502 Bad Gateway


nginx
PCD : Declare Procurement
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
วันที่ 14 พ.ย. 61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องฉายภาพข้ามศรีษะ (LCD Projector)จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบการสัมมนา จำนวน 150 เล่ม 12 พ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องฉายภาพข้ามศรีษะ (LCD Projector)จำนวน 1 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าผ้าใส่เอกสารประกอบการฝึกอบรม จำนวน 421 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปริ้นเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 456 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์วิทย์ 3 รายการ 8 พ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พ.ย. 61
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 พ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเจาะจง 1 พ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทสารมาตรฐานโดยวิธีเจาะจง 31 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเจาะจง 31 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทสารมาตราฐานแก๊สผสม 31 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มจำนวน 20 เล่ม 30 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทเฉพาะเครื่องมือ 30 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์ไฟฟ้า 30 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดคุณภาพน้ำหลายตัวแปร 29 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัสแบบรวมศูนย์ จำนวน 1 ระบบ 26 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงและปรับแต่งเครื่องมือตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศ 26 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน แบบอัตโนมัติ 26 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบออนไลน์แบบพกพา 26 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจวัดคุณภาพน้ำระบบออนไลน์แบบพกพา 26 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเดียวแบบพกพา จำนวน 4 เครื่อง 26 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงอุปกรณ์จอแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 26 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน วิธี FRM. 26 ต.ค. 61
อาจารย์และนักศึกษาภาควิชาสุขภิบาลอุตสาหกรรมเเข้าเยี่ยมชมและดูงานด้านมลพิษจากรถยนต์ ณ ห้องแลปคลอง 6 22 ต.ค. 61
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้บริการระบบอินเตอร์เน็ตประเภท Network 22 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 9 รายการ 19 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดูแล ตรวจสอบและบำรุงรักษาการรายงานข้อมูลผ่านเว็บไซต์ aqmthai 18 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาดูแล ตรวจสอบและบำรุงระบบเรียกรับส่งข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 18 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบห้องสมุดอัตโนมัติ 17 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดอุปกรณ์เจาะดินเพื่อเก็บไอระเหยสารเคมีจากดิน 12 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องวิเคราะห์สารอาหารแบบอัตโนมัติ 12 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจวัดระดับเสียงสถานี 11 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องตรวจวัดฝุ่นละออง 2.5 ไมครอน 11 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจวัดระดับเสียงสถานีเครื่องเก็บตัวอย่างน้ำฝนแบบอัตโนมัติ 11 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติทั่วประเทศโดยวิธีคัดเลือก 8 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องตรวจวัดสารปรอทในบรรยากาศ คันที่ 1 5 ต.ค. 61
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกมาปฏิาบัติ งานด้านสิ่งแวดล้อมและด้านทำความสะอาด 1 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย โครงการคลองด่าน 1 ต.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำห้องปฏิบัติการ 29 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน จำนวน 4 ราย สำนักงานเลขานุการกรม 28 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน จำนวน 13 ราย (กจอ.) 28 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม กยผ. 28 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม (ศทส.) 28 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ 28 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน จำนวน 19 ราย (กจน.) 28 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน จำนวน 17 ราย (กจน.) 28 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้มาปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 ราย 27 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้มาปฏิบัติงานด้านธุรการ จำนวน 1 ราย 27 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้มาปฏิบัติงานด้านธุรการ จำนวน 1 ราย 27 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้มาปฏิบัติงานด้านธุรการ จำนวน 1 ราย 27 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้มาปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 ราย 27 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกให้มาปฏิบัติงานด้านธุรการ จำนวน 1 ราย 27 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 27 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำ ห้อง LAB ยานพาหนะ 27 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่า เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต และวงจรสื่อสารโดยวิธีคัดเลือก 21 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุตกแต่ง จำนวน 19 รายการ 20 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า 20 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารกรมควบคุมมลพิษ 20 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 26 รายการ 20 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคาร 20 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูล 14 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบรายงานข้อมูลคุณภาพน้ำ 14 ก.ย. 61
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นคุณลักษณะเฉพาะชุดวิเคราะห์หาปริมาณโลหะในสิ่งแวดล้อม 1 ชุด 12 ก.ย. 61
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการจ้างสอบเทียบเครื่องตรวจวัดความสั่นสะเทื่อนโดยวิธีเจาะจง 12 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารโดยวิธีเจาะจง 12 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์เอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 2 รายการเล่ม 11 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าห้องประชุมจำนวน 1 ห้อง โดยวิธีเจาะจง 11 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเจาะจง 11 ก.ย. 61
ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสอบเทียบเครื่องควบคุมสภาวะแวดล้อมอุณหภูมิและความชื้น 10 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศพร้อมคนขับ จำนวน 7 คัน วิธีเจาะจง 7 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ RICOH 6 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการในพื้นที่เชียงใหม่ฯ วิธีเจาะจง 5 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะจ้างซ่อมหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ คันที่5 และ 6 วิธีเจาะจง 5 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มโดยวิธีเจาะจง 5 ก.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดูแลระบบความปลอดภัยและอุปกรณ์ 30 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมา เรือรับจ้างในพื้นที่พร้อมคนขับ โดยวิธีเจาะจง 30 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มโดยวิธีเจาะจง 30 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำของที่ระลึกโดยวิธีเจาะจง 29 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระ 300 เมตร แบบ 2 ชั้น จำนวน 290 กล่อง 29 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไส้กรองน้ำพร้อมเปลี่ยนของตู้ทำความร้อน 29 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ 29 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 29 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปริ้นเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 2 รายการ 29 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 40 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป่าผ้า จำนวน 516 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบันทึกภาพนิ่งและวิดีทัศน์ โดยวิธีเจาะจง 29 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปริ้นเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 330 เล่ม 29 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 4 สถานี รวม 6 เครื่อง 28 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 3 สถานี และซ่อมหลังคาตู้ 1 สถานี 28 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 6 สถานี รวม 11 เครื่อง 28 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเจาะจง 28 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องเติมอากาศระบบบำบัดน้ำเสีย ลานจอดรถชั้น D โดยวิธีเจาะจง 28 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแปลคู่มือการใช้สารเคมีจัดคราบน้ำมัน จำนวน 81 หน้าโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ซ่อมจอแสดงผลตรวจวัดคุณภาพอากาศ 27 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำทำคู่มือ ทำความดีด้วยหัวใจ จำนวน 5, 800 เล่ม 27 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ 27 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ เรื่องพลาสติกหุ้มฝาขวดน้ำดื่ม จำนวน 1 ชุด 27 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน 70 รายการ 27 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 30,000 หน้า 27 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงระบบเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเจาะจง 27 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ คพ. 27 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างคนทำสวน จำนวน 1 คน 27 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 70 อัน 27 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบำรุงรักษาระบบสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ 27 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแห้ง 27 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขลิฟต์ กรมควบคุมมลพิษ 27 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการสุขอนามัยภัณฑ์ ภายในห้องสุขาชั้น 1-3 27 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าระบบ call center 1650 วิธีเจาะจง 27 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการป้องกันและกำจัดปลวกฯ อาคาร คพ. โดยวิธีเจาะจง 27 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย คพ. วิธีเจาะจง 27 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบความปลอดภัย (ระบบโทรทัศน์วงจรปิด) 27 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์ปริ้นเตอร์ โดยวิธีเจาะจง 24 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเจาะจง 24 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ประเภทเครื่องมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทเครื่องแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มโดยวิธีเจาะจง 24 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มโดยวิธีเจาะจง 24 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุประเภทวิทยาศาสตร์ ประเภทเครื่องมือโดยวิธีเจาะจง 24 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ไส้กรอง สำหรับผลิตน้ำบริสุทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (Vocs) 23 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล วิธีเจาะจง 23 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็ตและซ่อมรถยนต์ 23 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็ตและซ่อมรถยนต์ 23 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มจำนวน 150 เล่มโดยวิธีเจาะจง 22 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องฉายภาพข้ามศรีษะ จำนวน 1เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง 26 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป่าผ้า จำนวน 516 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 40 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปริ้นเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 2 รายการ วิธีเจาะจง 21 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเจาะจง 21 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ประเภทประเภทเครื่องมือ โดยวิธีเจาะจง 21 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 24 รายการ 20 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์และวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 24 รายการ 20 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ 20 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง จำนวน 9 รายการ 20 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ คันที่4 20 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ คันที่2 20 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ คันที่1 20 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 1 ไมครอนของสถานีตรวจวัด 20 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ตู้ดูดสารระเหยสารเคมีและระบบจำกัดไอสารเคมี 16 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์ ประเภทเฉพาะเครื่องมือ 16 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 16 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาตร์ประเภทสารเคมี จำนวน 4 กลุ่มโดยวิธีเจาะจง 16 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดของเสียอันตรายในห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 61 16 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ประเภททั่วไป 16 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสอบเทียบชุดตรวจวัดระดับเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 10,000 หน้าโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องแมสสเปคโตรมิเตอร์ 10 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและคอมพิวเตอร์โดยวิธีเจาะจง 9 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษารถยนต์ขนาดเล็กฯ จำนวน 2 คัน 8 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 50 เล่มโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเจาะจง 6 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเสนอราคาจ้างซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ประเภทสารมาตรฐาน 6 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเจาะจง 6 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปริ้นเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 120 เล่ม 3 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าผ้า จำนวน 56 ใบ 3 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมจำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง 14 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือ Led สี 31 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกมาปฏิบ้ติงานด้านสิ่งแวดล้อม 2 ตำแหน่ง 26 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 36,000 หน้า โดยวิธีเฉพาะ 25 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมเครื่องตรวจวัดปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจน 1 รายการ 24 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 รายการ 24 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่คันที่ 5 พร้อมเครื่องตรวจวัด 24 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องตรวจวัดระดับเสียง ยี่ห้อง Rion รุ่น NL-20 และอุปกรณ์ 24 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเรือรับจ้างในพื้นที่พร้อมคนขับ 23 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเสนอราคาจ้างตรวจเช็คพร้อมซ่อมระบบรถยนต์ฯ 23 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมจอคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเจาะจง 20 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าเอกสาร จำนวน 400 ใบ 19 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์โดยวิธีเจาะจง 19 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสอบเทียบเตรื่องตรวจวัดเสียง ยี่ห้อ larson 19 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแซมทาสีโครงหลังคา Metal sheet และทำรางน้ำ 18 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนอุปกรณ์ Drop-Out Fuse Cutout ของหม้อแปลงไฟฟ้า 18 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษเก็บตัวอย่างสารมลพิษอนุภาค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 47 มิลลิเมตร 18 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อก๊าชไฮโดรเจนบริสุทธิ์ผสมฮีเลียม 18 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศของห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ 18 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ตู้ดูดสารระเหยสารเคมี และระบบจำกัดไอสารเคมี 17 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่อง DO meter 17 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน สจน. 16 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร 16 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพริ้นเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 16 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมา เรือรับจ้างในพื้นที่พร้อมคนขับ 16 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ 12 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล โดยวิธีเจาะจง 12 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศ จำนวน 1คัน กรุงเทพ-อุดร-หนองคาย 12 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุม พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 วัน โดยวิธีเจาะจง 12 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมเครื่องตรวจวัด SO2 และ CO บริเวณสสภ.14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์พกพา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 3 รายการ ของสถานีตรวจวัดบริเวณม. กรุงเทพ 11 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ 11 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องตรวจวัดความสั่นสะเทือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 35 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 50 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของสมนาคุณ จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่ อุปกรณ์และวัสดุ จำนวน 2 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 คัน จากกทม. - ชลบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 คัน กทม.-สุราษฎร์-สงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 100 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1เครื่อง 5 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน 5 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 35 เล่ม 5 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 35 เล่ม 5 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์ " ควันดำ มหัยตภัยร้าย ฆ่าคุณได้ " วิธีเจาะจง 4 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถไถนาเดินตามแบบมีกระบะพ่วงท้าย โดยวิธีเจาะจง 3 ก.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 35 เล่ม 29 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพร้อมติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ ตำบลบางไทร 29 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหัววัดปริมาณสารอินทรีย์ในรูปบีโอดี จำนวน ชุด 29 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอจ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องย่อยไนโตรเจน 26 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทิ้ง จำนวน 324 ตัวอย่าง โดยวิธีเจาะจง 25 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำผิวดิน จำนวน 561 ตัวอย่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ของสถานีบริเวณการเคหะชุมชนห้วยขวาง โดยวิธีเฉพาะ 21 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่ของเครื่องตรวจวัด VOCs รถโมบายล์คันที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องวัด PM10 รถโมบายล์คันที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่อง SO2 Analyzer ของสถานีกฟผ. บางกรวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ 21 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนสลิงลิฟต์ ซ่อมระบบเบรก และเปลี่ยนปุ่มกดสำหรับผู้พิการทางสายตา 21 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนไส้กรอง และล้างอัดฉีดฯ 21 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่ของเครื่องวัดปริมาณออกไซต์ของไนโตรเจน และเครื่องตรวจวัดฝุ่น 21 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอร์รี่ สำหรับหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ คันที่ 6 21 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เพื่อใช้ในการซ่อมจอแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 21 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ 21 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างมิเตอร์ติดตั้งไฟฟ้าชั่วคราว 20 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และกล้องวงจลปิด ของหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศ 20 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 41 รายการ 20 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างว่อมแซมพื้นคอลกรีตเสริมเหล็ก ณ บริเวณอาคาร จุดตรวจและยกเลิกคำสั่งห้ามใช้ 18 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ จำนวน 7 ตัวอย่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 มิ.ย. 61
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม : คพ. จัดอบรมการแก้ไขปัญหาน้ำเสียชายหาดเกาะสมุย 15 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม 15 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างควบคุมงานก่อสร้างปรับปรุงโรงพักขยะ 15 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานปรับปรุงโรงพักขยะกรมควบคุมมลพิษจำนวน 1 หลัง 15 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์ประเภทสารมาตราฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่และระบบระบายอากาศ อาคารกรมควบคุมมลพิษ 13 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำอุปกรณ์ประชาสัมพันธ์สำเร็จรูป 13 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า และเครื่องพิมพ์ 13 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องเก็บตัวอย่างน้ำ ขนาด 2ลิตร จำนวน 2เครื่อง 13 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 12 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องเก็บตัวอย่างอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานด้านธุรการ 12 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์สำนักงาน จำนวน 20 เครื่อง 11 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถบัสโดยสารปรับอากาศพร้อมคนขับ จำนวน 1คน 11 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานด้านนิติกร 11 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 17 รายการ 8 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาตร์ 8 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างการดำเนินงานโครงการนำมวลชนจัดทำข่าวนอกสถานที่ 6 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ 4 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างแสกนเอกสาร จำนวน 2,169 หน้า 4 มิ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดพิมพ์คู่มือจัดการซากอิเล็กทรอนิกส์จากชุมชน 31 พ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานด้านงบประมาณ 31 พ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่ สำหรับหน่วยวัดคุณภาพอากาศแบบเครื่อนที่ คันที่ 4 31 พ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณ ร.ร.สมุทรสาคร 31 พ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเครื่องวัดฝุ่นขนาดขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 31 พ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ lenovo 31 พ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 210 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 พ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องบันทึกข้อมูลของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 25 พ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ของสถานีตรวจวัดฯ สน.โชคชัย 25 พ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาเรือพร้อมคนขับ จำนวน 2 ลำ จ.ระยอง 25 พ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำมาสคอต จำนวน 4 ตัว 25 พ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศพร้อมคนขับ จำนวน 1 คัน จังหวัดน่าน 24 พ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทเครื่องแก้ว 24 พ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ 23 พ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างอัดฉีดพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ ตรวจเช็คพร้อม 23 พ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเก็บตัวอย่างน้ำ จำนวน 2 เครื่อง 22 พ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทเฉพาะเครื่องมือ 21 พ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหลอดเก็บตัวอย่างอากาศ 21 พ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแขวงบางขุนเทียนที่ 2 21 พ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 200 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 พ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานในภาพรวม คพ. กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 80 แกรม 17 พ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 150 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำถุงผ้าใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ประเภทสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 พ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัวอย่างน้ำผิวดินและตะกอนดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 พ.ค. 61
ข่าวสารสิ่งแวดล้อม : คพ.ตรวจสอบมลพิษรถยนต์ จังหวัดเชียงใหม่ 10 พ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและจัดพิมหนังสือรายงาน ประจำปี 2560 กรมควบคุมมลพิษ กรมควบคุมลพิษ 9 พ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 พ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ 9 พ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทสารมาตรฐานแก๊สผสม 8 พ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณโรงไฟฟ้าพระนครใต้ 8 พ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องตรวจวัดก๊าชออกไซต์ของไนโตรเจนของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 8 พ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 พ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมจอแสดงผล 3 จอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศของรถ mobile คันที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศสถานีวัดคุณภาพอากาศเคหะห้วยขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องตรวจวัด PM10 ของสถานีศูนย์พืชไร่ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 สถานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์สถานีตรวจวัดโรงไฟฟ้าพระนครใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประชุม จำนวน 6,000 หน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมจอแสดงผล 3 จอ (แผงหลอดแอลอีดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 พ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีในห้อง LAB โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 พ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออะไหล่เพื่อซ่อมจอแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 4 จอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์รายงานสถานการณ์และการจัดการมลพิษทางอากาศและเสียง 2 พ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์เอกสารเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เม.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์คู่มือ จำนวน 2เรื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เม.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษชำระ ขนาด 300 เมตร แบบ 2ชั้น จำนวน 145 กล่อง 30 เม.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ประเภทแก๊สอัดความดัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 เม.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เม.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ (UPS) 14 เครื่อง 24 เม.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เม.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 เม.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 14 รายการ โดยวิธีเจาะจง 23 เม.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 เม.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เก็บเอกสารรางเลื่อน แบบรางเลื่อนระบบพวงมาลัยหมุน 20 เม.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 20 เม.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทษไทย ปี 2560 20 เม.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับ 3R จำนวน 200 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดพิมพ์คู่มือการรายงานข้อมูลสำหรับพนักงานสอบสวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 เม.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องเก็บตัวอย่างน้ำฝนอัตโนมัติ อ. แม่เหียะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เม.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 เม.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 เม.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศ จำนวน 1คัน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 3 เม.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานด้านกองทุนสวัสดิการ โดยวิธีเจาะจง 2 เม.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานด้านการบริการเครื่องดื่มและโดยวิธีเจาะจง 2 เม.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานด้านธุรการสวัสดิการกรมควบคุมมลพิษ 2 เม.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำของ/จ้างเหมาะบริการจัดประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อม 5 ประเทศ 29 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทิ้ง จำนวน 540 ตัวอย่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงจอแสดงผลข้อมูลคุณภาพอากาศ ณ จังหวัดยะลา 29 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถตู้โดยสารปรับอากาศพร้อมคนขับ และจัดจ้างทำกระเป๋าบรรจุเอกสาร 29 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ 29 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุมของโรงแรมแคนทารี กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 28 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมห้องทำงาน จำนวน 3 ห้องและห้องลิฟต์โดยสาร 3 ห้อง 26 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ ตะกอนดิน และ สัตว์น้ำ 23 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ 36 ตัวอย่าง 23 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานด้านนิติกร 23 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างอัดฉีดพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องยนต์ จำนวน 31 คัน 22 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ 36 รายการ 22 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถบัสปรับอากาศพร้อมคนขับ 22 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ 22 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 22 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมออกกำลังกายจำนวน 2เครื่อง 22 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งพาติชั่น (ผนังกั้น) พร้อมทาสีบริเวณลานจอดรถชั้น C 22 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม จัดทำร่างกำกับ/ติดตามปัญหาอุตสาหกรรม พื้นที่เสี่ยง 4 จังหวัด 20 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าห้องประชุม 20 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 9 รายการ 20 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับ 20 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อชูชีพ จำนวน 12 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป่าสพาย จำนวน 90 ใบ 19 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสารละลายบัฟเฟอร์ จำนวน 3 รายการ 16 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถ ประจำศูนย์ควบคุมมลพิษระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จ.ระยอง 16 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าผ้า จำนวน 400 ใบ 15 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่านเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 100 เล่ม 15 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 90 เล่ม 15 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 200 เล่ม 14 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 40 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสอบเทียบอุปกรณ์วัดการไหลของอากาศแบบดิจิตอล 9 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ 9 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 6 รายการ 9 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำถุงผ้า จำนวน 200 ใบ 9 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 9 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือคู่มือการตรวจจับควันดำ 9 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดของเสียอันตรายภายในห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ครั้งที่1 ปีงบประมาณ 61 9 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์รายงานสถานการณ์ของเสียอันตรายจากชุมชน ปี 2560 8 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 40 เล่ม 8 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล่องครอบลดเสียงพร้อมติดตั้ง 8 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสอบเทียบเครื่องวัดระดับเสียง 7 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากระยะไกลแบบเคลื่อนที่ 6 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าสถานที่พร้อมอุปกรณ์ 5 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเดินระบบไฟฟ้าและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 5 แห่ง 5 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 35 เล่ม 5 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องหาปริมาณกำมะถัน 5 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโปรแกรมสำหรับงานโสตทัศนวัสดุและงานผลิตสื่อ จำนวน 3ชุด 5 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์คู่มือเกี่ยวกับการจักการขยะมูลฝอยจำนวน 3 เรื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำผิวดินและน้ำทิ้งจากฟาร์มสุกร 5 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 5 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาดเครื่องแก้ว 5 มี.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 43 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนฯ โดยวิธีคัดเลือก 28 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 400 เล่มโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถโดยสารปรับอากาศ จากกรุงเทพ-สมุทรสงคราม จำนวน 1 คันโดยวิธีเจาะจง 27 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมระบายอากาศพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมติดตั้งระบายอากาศพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมตรวจวัดความเป็นอันตรายของสารเคมีในบรรยากาศจำนวน 3 เครื่อง 27 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหยง่ายแบบเคลื่อนที่ 26 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานด้านงบประมาณ โดยวิธีเจาะจง 23 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา เครื่องพิมพ์ และจอคอมพิวเตอร์ 20 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทสารเคมี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตรี่ไฟส่องสว่างฉุกเฉินฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คพร้อมเปลี่ยนยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์วารสารข่าวสารอันตรายและของเสีย จำนวน 3 ฉบับโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องมือตรวจวัดความเค็มฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบชุดปรับเทียบอัตราการไหล (Orifice) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประเภทเฉพาะเครื่องมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 6 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาตรวจเช็คพร้อมเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์และตรวจเช็คพร้อมซ่อมระบบเครื่องรถยนต์ 8 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 17 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องประชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 6 รายการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 7 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื่องคอมฯ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ 8 สถานีฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 5 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 60 เล่ม โดยวิธี่เฉพาะเจาะจง 2 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องล้างถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าผ้าใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาะบริการบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน สจน. จำนวน 1 คน 1 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมระบบบำบัดน้ำเสีย ลานจอดรถชั้น D โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.พ. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำของ/จ้างเหมาบริการจ้างติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งทั่วประเทศ 30 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถโดยสารปรับอากาศขนาด 50 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน โดนวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนแพคกิ้วเพจวาล์วน้ำของท่อดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสอบเทียบเครื่องวัดระดับเสียงพร้อมชุดกำเนิดเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสอบเทียบเครื่องตรวจวัดความสั่นสะเทือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารจำนวน 38,977 หน้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำหลายตัวแปร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงฝาบ่อพักน้ำเสียบนผิวจราจร โครงการระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย 15 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถบัสปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตนิทรรศการ และจัดสถานที่กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 12 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมประตูอัตโนมัติทางเข้าห้องโรงอาหารอาคารกรมควบคุมมลพิษ 12 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือการระงับอุบัติภับเบื้องต้นจากวัตถุอันตราย 12 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดพิมพ์คู่มือการปกป้องประชาชนจากเหตุฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหล 12 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใส้กรองน้ำพร้อมเปลี่ยนของตู้ทำน้ำร้อน-น้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถบัสปรับอากาศพร้อมคนขับ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แผ่นพับพร้อมออกแบบ จำนวน 2,000 ใบและพิมพ์สติ๊กเกอร์ 1,000 ใบ 11 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเคลื่อนย้ายและติดตั้งครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำถุงผ้าใส่เอกสาร จำนวน 400 ใบโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับตรวจวัดคุณภาพอากาศ 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำและเตือนภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ม.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ม.ค. 61

404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.