Not Found

The requested URL was not found on this server.


Apache Server at 96.47.235.146 Port 80
PCD : News
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

ทส.มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้ 88 หน่วยงานภาครัฐ ต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย

ลงในเว็บไซต์วันที่ 25 ก.ย. 63

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 93 วันที่ 25 กันยายน 2563

ทส.มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้ 88
หน่วยงานภาครัฐ ต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย


กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) โดยกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานราชการที่ผ่านการประเมิน โครงการ "อาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย" ที่เป็นต้นแบบที่ดีด้านการจัดการน้ำเสีย จำนวน 88 ราย โดยแบ่งเป็นระดับทอง 67 หน่วยงาน ระดับเงิน 16 หน่วยงาน และระดับทองแดง 5 หน่วยงาน โดยนายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ที่ปรึกษา รมว.ทส.)เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ณ อาคารกรมควบคุมมลพิษ

นายยุทธพล กล่าวว่า รัฐบาลนำโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการปรับปรุงกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศใหม่ให้มีระบบและมีเอกภาพยิ่งขึ้น โดยมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียด้วยการลดปริมาณน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษและการนำน้ำเสียมาใช้ให้เกิดประโยชน์การขับเคลื่อนการพัฒนาและฟื้นฟูแม่น้ำลำคลอง รัฐบาลมุ่งหวังให้มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี มีการแก้ไขปัญหาน้ำเสียอย่างเข้มข้นและจริงจัง ขณะเดียวกันสามารถรองรับการระบายน้ำทิ้งในพื้นที่โดยรอบ

โอกาสนี้ ที่ปรึกษา รมว.ทส. ได้กล่าวชื่นชม และขอแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลอาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย และขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมมือร่วมใจกันอย่างดียิ่งในการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย และพร้อมที่จะขับเคลื่อนกลไกการจัดการน้ำเสียของประเทศไทยให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืนซึ่งสิ่งที่พวกเราทำในวันนี้ ก็เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีสำหรับลูกหลานเราในอนาคต และขอให้รักษามาตรฐานด้านการจัดการน้ำเสียที่ดีเช่นนี้ตลอดไป ทั้งนี้ การดำเนินโครงการจะต้องขยายไปต่างจังหวัดให้มากยิ่งขึ้น

นอกจากนั้น นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ได้กล่าวว่า คพ. ดำเนินโครงการอาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสียประจำปี 2563 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ความรู้และพัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้มีการระบายน้ำทิ้งเป็นไปตามมาตรฐานของทางราชการที่กำหนดไว้ซึ่งมีหน่วยงานสมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 197 หน่วยงาน และการจัดงานมอบโล่ในวันนี้ เป็นการขอบคุณและเชิดชูเกียรติหน่วยงานต่างๆที่มุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงและยกระดับการบริหารจัดการและบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากอาคารให้มีประสิทธิภาพและเป็นระบบเป็นตัวอย่างที่ดีด้านการจัดการน้ำเสีย และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียของประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลให้สามารถยกระดับคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำให้มีคุณภาพดีขึ้น เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ของพี่น้องประชาชน และเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป
ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)Connection Failure
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม