In Town, without my car!


Car Free Day"22 กันยายน จอดรถไว้บ้าน ลดการใช้พลังงาน ลดมลพิษ"

จากการที่องค์กรมากกว่า 50 องค์กรในประเทศต่าง ๆ กว่า 20 ประเทศ กำหนดให้ วันที่ 22 กันยายน เป็นวัน World Car Free Day โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลหันมาใช้รถขนส่งมวลชน และรถจักรยานเพิ่มขึ้น เพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง ปัญหาการจราจรและลดการเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนลดการใช้พลังงาน และได้เชิญประเทศไทยเข้าร่วมโครงการฯ กรมควบคุมมลพิษและหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้มีการประชุมหารือร่วมกัน และเห็นว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ ในการรักษาสิ่งแวดล้อมและประหยัดทรัพยากร จึงกำหนดจัดโครงการ Car Free Day ของประเทศไทยขึ้นในวันที่ 22 กันยายน ของทุกปี
-ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.bangkokcarfreeday.com

วัตถุประสงค์

เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้เกิดกระแสการลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ลดปริมาณจำนวนรถยนต์ในท้องถนน อันส่งผลถึงการลดปัญหามลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ และยกระดับคุณภาพอากาศให้ดีขึ้น รวมทั้งลดปัญหาการจราจรติดขัด การเกิดอุบัติเหตุ ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทาง และจะส่งผลต่อการประหยัดพลังงานน้ำมัน รวมทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนเจ้าของรถ


traffic jam in bangkokกลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสื่อมวลชนทุกแขนง
กิจกรรม
Car Free Day 2558 รายละเอียด
งานโครงการ Bangkok Car Free Day 2015
“ถนนเมืองใจดี เดินทางร่วมกัน แบ่งกันขับ แบ่งกันใช้ ปันน้ำใจร่วมสร้าง”

ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕
เพื่อรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษและประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชน และรถจักรยานเพิ่มขึ้น กระตุ้นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษและประชาชน ในการแก้ไขปัญหามลพิษจากยานพาหนะและลดภาวะโลกร้อน รวมทั้งเสริมสร้างความตระหนักและความเข้าใจ เกี่ยวกับวันปลอดรถ หรือ Car Free Day กิจกรรมในปีนี้มีประชาชนนำรถจักรยานมาเข้าร่วมขบวนปั่นมากกว่า ๓๐,๐๐๐ คัน จากปีที่แล้วมีเพียง ๑๐,๐๐๐ คัน โดยรวมพล ๑๔ จุด ทั่วกรุงเทพ
Car Free Day 2557 รายละเอียด
งานโครงการ Bangkok Car Free Day 2014
“ถนนเมืองใจดี เดินทางร่วมกัน แบ่งกันขับ แบ่งกันใช้ ปันน้ำใจร่วมสร้าง”

ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕
คพ. เปิดงานรณรงค์ Car Free Day 2014 ภายในอาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ ภายในงานมีกิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านภายในอาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมลดใช้รถยนต์ส่วนตัว ลดใช้พลังงาน ลดมลพิษ ลดภาวะโลกร้อน และหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะให้มากขึ้น กิจกรรมในปีนี้มีประชาชนนำรถจักรยานมาเข้าร่วมขบวนปั่นมากกว่า ๓๐,๐๐๐ คัน จากปีที่แล้วมีเพียง ๑๐,๐๐๐ คัน โดยรวมพล ๑๔ จุด ทั่วกรุงเทพ
Car Free Day 2555 รายละเอียด
งานโครงการ Bangkok Car Free Day 2012 “ลดมลพิษ ลดใช้พลังงาน และลดโลกร้อน”
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๕
คพ. ได้ร่วมขบวนขี่จักรยานรณรงค์ จัดแสดงนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อม คพ. สีเขียว Green – PCD ซึ่งปีนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากกลุ่มงานขยายพันธุ์ชุมชนอ่อนนุช ๔๐ ไร่ กรุงเทพมหานคร กิจกรรมในปีนี้มีประชาชนนำรถจักรยานมาเข้าร่วมขบวนปั่นมากกว่า ๑๐,๐๐๐ คัน จากปีที่แล้วมีเพียง ๔,๐๐๐ คัน เดินทางมาร่วมกันปั่นเป็นริ้วขบวนรูปธงชาติไทยที่ยาวที่สุด ในโลก โดยรวมพล ๑๔ จุด ทั่วกรุงเทพ
   
Car Free Day 2554 รายละเอียด
งานโครงการ Bangkok Car Free Day 2011 “ร่วมทางทั่วไทย รวมใจลดโลกร้อน”ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๔ ณ ท้องสนามหลวง กทม. โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีเปิดงานและได้ร่วมปั่นจักรยานนำขบวนจุดเด่นของการจัดงานในปีนี้คือการรวมตัวของผู้ขี่จักรยานมากกว่า ๕,๐๐๐ คน จาก ๙ จุด ทั่วกรุงเทพมหานครมุ่งสู่ลานพระบรมรูปทรงม้าและท้องสนามหลวง มีการแปรขบวนจักรยานเป็นเลข ๘๔ ณ ท้องสนามหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Car Free Day 2553 รายละเอียด
งาน “รวมพลคนจักรยานทั่วประเทศ Car Free Day 2010” ในวันที่ 26 กันยายน 2553 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) โดยในพิธีเปิดงาน ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานมอบธงสัญลักษณ์ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมประกาศเจตนารมณ์การรณรงค์ลดการใช้พลังงาน ลดมลพิษและลดโลกร้อน และได้มอบชิ้นส่วนอลูมิเนียมเพื่อทำขาเทียมรวบรวมโดยสมาคมจักรยานฯ ให้กับอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ นอกจากนี้สมาคมจักรยานฯ ได้จัดขบวนจักรยานแปรรูปธงชาติไทยด้วยร่มสี จำนวน 314 คัน
Car Free Day 2552 รายละเอียด
งาน “รวมพลคนจักรยานทั่วประเทศ Car Free Day 2009” ในวันที่ 20 กันยายน 2552 โดยมีขบวนจักรยานรณรงค์เพื่อเชิญชวนประชาชนลดการใช้รถส่วนบุคคลเส้นทาง สถานีรถไฟฟ้า BTS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนวิภาวดีรังสิต ถนนพหลโยธิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานพร้อมจักรยานจำนวน 1495 คัน ได้จัดเรียงเป็นรูปประเทศไทย ณ สนามกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำหรับกรมควบคุมมลพิษ ได้ร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและเสียง จัดให้มีการเล่นเกมแจกของรางวัล และแจกกล้าไม้ และร่วมขบวนจักรยานรณรงค์
   
Car Free Day 2551 รายละเอียด
งาน “ร่วมทางทั่วไทย ร่วมใจประหยัดพลังงาน Car Free Day 2008” ในวันที่ 21 กันยายน 2551 โดยมีขบวนจักรยานรณรงค์เพื่อเชิญชวนประชาชนลดการใช้รถส่วนบุคคลใน 6 เส้นทาง มุ่งสู่ศูนย์กีฬาเยาวชนกรุงเทพมหานคร ไทย–ญึ่ปุ่น ดินแดง สถานที่จัดงาน ซึ่งกรมควบคุมมลพิษ ได้ร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศและเสียง แจกกล้าไม้จำนวน 1,000 กล้า และร่วมขบวนจักรยานรณรงค์
   
Car Free Day 2550 รายละเอียด
กิจกรรม วันปลอดรถ ลดโลกร้อน Car Free Day 2007 ในวันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2550 เวลา 6.00-18.00 น. ณ สนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติ โดยปีนี้ด้วยความร่วมมือจากหลายฝ่าย บรรจงประสานสามัคคีจัดกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกปี เพื่อช่วยกันลดปัญหาโลกร้อน ลดการใช้พลังงาน ลดมลพิษ และสนองพระราชดำริตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
   
Car Free Day 2546 รายละเอียด
"22 กันยายน จอดรถไว้บ้าน ลดการใช้พลังงาน ลดมลพิษ" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2546 ตั้งแต่เวลา 16.30 - 20.00 น. ณ. เอ็มบีเค อเวนิว เอ็มบีเค เซ็นเตอร์ (มาบุญครอง) ชมนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การแสดงบนเวที การแสดงดนตรีจากนักร้องชื่อดัง รวมถึงการเล่นเกมชิงรางวัลต่าง ๆ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ เป็นประธานพิธีเปิด และร่วมขบวนจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว "CITY NIGHT BIKE TOURS" ในวันที่ 20 กันยายน 2546 เวลา 16.30


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนมลพิษทางเสียงและความสั่นสะเทือน
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
กรมควบคุมมลพิษ

โทร. 0 2298 2375 - 6 โทรสาร 02 298 2376
E-mail : noise(at)pcd(dot)go(dot)thกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม