Not Found

The requested URL was not found on this server.


Apache Server at 96.47.235.146 Port 80
PCD : News
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

คพ. ติดตามการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ เน้นสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชน

ลงในเว็บไซต์วันที่ 22 ต.ค. 63

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 102 วันที่ 22 ตุลาคม 2563

คพ. ติดตามการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้
เน้นสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชน


นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) ได้ติดตามความก้าวหน้าโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี โดยบินสำรวจพื้นที่ พร้อมตรวจสอบภาพถ่ายทางดาวเทียม เพื่อประเมินผลการฟื้นฟูและเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการไตรภาคีเพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการฯ ครั้งที่ 8/2563 ณ วัดคลิตี้ล่าง

นายอรรถพล เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบความคืบหน้าของโครงการ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งการดำเนินงานให้แล้วเสร็จ ประกอบด้วย งานก่อสร้างองค์ประกอบภายในหลุมฝังกลบแบบปลอดภัย เช่น รั้ว รางระบายน้ำ ถนน และป้ายโครงการ การฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้ ได้แก่ งานขุดลอกริมตลิ่ง งานฟื้นฟูพื้นที่รอบโรงแต่งแร่ ได้แก่ งานปิดคลุมดินสะอาด งานก่อสร้างรั้ว และงานปรับสภาพพื้นที่หลังดำเนินงาน ในส่วนค่าเป้าหมายของปริมาณตะกั่วในลำห้วยพบว่า การปนเปื้อนตะกั่วลดลงแต่ยังไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมาย ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการดูดตะกอนเพิ่มเติมให้เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่วางไว้ และได้รับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อกังวลของประชาชนในพื้นที่เรื่องการจ่ายค่าชดเชยในพื้นที่การเกษตรของชาวบ้าน ซ่อมแซมเส้นทางสัญจรในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการฯ ซึ่ง คพ. จะนำข้อคิดเห็นดังกล่าวเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาต่อไป

อธิบดี คพ. ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด เร่งสร้างการสื่อสารและสร้างความเข้าใจกับชาวบ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน โดยการดำเนินงานต้องตั้งอยู่บนความถูกต้องและเป็นไปตามหลักวิชาการ ไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมเดิม และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ การดำเนินการต่างๆ ให้ประสานแจ้งประชาชนให้รับทราบ โดยขอความร่วมมือคณะกรรมการไตรภาคี ผู้แทนประชาชนในพื้นที่ ช่วยแจ้งข่าวสารข้อมูลจากการประชุมให้ประชาชนที่ไม่ได้เข้าร่วมรับฟังและรับรับรู้ด้วย
ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)Connection Failure
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม