Not Found

The requested URL was not found on this server.


Apache Server at 96.47.235.146 Port 80
PCD : News
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

ทส. ลงพื้นที่ตรวจติดตามการบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ลงในเว็บไซต์วันที่ 17 ก.ย. 63

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 92 วันที่ 15 กันยายน 2563

ทส. ลงพื้นที่ตรวจติดตามการบำบัดน้ำเสีย
ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า


วันที่ 15 กันยายน 2563 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)มอบหมายให้นายนพดล พลเสน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผช.รมว.ทส.) พร้อมด้วยนางสาวปรีญาพร สุวรรณเกษ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และคณะเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และตรวจติดตามการบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พร้อมรับฟังผลการพัฒนาด้านการจัดการน้ำเสียของโรงพยาบาล โดยมี พลตรีสุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และคณะ ให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยม

พลตรีสุพัษชัย เมฆะสุวรรณดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เปิดเผยว่า โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ามีน้ำเสียจากอาคารต่างๆ ของโรงพยาบาล ประมาณ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบเอสบีอาร์ จำนวน 1 ชุด ขนาด 4,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน รับน้ำเสียจากทุกอาคารของโรงพยาบาล และยังรับน้ำเสียจากวิทยาลัยแพทย์พระมงกุฎเกล้า วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก และร้านค้าสวัสดิการต่างๆ มาบำบัดร่วมด้วย โดยมีศูนย์บริหารสิ่งแวดล้อมและงานอาชีวอนามัยเป็นผู้ดูแลในภาพรวม โดยน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดได้มาตรฐานแล้วแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ 1 ปล่อยลงคลองพญาไทซึ่งเป็นคลองปิด เพื่อนำไปใช้รดน้ำต้นไม้และสนามหญ้าภายในโรงพยาบาล ส่วนที่ 2 ปล่อยลงคลองสามเสนบริเวณด้านหลังโรงพยาบาล และส่วนที่ 3 สูบใส่ในถังพักน้ำเพื่อนำไปล้างเศษขยะและพื้นห้องขยะ และมีการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอและตรวจสอบน้ำทิ้ง เดือนละ 1 ครั้ง พบว่ามีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง และผลการตรวจสอบน้ำทิ้งของ คพ. พบว่ามีค่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด โดยโรงพยาบาลให้ความสำคัญด้านการจัดการน้ำเสียและการประหยัดน้ำ มีการนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ ลดการระบายออกสู่ภายนอกและมุ่งเน้นพัฒนาส่งเสริมให้ความรู้การบำบัดน้ำเสียกับชุมชนรอบข้างมาโดยตลอด

นายนพดล พลเสน ผช.รมว.ทส. กล่าวว่า โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นอีก 1 ใน 197 หน่วยงานที่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ "อาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย" ของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในปี พ.ศ. 2563 ดังนั้น จึงได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และตรวจติดตามผลการพัฒนาเพื่อยกระดับการจัดการน้ำเสียให้ดียิ่งขึ้น และเกิดผลอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ผช.รมว.ทส. ได้กล่าวชื่นชมในความมุ่งมั่นตั้งใจของโรงพยาบาลที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาด้านการบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพมาโดยตลอด ควบคู่ไปกับการพัฒนาการให้บริการทางการแพทย์ อีกทั้งยังส่งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชนรอบข้างในการอนุรักษ์คูคลอง ถือเป็นหน่วยงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสียให้กับโรงพยาบาลและหน่วยงานอื่นๆ ต่อไป


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)Connection Failure
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม