ศูนย์บริการประชาชนกรมควบคุมมลพิษ ศูนย์บริการประชาชนกรมควบคุมมลพิษ
หน้าหลัก
ผู้ใช้ใหม่

แนวทางการให้บริการข้อมูล

ขั้นตอนการให้บริการ
ดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์


สืบค้นฐานข้อมูลมลพิษ Online
 
Air Quality
  Noise Level
  Water Quality
  Waste Component
  Environment Vocabuary
  PCD Library

บริการข้อมูล


ข้อมูลวิชาการด้านกฎหมาย

ข้อมูลวิชาการด้านน้ำ
ข้อมูลวิชาการด้านอากาศ
ข้อมูลวิชาการด้านของเสีย
ข้อมูลวิชาการด้านสารอันตราย
ข้อมูลวิชาการด้านการจัดการมลพิษ
ข้อมูลวิชาการด้านเทคโนโลยี
   
Feedback

รายงานเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ
สถิติการใช้บริการ Hot Line 1650
สถิติการร้องเรียนปัญหามลพิษประจำปี
สรุปสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยประจำปี

 
 
 
ศูนย์ข้อมูลความปลอดภัยเคมีภัณฑ์ (MSDS)

 

ศูนย์บริการประชาชนกรมควบคุมมลพิษ โทรศัพท์ 0 2298-2000 ..... โทรสาร 0 2298-2002 ....ตู้ ปณ. 33 สามเสนใน กรุงเทพฯ 10400 .......เบอร์ Hotline 1650 ..... อีเมล์ callcenter@pcd.go.th ........ ติดต่อด้วยตนเอง ชั้น 1 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Information Information Information Information
รายงานเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ  

2557
  ต.ค.-ธ.ค. 57 ดาวน์โหลด
  ก.ค.-ก.ย. 57 ดาวน์โหลด
  เม.ย.-มิ.ย. 57 ดาวน์โหลด
  ม.ค.-มี.ค. 57 ดาวน์โหลด

2556
  ต.ค.-ธ.ค. 56 ดาวน์โหลด
  ก.ค.-ก.ย. 56 ดาวน์โหลด
  เม.ย.-มิ.ย. 56 ดาวน์โหลด
  ม.ค.-มี.ค. 56 ดาวน์โหลด

2555
  ต.ค.-ธ.ค. 53 ดาวน์โหลด
  ก.ค.-ก.ย. 55 ดาวน์โหลด
  เม.ย.-มิ.ย. 55 ดาวน์โหลด
  ม.ค.-มี.ค. 55 ดาวน์โหลด

2553
  ม.ค.-มี.ค. 53 ดาวน์โหลด

2552
  ต.ค.-ธ.ค. 52 ดาวน์โหลด
  ก.ค.-ก.ย. 52 ดาวน์โหลด
  เม.ย.-มิ.ย. 52 ดาวน์โหลด
  ม.ค.-มี.ค. 52 ดาวน์โหลด

2551
  ต.ค.-ธ.ค. 51 ดาวน์โหลด
  ก.ค.-ก.ย. 51 ดาวน์โหลด
  เม.ย.-มิ.ย. 51 ดาวน์โหลด
  ม.ค.-มี.ค. 51 ดาวน์โหลด

2550
  ต.ค.-ธ.ค. 50 ดาวน์โหลด
  ก.ค.-ก.ย. 50 ดาวน์โหลด
  เม.ย.-มิ.ย. 50 ดาวน์โหลด
  ม.ค.-มี.ค. 50 ดาวน์โหลด

สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเิติมได้ที่
ศูนย์ข้อมูลเรื่องราวร้องทุกข์ กองตรวจมลพิษ
โทร. 0 2298 2605

ร้องทุกข์ด้านมลพิษ
 
ตู้ปณ.33 สามเสนใน
  กรุงเทพฯ 10400
  1650 หรือ
  โทร 02 298 2222,
02 298 2548
  02 298 5396
  Hotline
  e-petition@pcd.go.th
  ศูนย์บริการประชาชน

สอบถาม
 
0 2298-2000
  0 2298-2002
  วิชาการ Q & A
  webmaster@pcd.go.th
  ศูนย์บริการประชาชน

ดาวน์โหลดฟอร์ม
   
  แบบฟอร์ม ขอข้อมูลข่าวสาร
  ส่งมาที่

กรมควบคุมมลพิษ
92 ซอยพหลโยธิน 7
ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400

 

Feedback

  1.เสนอแนะที่สมุดเยี่ยม คพ.
  2.ส่งจดหมาย
  3.อ่านเสียงสะท้อนจากประชาชน

 
  ร้องทุกข์หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ระฆังห่วงใยจากใจนายกรัฐมนตรี
หากท่านมีปัญหาในการใช้งานหรือข้อเสนอะแนะเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ webmaster@pcd.go.th
หรือ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศมลพิษ กผผ. โทร 0 2298 2310
© 2004 กรมควบคุมมลพิษ