PCD : FAQs


Q & A ที่ประชาชนถามบ่อย

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
การร้องเรียนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและมลพิษ
การตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำ
การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติฯ ที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อม
คุณภาพน้ำและมลพิษทางน้ำ
คุณภาพอากาศและเสียง
กากของเสียและสารอันตราย
สถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมปรับปรุงล่าสุด: 5 พ.ย. 63 เวลา 11:28:46


กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม