บัญชีรายการของเสียที่ควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนตามอนุสัญญาบาเซล

รายการของเสียที่ห้ามการนำเข้ามาในประเทศไทย
รายการของเสียที่ควบคุมการนำเข้ามาในประเทศไทย
รายการของเสียที่ควบคุมการนำเข้า-ส่งออก
รายการของเสียที่ควบคุมการส่งออกไปยังประเทศที่กำหนด
รายการของเสียที่ห้ามการส่งออกไปยังประเทศที่กำหนด
ติดต่อหน่วยงาน

รายการของเสียที่ห้ามการนำเข้ามาในประเทศไทย

แบตเตอรี่ใช้แล้ว และแผ่นธาตุที่อยู่ในแบตเตอรี่ใช้แล้ว (Used lead-acid battery or its lead grid/plate and its other components)

 • พิกัด:
 • 85.07
 • เงื่อนไข:
 • ไม่มี
 • มติ / ประกาศ:
 • มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 6/2536 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2536 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม มีมติเห็นชอบในมาตรการห้ามนำเข้าแบตเตอรี่ใช้แล้ว หรือแผ่นธาตุที่อยู่ในแบตเตอรี่ใช้แล้วมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตตะกั่วแท่ง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ส่วนใบอนุญาตการนำเข้าเดิม ให้มีผลใช้บังคับจนสิ้นอายุในใบอนุญาต
 • หน่วยงานกำกับควบคุม:
 • กรมโรงงานอุตสาหกรรม

  ยางรถที่ใช้แล้ว (Used tyres)

  1. ชนิดใช้กับรถยนต์นั่ง (รวมถึงสเตชั่นเวกอนและรถแข่ง)
  2. ชนิดใช้กับรถบัสหรือรถบรรทุก
  3. ชนิดใช้กับรถจักรยาน
  4. ชนิดใช้กับรถจักรยานยนต์
  5. เศษ เศษตัดและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นยางของรถใน 1.- 4.
  6. ยกเว้นกรณีที่นำเข้ามาเพื่อการศึกษาวิจัย หรือเพื่อเป็นตัวอย่าง หรือพาหนะนำติดมาเพื่อใช้กับยานพาหนะนั้นๆ ในปริมาณเท่าที่จำเป็น และกรณีที่นำเข้ามาเพื่อการแข่งขันรถ หรือการท่องเที่ยว
 • พิกัด:
 • 1. ชนิดใช้กับรถยนต์นั่ง (รวมถึงสเตชั่นเวกอนและรถแข่ง)4012.11 และ 4012.209
  2. ชนิดใช้กับรถบัสหรือรถบรรทุก
  4012.12 และ 4012.209
  3. ชนิดใช้กับรถจักรยาน4012.192 และ 4012.202
  4. ชนิดใช้กับรถจักรยานยนต์4012.199 และ 4012.209
  5. เศษ เศษตัดและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นยางของรถใน 1.- 4.4004.000
 • เงื่อนไข:
 • ไม่มี
 • มติ / ประกาศ:
 • ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำยางรถใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2546
  basel_1.pdf [254 KB]
 • หน่วยงานกำกับควบคุม:
 • กรมโรงงานอุตสาหกรรม


  รายการของเสียที่ควบคุมการนำเข้ามาในประเทศไทย

  เศษ เศษตัดและของที่ใช้ไม่ได้ซึ่งเป็นพลาสติกไม่ว่าใช้แล้วหรือไม่ก็ตาม (Plastic scarp, parings and waste)

 • พิกัด:
 • 39.15
 • เงื่อนไข:
 • ขออนุญาตการนำเข้า
 • ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 • มติ / ประกาศ:
 • ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยการนำเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 112) พ.ศ.2539 basel_2.pdf [206 KB]
 • คำสั่งกระทรวงพาณิชย์ ที่ 281/2541 เรื่องมอบอำนาจในการอนุญาตให้นำเศษ เศษตัดและของที่ใช้ไม่ได้ซึ่งเป็นพลาสติกไม่ว่าใช้แล้วหรือไม่ก็ตาม เข้ามาในราชอาณาจักร ลงวันที่ 14 กันยายน 2541 basel_3.pdf [199 KB]
 • ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ในการอนุญาตให้นำเศษ เศษตัดและของที่ใช้ไม่ได้ซึ่งเป็นพลาสติกไม่ว่าใช้แล้วหรือไม่ก็ตาม ฉบับลงวันที่ 19 เมษายน 2539 basel_4.pdf [349 KB]
 • หน่วยงานกำกับควบคุม:
 • กรมโรงงานอุตสาหกรรม

  เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว และชิ้นส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ของเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็คทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว (Used electrical and electronic equipment and its part or components)

 • พิกัด:
 • 8414.30, 8414.51, 8414.90, 84.15, 84.18, 8418.69, 8418.91, 8418.99, 84.50, 8450.901, 8450.902, 8451.10, 8451.21, 8451.29, 8451.901, 8451.909, 84.69, 84.70, 84.71, 84.73, 8516.10, 8516.31, 8516.40, 8516.50, 8516.60, 8516.90, 8517.11, 8517.19, 8517.21, 8517.90, 85.19, 85.20, 85.21, 85.22, 8525.20, 85.27, 85.28, 85.29, 8531.10, 8531.90
 • เงื่อนไข:
 • ขออนุญาตการนำเข้า
 • ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 • มติ / ประกาศ:
 • ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ.2546 basel_5.pdf [706 KB]

 • ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้นำเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ที่ใช้แล้วที่เป็นวัตถุอันตรายเข้ามาในราชอาณาจักร ฉบับลงวันที่ 26 กันยายน 2546 basel_6.pdf [1.84 MB]
 • หน่วยงานกำกับควบคุม:
 • กรมโรงงานอุตสาหกรรม

  รายการของเสียที่ควบคุมการนำเข้า-ส่งออก

  ของเสียเคมีวัตถุ ตามอนุสัญญาบาเซล (Hazadous waste under the Basel Convention) 61 รายการ

 • พิกัด:
 • 85.07
 • เงื่อนไข:
 • ขออนุญาตการนำเข้า
 • ปฏิบัติตามอนุสัญญาบาเซล
 • ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 • มติ / ประกาศ:
 • ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ.2546 basel_7.pdf [2.35 MB]

 • ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้นำของเสียเคมีวัตถุ (Chemical Wastes) ที่เป็นวัตถุอันตรายเข้ามาในราชอาณาจักร ฉบับลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2539 basel_8.pdf [383 KB]
 • หน่วยงานกำกับควบคุม:
 • กรมโรงงานอุตสาหกรรม

  รายการของเสียที่ควบคุมการส่งออกไปยังประเทศที่กำหนด

  เรือที่มีองค์ประกอบของแอสเบสตอสและพีซีบี (Ships containing asbestos and PCB)

 • พิกัด:
 • ไม่มี
 • เงื่อนไข:
 • ควบคุมการส่งออกไปยังสาธารณรัฐตุรกี
 • ขออนุญาตการนำเข้า
 • ปฏิบัติตามอนุสัญญาบาเซล
 • ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 • มติ / ประกาศ:
 • กฎหมายการควบคุมของเสียอันตรายของสาธารณรัฐตุรกี (Regislation on Control of Hazardous Waste) basel_9.pdf [714 KB]

 • ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ.2546 basel_7.pdf [2.35 MB]

 • ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้นำของเสียเคมีวัตถุ (Chemical Wastes) ที่เป็นวัตถุอันตรายเข้ามาในราชอาณาจักร ฉบับลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2539 basel_8.pdf [383 KB]
 • หน่วยงานกำกับควบคุม:
 • กรมโรงงานอุตสาหกรรม

  จอคอมพิวเตอร์ / โทรทัศน์ใช้แล้ว (Used computer / TV monitor)

 • พิกัด:
 • 84.73
 • เงื่อนไข:
 • ควบคุมการส่งออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน
 • ขออนุญาตการนำเข้า
 • ปฏิบัติตามอนุสัญญาบาเซล
 • ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 • มติ / ประกาศ:
 • กฎหมายภายในของสาธารณรัฐประชาชนจีน (Regislation on Control of Hazardous Waste)

 • ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ.2546 basel_7.pdf [2.35 MB]

 • ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้นำของเสียเคมีวัตถุ (Chemical Wastes) ที่เป็นวัตถุอันตรายเข้ามาในราชอาณาจักร ฉบับลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2539 basel_8.pdf [383 KB]
 • หน่วยงานกำกับควบคุม:
 • กรมโรงงานอุตสาหกรรม

  ของเสียที่กำหนดจากแหล่งกำเนิดไม่จำเพาะ (Scheduled waste from non-specific sources) 28 รายการ และจากแหล่งกำเนิดจำเพาะ (from specific sources) 30 รายการ และของเสียที่กำหนดการควบคุมเคลื่อนย้ายข้ามแดน เพิ่มเติมโดยกฎหมายภายในประเทศตามข้อ 1(b) ตามอนุสัญญาบาเซล ได้แก่ ตะกรันจากกระบวนการผลิตทองแดง กากตะกอนจากเรือบรรทุกน้ำมัน กากตะกอนที่มีลักษณะเป็นเม็ด และสารเร่งปฏิกิริยาในอุตสาหกรรมที่ผ่านการใช้งานแล้ว

 • พิกัด:
 • ไม่มี
 • เงื่อนไข:
 • ควบคุมการส่งออกไปยังประเทศมาเลเซีย
 • ขออนุญาตการนำเข้า
 • ปฏิบัติตามอนุสัญญาบาเซล
 • ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
 • มติ / ประกาศ:
 • กฎระเบียบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ของเสียที่กำหนด) พ.ศ.2532 ของประเทศมาเลเซีย (Environmental Quality (Scheduled waste) Regulations 1989) basel_10.pdf [2.88 MB]

 • ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ.2546 basel_7.pdf [2.35 MB]

 • ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้นำของเสียเคมีวัตถุ (Chemical Wastes) ที่เป็นวัตถุอันตรายเข้ามาในราชอาณาจักร ฉบับลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2539 basel_8.pdf [383 KB]
 • หน่วยงานกำกับควบคุม:
 • กรมโรงงานอุตสาหกรรม

  รายการของเสียที่ห้ามการส่งออกไปยังประเทศที่กำหนด

  แบตเตอรี่ใช้แล้ว และของเสียอันตรายอื่นๆ (Used batteries and other hazadous wastes)

 • พิกัด:
 • ไม่มี
 • เงื่อนไข:
 • ห้ามการส่งออกไปยังสาธารณรัฐอินโดนิเซีย
 • มติ / ประกาศ:
 • พระราชบัญญัติ ฉบับที่ 23 พ.ศ.2540 เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมของสาธารณรัฐอินโดนิเซีย (Act Number 23 year 1997 regarding Environmental Managemen) basel_11.pdf [6.25 MB]

 • ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ.2546 basel_7.pdf [2.35 MB]

 • ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้นำของเสียเคมีวัตถุ (Chemical Wastes) ที่เป็นวัตถุอันตรายเข้ามาในราชอาณาจักร ฉบับลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2539 basel_8.pdf [383 KB]
 • หน่วยงานกำกับควบคุม:
 • กรมโรงงานอุตสาหกรรม

  ติดต่อหน่วยงาน


  ศูนย์ประสานงานอนุสัญญาบาเซล (Focal Point)

  กรมควบคุมมลพิษ
  92 ซอยพหลโยธิน 7
  ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
  เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร. 0 2298 2436-8
  โทรสาร 0 2298 2427 หรือ 0 2298 2425
  E-mail: hazwaste(at)pcd(dot)go(dot)th

  หน่วยงานผู้มีอำนาจ (Competent Authority)

  กรมโรงงานอุตสาหกรรม
  75/6 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี
  กรุงเทพฯ 10400
  โทร. 0 2202 4167-8
  โทรสาร 0 2202 4165
  E-mail: iwmb@diw.go.th

  หน่วยงานภายใต้คณะอนุกรรมการอนุสัญญาบาเซล

  กรมควบคุมมลพิษ :
  http://www.pcd.go.th
  กรมโรงงานอุตสาหกรรม :http://www.diw.go.th
  กรมศุลกากร :
  http://www.customs.go.th
  การท่าเรือแห่งประเทศไทย :http://www.port.co.th
  กรมขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี :
  http://www.md.go.th
  กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย :http://www.mfa.go.th
  กรมองค์การระหว่างประเทศ :
  http://www.mfa.go.th
  กรมการประกันภัย :http://www.doi.go.th
  สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา :http://www.krisdika.go.th

  สำนักเลขาธิการอนุสัญญาบาเซล (Secretariat of the Basel Convention)

  http://www.basel.int
  กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม