PCD : FAQs


Q & A ที่ประชาชนถามบ่อย

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
การร้องเรียนปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและมลพิษ
การตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำ
การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติฯ ที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อม
คุณภาพน้ำและมลพิษทางน้ำ
คุณภาพอากาศและเสียง
กากของเสียและสารอันตราย
สถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อมปรับปรุงล่าสุด: 28 ก.พ. 62 เวลา 16:39:59


กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม