กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2561
แบ่งส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ ดังต่อไปนี้


(๑) สำนักงานเลขานุการกรม(๒) กองกฎหมาย
 
(๓) กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย(๔) กองจัดการคุณภาพน้ำ
 
(๕) กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง(๖) กองตรวจมลพิษ
 
(๗) กองยุทธศาสตร์และแผนงาน(๘) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
(๙) ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม(๑๐) กลุ่มตรวจสอบภายใน
 
(๑๑) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งงานภายในส่วนราชการกรมควบคุมมลพิษ

Computer Computer Computer Computer Computer Computer Computer Computer Computer Computer Computer Computer
สำนักงานเลขานุการกรม มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ อาคารสถานที่ และ ยานพาหนะของกรม
(๒) ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ งานเลขานุการ และงานประสานราชการของกรม
(๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและการบริหารงานบุคคลของกรม
(๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ และการพัสดุ
(๕) ดำเนินการเกี่ยวกับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานของกรม
(๖) ดำเนินการอื่นใดที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของส่วนราชการใดในกรม
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

การแบ่งส่วนราชการภายใน

 • ส่วนสารบรรณ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ
 • ส่วนบริหารงานคลังและพัสดุ
 • ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล
 • ส่วนสื่อสารองค์กร
 • ส่วนช่วยอำนวยการนักบริหาร

กองกฎหมาย มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ดำเนินการด้านกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๒) ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๓) ประเมินผลและพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษ
(๔) ดำเนินการเกี่ยวกับการออกกฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ และคำสั่งตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
(๕) ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญางานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของกรม
(๖) อบรม เผยแพร่ และให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษแก่ภาครัฐและเอกชน
(๗) ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
(๘) ดำเนินการเรียกค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนจากแหล่งกำเนิดมลพิษที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ อันเป็นของรัฐหรือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

การแบ่งส่วนราชการภายใน

 • ส่วนคดีและนิติกรรมสัญญา
 • ส่วนบังคับทางปกครอง
 • ส่วนพัฒนากฎหมาย
 • ศูนย์ประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม
 • ฝ่ายบริหารทั่วไป

กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอความเห็นเพื่อจัดทำนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกากของเสียและสารอันตราย
(๒) จัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการมลพิษ ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษจากกากของเสียและสารอันตราย
(๓) จัดทำแผนสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน ประสานการปฏิบัติการเพื่อให้เกิดการแก้ไขหรือฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่มีการปนเปื้อนหรือการแพร่กระจายจากกากของเสียและสารอันตราย
(๔) เสนอแนะ มาตรฐาน มาตรการ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการกากของเสียและสารอันตราย
(๕) ติดตาม ตรวจสอบ และจัดทำรายงานสถานการณ์มลพิษ ด้านการจัดการกากของเสียและสารอันตราย
(๖) พัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์ปฏิบัติ และวิธีการที่เหมาะสมเพื่อนำมาใช้ในการลดมลพิษหรือการใช้ประโยชน์จากกากของเสียและสารอันตราย
(๗) เสนอแนะ ร่วมมือ และดำเนินมาตรการระหว่างประเทศด้านกากของเสียและสารอันตราย
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

การแบ่งส่วนราชการภายใน

 • ส่วนแผนงานและประมวลผล
 • ส่วนขยะมูลฝอยชุมชน
 • ส่วนลดและใช้ประโยชน์ของเสีย
 • ส่วนของเสียอันตราย
 • ส่วนสารอันตราย
 • ส่วนประสานการจัดการเหตุฉุกเฉินและฟื้นฟู
 • ฝ่ายบริหารทั่วไป

กองจัดการคุณภาพน้ำ มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอความเห็นเพื่อจัดทำนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษทางน้ำ
(๒) จัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการมลพิษ ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษทางน้ำ
(๓) ประสานการปฏิบัติการเพื่อให้เกิดการแก้ไขหรือฟื้นฟูแหล่งน้ำที่ได้รับผลกระทบจากมลพิษทางน้ำและประเมินความเสียหายต่อคุณภาพน้ำ
(๔) เสนอแนะ มาตรฐาน มาตรการ หลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมมลพิษทางน้ำ
(๕) ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพน้ำ และจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านมลพิษทางน้ำ
(๖) พัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์ปฏิบัติ และวิธีการที่เหมาะสมในการลดมลพิษทางน้ำ
(๗) เสนอแนะ ร่วมมือ และดำเนินมาตรการระหว่างประเทศด้านการจัดการคุณภาพน้ำ
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

การแบ่งส่วนราชการภายใน

 • ส่วนแผนงานและประมวลผล
 • ส่วนแหล่งน้ำจืด
 • ส่วนแหล่งน้ำทะเล
 • ส่วนน้ำเสียเกษตรกรรม
 • ส่วนน้ำเสียอุตสาหกรรม
 • ส่วนน้ำเสียชุมชน
 • ฝ่ายบริหารทั่วไป

กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอความเห็นเพื่อจัดทำนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษทางอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน
(๒) จัดทำแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการมลพิษ ประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษทางอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน
(๓) ประสานการปฏิบัติการเพื่อให้เกิดการแก้ไขภาวะมลพิษทางอากาศ และประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจากมลพิษทางอากาศ
(๔) เสนอแนะ มาตรฐาน มาตรการ หลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมมลพิษทางอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน
(๕) ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพอากาศและเสียง และจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านมลพิษทางอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน
(๖) พัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์ปฏิบัติ และวิธีการที่เหมาะสมในการลดมลพิษทางอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน
(๗) เสนอแนะ ร่วมมือ และดำเนินมาตรการระหว่างประเทศด้านการจัดการคุณภาพอากาศเสียง และความสั่นสะเทือน
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

การแบ่งส่วนราชการภายใน

 • ส่วนแผนงานและประมวลผล
 • ส่วนคุณภาพอากาศ
 • ส่วนเสียงและความสั่นสะเทือน
 • ส่วนมลพิษจากยานพาหนะ
 • ส่วนมลพิษจากอุตสาหกรรม
 • ส่วนมลพิษทางอากาศข้ามแดน
 • ฝ่ายบริหารทั่วไป

กองตรวจมลพิษ มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจสอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้านการควบคุมมลพิษ
(๒) บังคับการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติด้านมลพิษ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้านการควบคุมมลพิษ
(๓) รับเรื่องราวร้องทุกข์ ดำเนินการตรวจสอบ พิจารณาวินิจฉัย และสนับสนุนการจัดการเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๔) พัฒนาระบบ แนวทาง และมาตรฐานการปฏิบัติงานตรวจสอบและบังคับการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องด้านการควบคุมมลพิษ
(๕) รวบรวม จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านมลพิษและที่เกี่ยวเนื่องของแหล่งกำเนิดมลพิษต่อสาธารณะ
(๖) ประสานการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน องค์กรชุมชน และประชาชนในการตรวจสอบและควบคุมมลพิษ
(๗) เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการปฏิบัติตามและบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติด้านมลพิษ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชน
(๘) สนับสนุนและดำเนินความร่วมมือในการกำกับดูแลด้านมลพิษกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๙) ปฏิบัติหน้าที่เป็นศูนย์อำ นวยการในการดำ เนินการตามมาตรการควบคุมมลพิษตรวจสอบ ติดตาม ควบคุม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขมลพิษในพื้นที่จังหวัดระยอง
(๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

การแบ่งส่วนราชการภายใน

 • ส่วนแผนงานและประมวลผล
 • ส่วนพัฒนาระบบงานบังคับใช้กฎหมาย
 • ส่วนตรวจมลพิษ 1
 • ส่วนตรวจมลพิษ 2
 • ส่วนจัดการเรื่องร้องทุกข์ด้านมลพิษ
 • ศูนย์ควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง
 • ฝ่ายบริหารทั่วไป

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทำนโยบายและแผนการจัดการมลพิษให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งติดตามประเมินผล
(๒) จัดทำนโยบายและแผนด้านการป้องกันมลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๓) ประสานและให้คำแนะนำ ในการจัดทำ แผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ
(๔) ดำเนินการเพื่อกำหนดเขตและติดตามผลการดำเนินงานในเขตควบคุมมลพิษ
(๕) สนับสนุนการบริหารการจัดการมลพิษให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๖) เสนอความเห็นในการประยุกต์ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์และการค้าในการป้องกันและแก้ไขภาวะมลพิษ
(๗) จัดทำรายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศ
(๘) ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการคณะกรรมการควบคุมมลพิษ และงานประสานการดำเนินงานเกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการอื่นที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการมลพิษตามที่ได้รับมอบหมาย
(๙) ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวกับความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศและต่างประเทศในการดำเนินการร่วมด้านมลพิษ
(๑๐) ดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายและแผนของกรม การวิเคราะห์แผนงานและโครงการและการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(๑๑) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

การแบ่งส่วนราชการภายใน

 • ส่วนวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • ส่วนแผนงานและงบประมาณ
 • ส่วนเขตควบคุมมลพิษและพื้นที่เฉพาะ
 • ส่วนวิเทศน์สัมพันธ์และประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ
 • ส่วนติดตามและประเมินผล
 • ฝ่ายบริหารทั่วไป

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(๒) เป็นศูนย์กลางข้อมูลของกรม ในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลและสารสนเทศ
(๓) กำหนดมาตรฐานในการจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านมลพิษและมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(๔) พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
(๕) พัฒนาระบบสารสนเทศมลพิษ ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการมลพิษ
(๖) พัฒนาระบบเชื่อมโยงเครือข่ายการสื่อสารข้อมูลภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานตามแนวทางรัฐบาล
(๗) พัฒนาระบบและวิธีการในการให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านมลพิษสู่สาธารณะ
(๘) สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้บริการข้อมูลด้านวิชาการและข้อมูลข่าวสารของกรม
(๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

การแบ่งส่วนราชการภายใน

 • ส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
 • ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ
 • ส่วนข้อมูลสารสนเทศสิ่งแวดล้อมและบริการ
 • ฝ่ายบริหารทั่วไป

ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
(๑) พัฒนากลไกและมาตรการการผลักดันแนวทางการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๒) เสนอความเห็นในการกำหนดเกณฑ์ มาตรฐาน แนวปฏิบัติด้านการป้องกันมลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๓) ศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ แนวคิด รูปแบบ ด้านการป้องกันมลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๔) พัฒนาระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ ให้คำปรึกษา แนะนำ และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการป้องกันมลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๕) ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนด้านการป้องกันมลพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(๖) ประสานและดำเนินการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการป้องกันมลพิษ
(๗) ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมของกรม
(๘) พัฒนาระบบควบคุมคุณภาพวิธีการทดสอบของห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐาน
(๙) ให้คำปรึกษา และแนะนำวิชาการด้านการตรวจวัด วิเคราะห์ตัวอย่างมลพิษและสิ่งแวดล้อม
(๑๐) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

การแบ่งส่วนราชการภายใน

 • ส่วนแผนงานและประมวลผล
 • ส่วนพัฒนาระบบคุณภาพ
 • ส่วนเทคโนโลยี
 • ส่วนวิเคราะห์คุณภาพน้ำและดิน
 • ส่วนวิเคราะห์คุณภาพอากาศ
 • ฝ่ายบริหารทั่วไป

กลุ่มตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่หลักในการตรวจสอบการดำเนินงานภายในกรม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี โดยมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ทำหน้าที่หลักในการพัฒนาการบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดีโดยมีหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่อธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม
(๒) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม
(๓) ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และหน่วยงานในสังกัดกรม
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย