Not Found

The requested URL was not found on this server.


Apache Server at 96.47.235.146 Port 80
PCD : News
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562

ปลัด ทส. มอบนโยบาย คพ. และ สสภ. ป้องกันฝุ่น PM2.5 เป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วน

ลงในเว็บไซต์วันที่ 28 ต.ค. 63

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 106 วันที่ 28 ตุลาคม 2563

ปลัด ทส. มอบนโยบาย คพ. และ สสภ.
ป้องกันฝุ่น PM2.5 เป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วน


ปลัด ทส. มอบนโยบาย คพ. และ สสภ. หลังจากรวมหน่วยงาน ให้เร่งแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เนื่องจากกระทบกับการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชน รุกการขับเคลื่อนการลดใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว เร่งสร้างเครือข่ายในพื้นที่ให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการทุกภาคส่วน

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เ ปิดเผยว่า นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวง ทส. ได้มอบนโยบายในการประชุมกรมควบคุมมลพิษ ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งเป็นการประชุมร่วมของ คพ. กับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1-16 (สสภ.) ที่มาอยู่ร่วมกัน โดยงานสำคัญที่ปลัดกระทรวง ทส. ให้รีบดำเนินการ ได้แก่ 1) ปัญหาหมอกควันไฟป่า ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ทั้งในพื้นที่ภาคเหนือ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่องจากกระทบกับการดำรงชีวิตของประชาชน ให้ คพ.และ สสภ.เป็นแกนกลางในการตรวจสอบและเฝ้าระวังในพื้นที่ของตัวเอง ต้องมีการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากเกิดปัญหาในพื้นที่และการแจ้งเตือนประชาชน ต้องมีการจัดการที่รวดเร็วและทันเหตุการณ์ 2) การขับเคลื่อนการลดใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (single use) ให้ผลออกมาเป็นรูปธรรม รณรงค์ให้ความรู้ให้ประชาชนเกิดความตระหนัก 3) การป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินอุบัติภัยสารเคมี เพื่อลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษในช่วงอุทกภัย เป็นต้น

นายอรรถพล กล่าวต่อว่า การดำเนินงานของ สสภ.จะต้องเชื่อมโยงการดำเนินงานของส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค ต้องมีฐานข้อมูล แผนพื้นที่เสี่ยงภัย ปฏิทินการทำงาน และมีการวางแผนเพื่อรับมือปัญหานั้นๆ โดยเข้าถึงปัญหาและตอบสนองได้รวดเร็ว เป็นที่พึ่งให้ประชาชน คอยติดตามสถานการณ์ และสามารถอธิบายให้ประชาชนเข้าใจในการทำงานของหน่วยงานได้ เร่งสร้างเครือข่ายในพื้นที่ให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการทุกภาคส่วน มีตัวชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจน รวมถึง คพ. ต้องเตรียมพร้อมในการสร้างคนให้มีความรู้ด้านการสืบสวน สอบสวน เพื่อสนับสนุนด้านการบังคับใช้กฎหมายทางด้านสิ่งแวดล้อม และเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่รักษาระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด


ผู้ประสานงาน : นิชร คงเพชร (pubpcd@gmail(dot)com)Connection Failure
หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม