อะไร คือของเสียอันตราย
สถานการณ์ปัจจุบันของของเสียอันตรายจากชุมชน
ศูนย์กำจัดของเสียอันตราย
เกณฑ์การคัดเลือกสถานที่ตั้งศูนย์กำจัดของเสียอันตราย
ศูนย์กำจัดของเสียอันตราย ปลอดภัยไร้มลพิษ


อะไรคือของเสียอันตราย


ของเสียอันตรายจากชุมชน คือ ของเสียที่เกิดจากกิจกรรมในบ้านเรือน ร้านค้า เกษตรกรรม โรงพยาบาล ห้องปฏิบัติการ ปั๊มน้ำมัน เช่น ซากถ่านไฟฉาย หลอดฟลูออเรสเซนต์ กระป๋องยาฆ่าแมลง น้ำมันหล่อลื่นใช้แล้วสถานการณ์ปัจจุบันของของเสียอันตรายจากชุมชน
ปริมาณของเสียอันตรายจากชุมชน ไม่น้อยกว่า 3 แสนตันต่อปี ถูกทิ้งรวมไปกับขยะมูลฝอยทั่วไปและนำไปกำจัดที่สถานกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลและสุขาภิบาล ซึ่งเป็นแหล่งรองรับขยะมูลฝอยทั่วไป ซึ่งสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเหล่านี้ไม่ได้ออกแบบไว้เพื่อรองรับของเสียอันตราย ทำให้สารพิษจากเสียอันตรายปนเปื้อนสู่ดินและน้ำใต้ดิน ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม ทั้งทางตรงและทางอ้อม
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ที่นี่


ศูนย์กำจัดของเสียอันตราย

ศูนย์กำจัดของเสียอันตราย เป็นทางออกจากของการจัดการของเสียอันตรายด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่กลายเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษในอนาคต เมื่อใช้เป็นพื้นที่กำจัดของเสียอันตรายแล้ว

กรมควบคุมมลพิษได้กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ที่ตั้งศูนย์กำจัดของเสียอันตรายจากชุมชน โดยจะต้องเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในการรองรับของเสียอันตราย ทั้งทางด้านวิเคราะห์ สิ่งแวลล้อม สาธารณสุข เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสุนทรียภาพของสภาพแวดล้อม

ศูนย์กำจัดของเสียอันตราย ควรจัดให้มีในทุกภูมิภาค

โดยระบบบำบัดและกำจัดในบริเวณศูนย์จะต้องใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัยและเหมาะสมกับประเภทและลักษณะของของเสีย ตลอดจนจะต้องมีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้

 • การคัดเลือกสถานที่และการออกแบบที่มีความเหมาะสม
 • กากของเสียอันตรายจะต้องผ่านการปรับเสถียรแล้ว และทำให้เป็นก้อนแข็ง มีคุณสมบัติผ่านการทดสอบแรงอัด อัตราการซึมและความหนาแน่น
 • มีระบบตรวจสอบการรั่วซึม
 • มีบ่อรวบรวมน้ำฝน น้ำชะล้าง (leachate) ไปบำบัด
 • ตรวจวัดระดับเสียง และคุณภาพอากาศ
 • มีมาตรการควบคุมการขนส่ง
 • มีพื้นที่สีเขียวรอบโครงการ


เกณฑ์การคัดเลือกสถานที่ตั้งศูนย์กำจัดของเสียอันตราย

 • อยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงจังหวัดไม่น้อยกว่า 100 เมตร แต่ไม่เกิน 10 กิโลเมตร
 • อยู่ห่างจากชุมชนเมือง อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน และแหล่งพักอาศัยไม่น้อยกว่า 3 กิโลเมตร
 • อยู่ห่างจากแม่น้ำลำคลอง และแหล่งน้ำต่างๆ ไม่น้อยกว่า 300 เมตร และไม่อยู่ในบริเวณพื้นที่ต้นน้ำลำธาร
 • อยู่เหนือระดับน้ำใต้ดินไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร
 • ไม่อยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมหรืออยู่ในบริเวณที่มีสภาพดินที่มีน้ำซึมผ่านได้ง่าย
 • ไม่อยู่ในพื้นที่สำคัญทางศาสนา และพื้นที่อนุรักษ์ เช่น อุทยานประวัติศาสตร์ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชายเลน
 • ไม่อยู่ในพื้นที่ที่มีการทำเหมืองแร่ หรือห่างจากพื้นที่ที่มีแผ่นดินเลื่อนมากกว่า 100 เมตรศูนย์กำจัดของเสียอันตราย ปลอดภัยไร้มลพิษ

เมื่อคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมได้แล้ว จะต้องทำการออกแบบศูนย์กำจัดของเสียอันตราย โดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก โดยศูนย์กำจ้ดของเสียอันตรายจะมีส่วนประกอบหลักได้แก่

 1. ระบบปรับเสถียร
 2. เตาเผาของเสียอันตราย
 3. เตาเผาขยะติดเชื้อ
 4. ระบบฝังกลบอย่างปลอดภัย

ศูนย์กำจัดของเสียอันตรายจะลดปริมาณของเสียอันตรายที่ทิ้งรวมกับขยะมูลฝอยทั่วไป จึงทำให้การปนเปื้อนของสารพิษในสิ่งแวดล้อมลดลง ส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายของเสียอันตราย สำนักจัดการสารอันตรายและกากของเสีย
E-mail : hazwaste(at)pcd(dot)go(dot)th
โทร 0 2298 2427หรือ 0 2298 2436กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม