คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index : AQI)
หลักเกณฑ์ทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติสำหรับเตาเผาศพ
ศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศด้านมลพิษทางอากาศ
Air Pollution Information (1994)
(21-July-2016) ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงในกรุงเทพมหานคร พ. ศ. 2555 - 2559
  - ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
[PDF: 1.60 MB]
  - แผนปฏิบัติการจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงในกรุงเทพมหานคร พ. ศ. 2555 - 2559
[PDF: 474 KB]


เกร็ดความรู้เรื่องฝุ่นละออง

สารกรดในบรรยากาศ: มลพิษที่ไร้พรมแดน
รายงานสำหรับผู้บริหารเครือข่ายการติดตามตรวจสอบการตกสะสมของกรดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก (EANET)เป้าหมาย ผลสำเร็จ และทิศทางในอนาคต [PDF: 14.5 MB]


มลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากโรงสีข้าว ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมบุษราคัม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
  - สถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศจากโรงสีข้าว
[PDF: 0.35 MB]
  - มาตรฐานควบคุมการระบายมลพิษทางอากาศจากโรงสีข้าว
[PDF: 0.42 MB]
  - วิธีการตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากโรงสีข้าว
[PDF: 3.55 MB]
Development of Environmental and Emission Standards of Volatile Organic Copmpounds (VOCs) in Thailand (in English) [PDF: 3.54 MB]
เอกสารประกอบการประชุม (ร่าง) กฏกระทรวงว่าด้วยผู้ควบคุมระบบบำบัดอากาศเสีย [PDF: 177 KB]
Polychlorinated Biphenyls (PCBs)
เอกสารการประชุมรับฟังความเห็น เรื่อง (ร่าง) กฏกระทรวงว่าด้วยผู้ควบคุมระบบบำบัดอากาศเสีย มาตรา ๗๓ วันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ กรมควบคุมมลพิษ
  - บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างกฎกระทรวงว่าด้วยผู้ควบคุมระบบบำบัดอากาศเสีย พ.ศ. ….
[PDF: 212 KB]
  - ระเบียบวาระการประชุม เรื่อง (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยผู้ควบคุมระบบบำบัดอากาศเสียมาตรา ๗๓
[PDF: 76 KB]

เอกสารประกอบการสัมมนารับฟังความเห็น (ร่าง) กฏกระทรวงว่าด้วยผู้ควบคุมระบบบำบัดอากาศเสีย พ.ศ. ... [PDF: 123 KB] วันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๒ กรมควบคุมมลพิษ
รายงานการประชุม เรื่อง (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยผู้ควบคุมระบบบำบัดอากาศเสียมาตรา ๗๓ [PDF: 107 KB]
วันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ กรมควบคุมมลพิษ
เอกสารประกอบการสัมมนารับฟังความเห็น (ร่าง) กฏกระทรวงว่าด้วยผู้ควบคุมระบบบำบัดอากาศเสีย พ.ศ. ... [PDF: 123 KB] วันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๐๒ กรมควบคุมมลพิษ
รายงานการประชุม เรื่อง (ร่าง) กฎกระทรวงว่าด้วยผู้ควบคุมระบบบำบัดอากาศเสียมาตรา ๗๓ [PDF: 107 KB] วันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ กรมควบคุมมลพิษ
มลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ

เกร็ดความรู้เรื่องควันขาว
การจัดการปัญหามลพิษทางเสียงจากยานพาหนะ
โครงการ Car Free Day ของประเทศไทย
โครงการพัฒนายุทธศาสตร์การลดมลพิษจากดีเซลสำหรับเมืองใหญ่ (DIESEL) (in English)
รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า
รถบัสไฟฟ้า
เอกสารประกอบ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจวัดระดับเสียงของรถยนต์ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ กรมควบคุมมลพิษ
  - Slide ประกอบการบรรยาย
[PDF: 2.61 MB]
  - การเตรียมความพร้อมการใช้งานเครื่องวัดเสียง
[PDF: 798 KB]
  - แบบบันทึกปรับค่าความถูกต้องเครื่องวัดเสียง
[PDF: 57 KB]
  - คู่มือการตรวจวัด ระดับเสียงของรถยนต์
[PDF: 4.10 MB]


การให้บริการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ

การตรวจสอบตรวจจับและห้ามใช้รถยนต์ควันดำ

โครงการรณรงค์ลดมลพิษจากรถจักรยานยนต์ในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการการปรับปรุงรถจักรยานยนต์
ชมรมคลินิกไอเสียเพื่อคนรักสิ่งแวดล้อม
เอกสาร: โครงการตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากรถยนต์ที่ใช้แก๊สโซฮอล์
  - รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร[PDF: 1.1 MB]
  - รายงานฉบับสมบูรณ์ [PDF: 7.2 MB]
เอกสาร: โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนเครื่องยนต์ สองจังหวะเป็นสี่จังหวะและติดตั้งอุปกรณ์ลดระดับเสียงใน รถสามล้อเครื่องใช้งาน
  - รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร[PDF: 1.06 MB]
  - รายงานฉบับสมบูรณ์ [PDF: 7.38 MB]

มลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน
(30-Sep-2016) - คำแนะนำทางวิชาการ เรื่อง เกณฑ์ระดับเสียงที่เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ที่ดินรอบท่าอากาศยาน
วิธีการคำนวณค่าระดับเสียงเฉลี่ย
เกร็ดความรู้เรื่องมลพิษทางเสียง
เอกสารประกอบ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เครื่องวัดระดับเสียง การสอบเทียบ และการนำผลการสอบเทียบไปใช้
วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ กรมควบคุมมลพิษ
  - การใช้เครื่องมือวัดเสียง
[PDF: 2.71 MB]
  - แบบฝึก คำนวนค่า SPL (Sound Pressure Level) ของ Sound Calibrator
[PDF: 95 KB]
  - แบบบันทึกปรับค่าความถูกต้องเครื่องวัดเสียง
[PDF: 57 KB]
มลพิษหมอกควัน

เอกสารประกอบ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพการตรวจวัดคุณภาพอากาศ มลพิษหมอกควัน และกลิ่น ให้กับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑-๑๖
วันที่ ๒๘ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๑๐๑ ชั้น ๑ กรมควบคุมมลพิษ
  - การตรวจสอบและตรวจวิเคราะห์กลิ่นด้วยการดม(Sensory test Method)
[PDF: 14.8 MB]
  - แผนปฏิบัติการจัดการมลพิษทางอากาศและเสียงในกรุงเทพมหานคร พ. ศ. 2555 - 2559
[PDF: 474 KB]
  - มลพิษหมอกควันจากไฟป่าและการเผาในที่โล่ง [PDF: 5.14 MB]
  - หลักการตรวจสอบทำงานของระบบติดตามตรวจวัดคุณภาพอากาศจากสถานี
[PDF: 1.79 MB]
  - การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศของประเทศไทย
[PDF: 3.37 MB]
  - การเรียกรับข้อมูลคุณภาพอากาศจากสถานี การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
[PDF: 3.08 MB]
  - โครงการลดการเผาในที่โล่ง
[PDF: 3.37 MB]

มลพิษหมอกควันในประเทศไทย
เกษตรกรไทยร่วมใจไม่เผาฟาง
การประชุมรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียน ครั้งที่ 10 (10th AMME) และการประชุมประเทศภาคีต่อข้อตกลงอาเซียนเรื่องมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน ครั้งที่5 (COP-5) และการเตรียมการรับสถานการณ์ของประเทศไทย ในปี 2553 ในระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม 2552 ณ ประเทศสิงคโปร์
รายละเอียด [PDF: 482 KB]
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม