ศูนย์บริการประชาชนกรมควบคุมมลพิษ ศูนย์บริการประชาชนกรมควบคุมมลพิษ
หน้าหลัก
ผู้ใช้ใหม่

แนวทางการให้บริการข้อมูล

ขั้นตอนการให้บริการ
ดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์


สืบค้นฐานข้อมูลมลพิษ Online
 
Air Quality
  Noise Level
  Water Quality
  Waste Component
  Environment Vocabuary
  PCD Library

บริการข้อมูล


ข้อมูลวิชาการด้านกฎหมาย

ข้อมูลวิชาการด้านน้ำ
ข้อมูลวิชาการด้านอากาศ
ข้อมูลวิชาการด้านของเสีย
ข้อมูลวิชาการด้านสารอันตราย
ข้อมูลวิชาการด้านการจัดการมลพิษ
ข้อมูลวิชาการด้านเทคโนโลยี
   
Feedback

รายงานเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ
สถิติการใช้บริการ Hot Line 1650
สถิติการร้องเรียนปัญหามลพิษประจำปี
สรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยประจำปี

 
 
 
ศูนย์ข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ (MSDS)

 

ศูนย์บริการประชาชนกรมควบคุมมลพิษ โทรศัพท์ 0 2298-2000 ..... โทรสาร 0 2298-2002 ....ตู้ ปณ. 33 สามเสนใน กรุงเทพฯ 10400 .......เบอร์ Hotline 1650 ..... อีเมล์ callcenter@pcd.go.th ........ ติดต่อด้วยตนเอง ชั้น 1 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Information Information Information Information
ศูนย์บริการประชาชนกรมควบคุมมลพิษ  
 


 ณ ชั้น 1 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้บริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านมลพิษ
รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน และ เหตุฉุกเฉินจากอุบัติภัยด้านสารเคมี
รับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียนหน่วยงาน ต่างๆ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากร
    ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเบื้องต้น  
 
--- ยังอยู่ระหว่างดำเนินการรวบรวมข้อมูลค่ะ ---

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ของผู้ใช้บริการ ทางศูนย์ได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ
ข้อปฏิบัติ (Do/Don't) แยกตามประเภทบุคคล และข้อมูลมลพิษ (Case/Solution)
แยกตามสถานที่
ประเภทบุคคล
  ประชาชนทั่วไป เยาวชน  
  ผู้ประกอบการ นักวิชาการ/นักวิจัย  
บริเวณ
  สำนักงาน/บ้าน พื้นที่เกษตรกรรม  
  โรงงาน ทางสัญจร( น้ำ, ถนน)  
 


ข้อมูลเบื้องต้นนี้ใช้ป้องกัน (prevent) หมั่นตรวจตรา (monitor) รวมทั้งทราบ
เมื่อใดควรปรับปรุง แก้ไข (correct ) ทำให้สามารถแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
ทันท่วงที

 


     
ร้องทุกข์ด้านมลพิษ
 
ตู้ปณ.33 สามเสนใน
  กรุงเทพฯ 10400
  1650 หรือ
  โทร 02 298 2222,
02 298 2548
  02 298 5396
  Hotline
  e-petition@pcd.go.th
  ศูนย์บริการประชาชน

สอบถาม
 
0 2298-2000
  0 2298-2002
  วิชาการ Q & A
  webmaster@pcd.go.th
  ศูนย์บริการประชาชน

ดาวน์โหลดฟอร์ม
   
  แบบฟอร์ม ขอข้อมูลข่าวสาร
  ส่งมาที่

กรมควบคุมมลพิษ
92 ซอยพหลโยธิน 7
ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400

 

Feedback

  1.เสนอแนะที่สมุดเยี่ยม คพ.
  2.ส่งจดหมาย
  3.อ่านเสียงสะท้อนจากประชาชน

 
  ร้องทุกข์หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ระฆังห่วงใยจากใจนายกรัฐมนตรี

 

หากท่านมีปัญหาในการใช้งานหรือข้อเสนอะแนะเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ webmaster@pcd.go.th
หรือ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมลพิษ กผผ. โทร 0 2298 2310
© 2004 กรมควบคุมมลพิษ