บทนำ
กลุ่มภารกิจสิ่งแวดล้อม
ผลการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
ผลการดำเนินการของหน่วยงานภาคเอกชน
 • ผู้ให้บริการ ผู้ผลิต/ผู้นำเข้าในธุรกิจโทรศัพท์มือถือ
 • ผู้ให้บริการด้านการจัดการกำจัดของเสีย
 • ผู้สนใจและผู้สนับสนุนอื่น


 • บทนำ

  เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2548 ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
  สิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการจัดการซากแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ ณ โรงแรมปทุมวันปรินซ์เซส ภายใต้การดำเนินงานโครงการกลไกการเรียกคืนซากแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบการจัดการซากแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือให้แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดการร่วมกันอย่างถูกต้องและปลอดภัย ซึ่งเป็นการประสานและร่วมมือกับภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนดจุดรับคืนซากแบตเตอรี่ฯ และระบบการจัดการที่มีความเหมาะสมตามหลักวิชาการและปลอดภัย พร้อมทั้งจัดให้มีการร่วมมือ การดำเนินงานและประชาสัมพันธ์เรียกเก็บคืนซากแบตเตอรี่ฯ จากประชาชนให้นำมาทิ้งลงในกล่องรับทิ้งที่วางไว้ตามศูนย์บริการ ร้านขายมือถือ และสำนักงานของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยการจัดการซากแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือนี้ จะดำเนินการโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก  งานแถลงข่าวและพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการจัดการซากแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ
  เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2548 ณ โรงแรมปทุมวันปรินซ์เซส  กลุ่มภารกิจสิ่งแวดล้อม

  ดำเนินกิจกรรมการสร้างกลไกการเรียกคืนซากแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ โดยแบ่งกิจกรรมที่รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน และสามารถสรุปผลการดำเนินงานได้ ดังนี้
  1. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม   ได้ดำเนินการพิจารณาผลการตัดสินโครงการประกวดการออกแบบโลโก้ตราสัญลักษณ์และกล่องรับคืนซากแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ และได้จัดส่งผลการประกวด

  2. กรมควบคุมมลพิษ   ได้ดำเนินการผลิตสื่อและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ระบบกลไกการเรียกคืนซากแบตเตอรี่และโทรศัพท์มือถือ ดังนี้

 • กล่องรับคืนซากแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ จำนวน 500 ใบ แล้วเสร็จ และ คพ.ได้จัดทำเพิ่มเติมอีก 3,000 ใบ
                    เพื่อชักชวนและแจกจ่ายแก่ผู้สนใจ
 • สื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 3 รูปแบบ ได้แก่
 • เอกสาร เรื่อง "ของเสียอันตรายซากโทรศัพท์มือถือ-แบตเตอรี่ และแนวทางการจัดการในประเทศไทย"
  ที่คั่นหนังสือ เรื่อง "อันตรายที่คาดไม่ถึง"
  แผ่นพับ เรื่อง "กลไกการเรียกคืนซากผลิตภัณฑ์เสื่อมสภาพ : แบตเตอรี่และโทรศัพท์มือถือ"

 • กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ มีรายละเอียด ดังนี้
 • นิตยสารรายปักษ์ (เริ่มดำเนินการระหว่าง 16-30 กันยายน 2548)
  หนังสือพิมพ์ (ในสัปดาห์ที่ 3-4 ของเดือนกันยายน)
  สปอตวิทยุ ไม่น้อยกว่า 30 วินาที/ครั้ง (ในสัปดาห์ที่ 3-4 ของเดือนกันยายน)
  สปอตโทรทัศน์ ไม่น้อยกว่า 15 วินาที/ครั้ง (ในระหว่างสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกันยายน)
  สื่อโทรทัศน์ 1 ครั้ง (ในสัปดาห์ที่ 3 หรือ 4 ของเดือนกันยายน)
  งานมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดตราสัญลักษณ์และกล่องรับคืนซากฯ
  นิทรรศการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจการจัดการซากแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ

  3. ผู้เข้าร่วมโครงการสร้างกลไกการเรียกคืนซากแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือแบบบูรณาการ  ดำเนินการดังนี้

 • กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษ
 • กิจกรรมการประกวดตราสัญลักษณ์ โลโก้และกล่องรับคืนซากแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือใช้แล้ว
 • การลงนามในบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการจัดการซากแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ ในวันที่ 23 ก.ย. 2548
 • กิจกรรมโครงการ (ต่อเนื่อง) เกี่ยวกับการจัดการแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือใช้แล้วของผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • กิจกรรมสนับสนุนการบำบัด/กำจัดแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือใช้แล้ว โดยไม่คิดค่าบริการบำบัด/กำจัด
 • การดำเนินงานการติดตามการจัดการซากแบตเตอรี่โทรศัทพ์มือถือใช้แล้วอย่างต่อเนื่อง


 • ผลการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

  1. สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร

  เมืองหลวงของไทย กรุงเทพฯ ของเรา สะอาด สวย สิ่งแวดล้อมดี ผู้คนมีความสุข วิสัยทัศน์ตามนโยบายของ
  กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดการขยะมูลฝอยโดยตรงในพื้นที่เมืองหลวงแห่งนี้ โดยกรมควบคุมมลพิษและ
  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อมระหว่างกรุงเทพมหานครและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในด้านการจัดการกากของเสียและสารอันตราย โดยร่วมกันดำเนินโครงการจัดทำกลไกการเรียกคืนซากแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือด้วยการร่วมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้มีการคัดแยกซากแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือและเครื่องโทรศัพท์มือถือเก่าที่ไม่ใช้แล้วจากประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

  2. สมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย

  จากกระแสโลกในยุคโลกาภิวัตน์ การเจริญเติบโตและการพัฒนาในด้านต่างๆ ได้สร้างความเสื่อมโทรมต่อ
  สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเป็นอย่างมาก ความร่วมมือทางวิชาการของสถาบันการศึกษาจึงเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ทั้งยังเป็นการเสริมบทบาทและภารกิจหลักของสถาบันการศึกษาที่สำคัญอีกด้วย และเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยต่างๆ หลายแห่งจึงริเริ่มก่อตั้งสมาคมสถาบันอุดมศึกษาสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อดำเนินการพัฒนา ร่วมมือ และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ซึ่งให้การสนับสนุนเป็นจุดรับทิ้งซากแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือและเครื่องโทรศัพท์มือถือเก่าได้  ผลการดำเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชน

  ผู้ให้บริการ ผู้ผลิต/ผู้นำเข้าในธุรกิจโทรศัพท์มือถือ

  1. บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และกลุ่มเครือข่าย ได้แก่ กิจการร่วมค้าไทย-โมบาย จำกัด
  และบริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวร์เลส มัลติมีเดีย จำกัด

  • CAT Telecom   ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการจัดการซากแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ ได้เข้าร่วมเป็นจุดรับคืนซากแบตเตอรี่และโทรศัพท์มือถือด้วยการนำกล่องรับคืนซากแบตเตอรี่ที่กรมควบคุมมลพิษจัดทำขึ้นไปวางไว้ ณ สำนักงานบริการลูกค้า CAT Telecom ที่ตั้งอยู่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมประมาณ 130 จุด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2548 เป็นต้นไป
  • ไทยโมบาย   ดำเนินการภายใต้การผสมผสานความร่วมมือระหว่างบริษัท ทศท. คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
  • ฮัทช์    รับคืนแบตเก่าด้วยการนำแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือที่ไม่ใช้แล้วมาคืนได้ที่อัทช์ช้อปทุกสาขา

  2. กลุ่ม AIS ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ดิจิตอล โฟน จำกัด

  โดยการเป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบอนาลอก เซลลูล่าร์ 900 และระบบดิจิตอล จีเอสเอ็ม ได้ตระหนักถึงอันตรายอันอาจเกิดขึ้นแก่สังคมซึ่งเป็นถิ่นเกิดของเรา กลุ่ม AIS จึงเข้าร่วมในโครงการสร้างกลไกการเรียกคืนซากแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  3. บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิวเคชั่น จำกัด (มหาชน)

  กำหนดนโยบายด้านการเสริมสร้างสังคม โดยคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเติบโตของปริมาณโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ และริเริ่มโครงการ Battery for Life แบตเตอรี่มีพิษ...คิดสักนิดก่อนทิ้ง โดยรณรงค์ให้ประชาชนนำ
  แบตแบตเตอรี่เก่า แบตแบตเตอรี่เสื่อม มาทิ้งที่กล่องรับแบตเตอรี่ได้ที่สำนักงานบริการลูกค้าและ DTAC Shop ซึ่งมีอยู่
  กว่า 400 แห่งทั่วประเทศ ทั้งนี้ DTAC ยังได้รับความร่วมมือจากหลายองค์กรนำกล่องไปจัดวางที่สำนักงาน อาทิ ธนาคาร
  แห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่ง DTAC ยังดำเนินงานเพื่อรักษ์สิ่งแวดล้อมต่อมาอย่างต่อเนื่อง


  4. กลุ่ม Ture ได้แก่ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทีเอ ออเร้นจ์ จำกัด

  5. บริษัท โนเกีย (ประเทศไทย) จำกัด

  ได้จัดโครงการ Take Back Campaign โดยกำหนดจุดบริการรับโทรศัพท์มือถือโนเกียพร้อมทั้งอุปกรณ์เสริมที่เสริมสภาพแล้ว และนำไปทำลายอย่างถูกต้องตามหลักวิชา ซึ่งโนเกียเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรีไซเคิลและทำลายสินค้าเสื่อมสภาพเอง โดยแบ่งช่องรับผลิตภัณฑ์ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ แบตเตอรี่ และอุปกรณ์อื่น

  6. บริษัท โมโตโรล่า (ประเทศไทย) จำกัด

  บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยจรรยาบรรณในการรักษาสิ่งแวดล้อมและสนับสนุนชุมชนทุกแห่งที่เข้าไปดำเนินกิจการ

  ผลการดำเนินงานของหน่วยงานภาคเอกชน

  ด้านผู้ให้บริการด้านการจัดการกำจัดของเสีย

  1. บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)

  GENCO โรงงานประเภท 101 โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนด้านการให้บริการกำจัด/บำบัดของเสียทุกชนิด โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย (ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าขนส่ง)

  2. บริษัท โปรเฟสชันแนล เวสท์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)

  เช่นเดียวกับ GENCO

  3. บริษัท ยูมิคอร์ มาร์เก็ตติ้ง เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

  โรงงานประเภท 106 โรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ใช้แล้ว หรือของเสียจาก
  โรงงานมาผลิตเป็นวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยผ่านกรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม และเป็นผู้ส่งออกของเสียตามอนุสัญญาบาเซล โดยมีโรงงานรีไซเคิล เพื่อนำโลหะมีค่ากลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง (นิเกิล โคบอล์ท เงิน ทองคำ ฯลฯ) ซึ่งเข้าร่วมในโครงการฯ และสนับสนุนการจัดการแบตเตอรี่ฯ มือถือ โดยคิดค่าบริการเฉพาะค่าระวางขนส่งนำของเสียออกนอกประเทศตามอนุสัญญาบาเซลเท่านั้น (ค่าใช้จ่ายประมาณ 1,200-1,700 บาท/ตัน)

  ด้านผู้สนใจและผู้สนับสนุนอื่น

  1. บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด

  จากนโยบายของเครือปูนซิเมนต์ไทยอุตสาหกรรม ด้านการอนุรักษ์และ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อรักษาสมดุลให้สภาพแวดล้อม CPAC จึงร่วมดำเนินงานการจัดการแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือกับ DTAC ในโครงการ CPAC & DTAC
  รวมใจรักษ์ สิ่งแวดล้อม โดยเป็นสื่อกลางในการทิ้งซากแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์โทรศัพท์ มือถือเสื่อมสภาพจากพนักงานและประชาชนทั่วไปแล้วส่งมอบให้ DTAC ดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ DPAC ได้กำหนดจุดตั้งกล่องรับทิ้งซากแบตฯ ไว้ในสำนักงานสาขาทั่วประเทศ กว่า 200 สาขา

  2. บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

  แหล่งรวมศูนย์ค้าขายธรุกิจมือถือใหญ่แห่งหนึ่ง ซึ่งประชาชนรู้จักและเป็นสถานที่ที่ลูกค้าผู้ใช้บริการทั้งเก่าและใหม่ต่างนึกถึงแหล่งรวมร้านมือถือของเมืองไทย กรปอกับจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจทำให้ MBK Center ตระหนักถึงพิษภัยจากซากแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ จึงได้เข้าร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการดำเนินโครงการรับคืนซากแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือครั้งนี้ด้วย

  3. บริษัท จีเอสที เวิลด์ จำกัด

  ทาง GST World จึงได้เข้าร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างกลไกการรับคืนซากแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือจากทุกส่วนทั่วภูมิภาคของไทย


  4. บริษัท น้อมจิตต์ อินคอร์เปอร์เรชั่น จำกัด

  ตระหนักถึงอันตรายอันแอบแฝงมากับการใช้โทรศัพท์มือถือ ดังนั้น จึงร่วมกับสำนักงานเขตบางกะปิ ได้ร่วมจัดงานโครงการแบตเตอรี่ขยะสารพิษ และประสานขอให้กรมควบคุมมลพิษสนับสนุนเทคนิดวิชาการในการจัดการซากแบตเตอรี่อย่างถูกต้อง และเข้าร่วมงานโครงการแบตเตอรี่ขยะสารพิษ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2548 ณ ศูนย์การค้าเอ็นมาร์ค พลาซ่า เวลา 9.00-12.00 น. โดยประธานในพิธี คุณหญิง ดร.กัลยา โสภณพนิช ซึ่งในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

 • การเดินรณรงค์ของประชาชนเขตลาดพร้าว บางกะปิ จำนวน 3 เส้นทาง ซึ่งทั้ง 3 เส้นทางมุ่งเข้าสู่ศูนย์การค้า
  เอ็นเมาร์ดฯ ได้แก่ บริเวณหน้าโรงพยาบาลเวชธานี การเคหะเขตคลองจั่น และภัตตาคารแวร์ซาย


 • การบรรยายอันตรายพิษภัยของขยะสารพิษ (ซากแบตเตอรี่มือถือ) โดยกรมควบคุมมลพิษ
 • การเชิญชวนประชาชนร่วมหย่อนแบตเตอรี่มือถือ และการนำซากแบตเตอรี่มือถือเก่ามาแลกเพื่อรับคูปอง
  ส่วนลดเมื่อซื้อแบตเตอรี่มือถือใหม่ 25 % กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ
 • นิทรรศการ เรื่อง "พิษภัยซากแบตเตอรี่มือถือ"
 • การเดินแฟชั่นโชว์ เพื่อแสดงให้ประชาชนได้เห็นถึงความเป็นอันตรายของขยะสารพิษ (ซากแบตเตอรี่มือถือ) • ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
  ฝ่ายของเสียอันตราย สำนักจัดการสารอันตรายและกากของเสีย
  E-mail : hazwaste(at)pcd(dot)go(dot)th
  โทร 0 2298 2427หรือ 0 2298 2436  กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม