502 Bad Gateway


nginx
PCD : Declare Procurement
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
วันที่ 14 พ.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ จำนวน 232 ตัวอย่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือหลักเกณฑ์และแนวทางวิชาการด้านการจัดการขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แผ่นพับ แยกทิ้งขยะอันตราย จำนวน 10,000 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบฐานข้อมูลตรวจสอบตรวจจับควันดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทำกระเป๋าผ้า จำนวน 230 ใบ 28 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ระบบเครื่องสำรองไฟฟ้าและจ่ายไฟฟ้าฉุกเฉิน (UPS) ขนาด 200 kVA 26 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศจำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบอกรับหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ จำนวน 906 ตัวอย่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูแลและบำรุงรักษาระบบดูแลคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผ่านอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา 19 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดพิมพ์คู่มือการปฏิบัติสำหรับศูนย์รับคืนซากผลิตภัณฑ์ 19 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเก็บตะกอนดิน โดยวิธีคัดเลือก 19 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดค่าออกซิเจนละลายน้ำ โดยวิธีคัดเลือก 19 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 37 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงและปรับแต่งเครื่องตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คำแนะนำทางวิชาการ เรื่องเกณฑ์ระดับเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเครื่องตรวจวัดระดับเสียงยี่ห้อ Larson Davis โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์ตัวอย่างสัตว์น้ำและพืชผัก 400 ตัวอย่าง 14 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ 14 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 82 รายการ 14 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋า จำนวน 150 ใบ 14 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 150 ชุด 14 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์ตัวอย่างสัตว์น้ำ จำนวน 20 ตัวอย่าง 14 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในเขตควบคุมมลพิษ 13 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศพร้อมคนขับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจำนวน 119 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเครื่องเก็บตัวอย่างน้ำทะเล ขนาด 2 ลิตร โดยวิธีคัดเลือก 12 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความลึก 2 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก 12 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความเป็น กรด-ด่าง 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก 12 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า ความเค็ม ของแข็งที่ละลายน้ำและอุณหภูมิของน้ำ 12 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องตรวจวัดสารปรอทในบรรยากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารสำหรับการสัมมนา จำนวน 250 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 250 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค และเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการนำสื่อมวลชนจัดทำข่าวหมอกควันภาคเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์พริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ HARDDISK โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) โดยวิธีคัดเลือก 7 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 54 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจประเมินและปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของคพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างอัดฉีดพร้อมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและซ่อมระบบรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกำจัดสาหร่าย Ultra Sonic จำนวน 1 เครื่อง 6 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความเร็วกระแสน้ำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก 6 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 230 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาทำระบบฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมทางทะเล 1 ระบบ โดยวิธีคัดเลือก 6 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดความขุ่นของน้ำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก 6 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่อง X-ray Fluorescent จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก 6 ธ.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตป้ายไวนิล และสติ๊กเกอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างตรวจสอบคุณภาพการทำงานของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 30 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงและปรับแต่งเครื่องมือตรวจวัด 26 สถานี 29 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารเผยแพร่ของศูนย์ช่วยเหลือให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม 27 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทอัดความดัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำระบบสารสนเทศของห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม 21 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 50 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารเผยแพร่ของศูนย์ช่วยเหลือให้ปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม 21 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทอัดความดัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างคนทำสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทะเล และแพลงตอนพืช จำนวน 2 รายการ 20 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทะเล ตะกอนดิน และเนื้อเยื่อสัตว์น้ำ จำนวน 3 รายการ 20 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในสำนักงานในภาพรวม คพ. คือกระดาษถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มหนังสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงและปรับแต่งเครื่องตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่าย 16 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงและปรับแต่งจอแสดงผล 16 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 6 ต.ค. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 21 ก.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 18 ส.ค. 60

404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.