำท่าจีนมีสภาพเสื่อมโทรมมาอย่างต่อเนื่อง ทส. ได้กำหนดให้เป็นพื้นที่นำร่องในการแก้ปัญหาคุณภาพน้ำของประเทศ คพ. จึงจัดประชุมสัมมนา "ประชารัฐร่วมใจ แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ ลุ่มน้ำท่าจีน" โดยมีนายสรชัด สุจิตต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี รองประธานกรรมาธิการคนที่ 1 ของกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมจากพื้นที่จังหวัดชัยนาท สุพรรณบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร ประกอบด้วยภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ชุมชน เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทสม.) ภาคประชาชน และภาครัฐ ซึ่งการประชุมสัมมนาดังกล่าวเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการน้ำเสียในสถานประกอบการ แนะแนวทางการบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ให้ความรู้เกี่ยวแหล่งกำเนิดมลพิษ การบังคับใช้กฎหมายทางด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้คำปรึกษาในการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสีย

นายประลอง กล่าวว่า คพ. ได้ลงสำรวจพื้นที่และการใช้ประโยชน์ที่ดินในบริเวณพื้นที่แม่น้ำท่าจีนพบว่าแม่น้ำท่าจีนมีสภาพเสื่อมโทรมและไม่เป็นไปตามประเภทการใช้ประโยชน์มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัญหาที่พบมาจากการระบายน้ำเสียจากภาคชุมชน ภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม เช่น ฟาร์มสุกร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและนาข้าว โดย คพ. ได้จัดทำแผนปฏิบัติการยกระดับคุณภาพลุ่มน้ำท่าจีนมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้ 1.การป้องกัน ควบคุม กำกับดูแล และบังคับใช้กฎหมาย 2.การลดการระบายน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำ 3.การติดตามตรวจสอบ และการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ 4.การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศของแหล่งน้ำ และ 5.การสร้างการมีส่วนร่วม และจิตสำนึกให้กับทุกภาคส่วน ทั้งนี้ การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการยกระดับคุณภาพลุ่มน้ำท่าจีน เป็นการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำเสื่อมโทรม และยังส่งผลต่อด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และยังพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นอีกด้วย
ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)Connection Failure
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม