Connection Failure PCD : Declare Procurement
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2561
วันที่ 25 ก.พ. 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถบัส ปรับอากาศพร้อมคนขับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดความเร็วรอบเครื่องยนต์สำหรับรถยนต์ วิธีเจาะจง 21 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มมาตราฐานเว็บไซต์และมาตราฐารแอปพริเคชันฯ วิธีเจาะจง 21 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องวัดความเร็วรอบรถยนต์สำหรับรถจักรยานยนต์ 21 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดก๊าซหลายชนิดได้พร้อมกัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตวิดีทัศน์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานภายใต้ Roadmap ขยะ 20 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายาง 19 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 คันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำใต้ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำ 14 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำทิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบรายงานข้อมูลคุณภาพน้ำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างรถไถนาเดินตามแบบมีกระบะพ่วงท้ายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล่องโฟม จำนวน 5 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางหนังสือพิมพ์รายวัน วิธีเจาะจง 5 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัสแบบรวมศูนย์ 4 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้สำนักงาน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องฉายภาพข้ามศรีษะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมม่านปรับแสง ห้อง ผอ.ศทส. ชั้น 7 จำนวน 1งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าผ้า 223 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปริ้นเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารประกอบการฝึกอบรมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.พ. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 31 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศพร้อมคนขับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำผิวดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระเป๋าผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานทดแทนคนเดิม 22 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะสำหรับใส่เศษอาหาร และถุงผ้า 16 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานทดแทนคนเดิม (สวส.) ประจำปี 2563 14 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ โดยวิธีเจาะจง 9 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างล้างอัดฉีดพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันรถยนต์ จำนวน 8 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน จำนวน 27 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเรือรับจ้างในพื้นที่พร้อมคนขับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ม.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน (นายรณกร เศรษฐบุญ) 8 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม 1 คน โดยวิธีคัดเลือก 3 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดทดสอบคุณภาพน้ำ COD โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ EPSON โดยวิธีเจาะจง 3 ม.ค. 63

404 Not Found

Not Found

The requested URL /cfm/banner5.jpg was not found on this server.

หน้าแรก | เกี่ยวกับคพ. | ข้อมูลและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ติดต่อเรา | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.