Not Found

The requested URL was not found on this server.


Apache Server at 96.47.235.146 Port 80
PCD : News
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

ทส. ติดตามปัญหาเรื่องขยะมูลฝอย และระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่น้ำท่วม ป้องกันกระทบประชาชน

ลงในเว็บไซต์วันที่ 26 ต.ค. 63

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 104 วันที่ 26 ตุลาคม 2563

ทส. ติดตามปัญหาเรื่องขยะมูลฝอย และระบบบำบัดน้ำเสีย
ในพื้นที่น้ำท่วม ป้องกันกระทบประชาชน


รมว.ทส. สั่งการ คพ. เฝ้าระวังและติดตามปัญหาเรื่องขยะมูลฝอย สถานที่กำจัดขยะและระบบบำบัดน้ำเสีย ในพื้นที่น้ำท่วม ประสานท้องถิ่นเตรียมการรับมือพร้อมแจงแนวทางการปฏิบัติทั้งก่อนเกิดเหตุในช่วงเกิดเหตุและการฟื้นฟูหลังเกิดเหตุ และเปิดสายด่วน 1650 รับแจ้งปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)เปิดเผยว่า ด้วยปัจจุบันได้เกิดสถานการณ์ฝนตกหนักและอุทกภัยในหลายพื้นที่ทุกภาคของประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชน สร้างความเสียหายกับชีวิตทรัพย์สิน ความเป็นอยู่ และการประกอบอาชีพของประชาชน รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ประสบภัย ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของ ทส. ในการเตรียมช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาอุทกภัยให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและทันต่อสถานการณ์ นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ได้มอบหมายนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. ให้สั่งการพร้อมติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานใน ทส. ให้เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ ยานพาหนะ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย และจัดการเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

นายอรรถพล กล่าวว่า ในส่วนของ คพ. สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 (สสภ.1-16) และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้รับข้อสั่งการให้เฝ้าระวัง ติดตาม และประสานงานกับพื้นที่ ในการจัดการขยะและน้ำเสียจากปัญหาน้ำท่วมขัง ซึ่งได้ประสานกับหน่วยงานท้องถิ่นในการเตรียมการรับมือพร้อมแนวทางการปฏิบัติทั้งก่อนเกิดเหตุ ในช่วงเกิดเหตุ และการฟื้นฟูหลังเกิดเหตุทั้งนี้ คพ. โดย สสภ. 1-16 ซึ่งอยู่ในพื้นที่ได้เฝ้าระวังและติดตามอย่างใกล้ชิด หากประชาชนพบปัญหาเรื่องปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่น้ำท่วมขัง สถานที่กำจัดขยะหรือระบบบำบัดน้ำเสียมีน้ำท่วมขัง สามารถแจ้งมายัง คพ. ได้ที่สายด่วน 1650 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อจะได้ป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)Connection Failure
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม