สารอันตราย | ปฏิบัติการฉุกเฉิน
ของเสียอันตราย
การฝึกอบรม เเนวทางการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับภาคเอกชน
เมื่อวันที่ ๕ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ห้องสุรนารี เอ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช จังหวัดนครราชสีมา
เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ
-------------------------------------------
สรุปผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจำแนก ควบคุม และตรวจสอบการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตราย รุ่นที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมดิ วารี จอมเทียนบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี
สรุปผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ
กฏระเบียบที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเกี่ยวกับของต้องข้ามต้องกำกัดและของตกค้าง การสำแดงเท็จ และการขนย้ายของเสียผิดกฎหมาย
การดำเนินงานของประเทศไทยตามพันธกรณีระหว่างประเทศของของเสียอันตราย และประเด็นสำคัญจากการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาบาเซล (COP 13)
นิยามและประเภทของเสียอันตรายที่กำหนดไว้ในอนุสัญญาบาเซล
การควบคุมการเคลื่อนย้ายสารเคมีข้ามแดน ภายใต้อนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ และประเด็นสำคัญจากการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ (RC COP 8)
เทคนิคการบ่งชี้และตรวจสอบของของเสียอันตราย และสารเคมีอันตราย
การควบคุมการเคลื่อนย้ายของเสียอันตราย และกรณีศึกษา การขนย้ายของเสียอย่างผิดกฎหมาย
การเชื่อมโยงข้อมูลระบบศุลกากรอิเล็คทรอนิกส์ และ Thailand National Single Window
พิกัดอัตราศุลกากรและรหัสสถิติที่เกี่ยวข้องกับของเสียอันตราย
-------------------------------------------
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
"แนวทางการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน
สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น"

ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560
ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน
สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ
วีดีโอ แนวทางการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน
-------------------------------------------
ประชุมชี้แจงความจำเป็นในการเข้าร่วมเป็นภาคีของอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท
และแนวทางปฏิบัติต่างๆ ภายใต้อนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอทต่อภาครัฐ
และภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

วันจันทร์ ที่ 26 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ณ โรงแรมเอเชียกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร
ความเป็นมาของอนุสัญญามินามาตะฯ
สถานการณ์เบื้องต้นของปรอท และสาระสำคัญของอนุสัญญามินามาตะฯ
การดำเนินงานของประเทศไทยในการเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญามินามาตะฯ
-------------------------------------------
สรุปผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการควบคุมการนำเข้า - ส่งออก ของของเสีนอันตราย ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก และพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย
เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมอีโค่อินน์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
และวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
สรุปผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ความเป็นมาและพันธกรณีในอนุสัญญา Basel
ขั้นตอนการนำเข้า - ส่งออก
กรณีศึกษาการนำเข้า - ส่งออก
กฏระบียบเกี่ยวกับของต้องห้ามของต้องกำกัดและของตกค้าง
กรณีศึกษา : การเลือกตรวจสอบของเสียต้องสงสัย
การดำเนินงานด้านการจัดการของเสียอันตรายชุมชน
การควบคุมการเคลื่อนย้ายสารเคมีข้ามแดน (อนุสัญญาร็อตเตอร์ดัม)
-------------------------------------------
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "กลยุทธและเทคโนโลยีการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์"
ในระหว่างวันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2559
ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร
เอกสารวันที่ 6 ธันวาคม 2559
(ร่าง) พรบ. WEEE
การบริหารจัดการของเสียอันตรายชุมชน
โครงการจัดการของเสียอันตรายชุมชน
เทคโนโลยีและการจัดการของเสียอันตราย
เทศบาลเมืองน่าน
นโยบายการจัดการขยะ ของเสียอันตรายชุมชน
วิธีการบำบัดและกำจัดของเสียอันตราย
เอกสารวันที่ 7 ธันวาคม 2559
การจัดการของเสียอันตราย (กทม. เขตสายไหม)
การจัดการซากผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทคนิคการจัดการของเสียอันตราย
เทคโนโลยีการบริหารจัดการของเสียอันตราย
-------------------------------------------
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบและการบ่งชี้ความเป็นอันตรายของกากอุตสาหกรรม
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน - ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม Kantary Bay Rayong จังหวัดระยอง
สถานการณ์กากของเสียอุตสาหกรรม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกากของเสียอันตราย
ความเป็นอันตรายขอสารเคมีและกากของเสีย
หลักการจำแนกชนิดและประเภทกากอุตสาหกรรมในเบื้องต้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบ บ่งชี้ อันตรายกากของเสียในภาคสนาม
เครื่องมือภาคสนามสำหรับการบ่งชี้ อันตราย จากกากของเสีย
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเพื่อการตรวจสอบกากของเสียอุตสาหกรรม
การประสานงานการจัดการลักลอบทิ้งกากของเสียอุตสาหกรรม
การดำเนินการทางกฏหมายกับผู้กระทำความผิดกรณีลักลอบท้ิงกากของเสีย
-------------------------------------------
(3-Aug-2017) คู่มือการวางแผนบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน สำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การดำเนินงานเกี่ยวกับอนุสัญญาบาเซล (30 พ. ย. 2558)
ข้อมูลการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
การจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน
ศูนย์กำจัดของเสียอันตราย
อันตรายจากน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว
สถานการณ์การลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายอุตสาหกรรม
คู่มือการดำเนินการกับผู้กระทำผิดกรณีลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม
ความร่วมมือในการจัดการซากแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ
คู่มือขั้นตอนการประสานการจัดการการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม

แนวทางการจัดการซากหลอดฟลูออเรสเซนต์ในประเทศไทย
แนวทางการจัดการของเสียและสารอันตราย
พิษภัยจากของเสียอันตราย
ระบบเอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย
ความหมายของป้ายบนรถขนส่งวัตถุอันตราย
สารอันตราย
(24-May-17) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องแนวทางการบริหารจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(21-Apr-17) บทความอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท (Minamata Convention on Mercury)
(21-Apr-17) เอกสารแปลอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท (Minamata Convention on Mercury)
(21-Apr-17) โครงการการศึกษาความพร้อมของประเทศไทยในการปฏิบัติตามอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท
เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง การจัดการสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน (สาร POPs) ในภาคอุตสาหกรรม วันที่ 20 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร
 • สาระสำคัญของอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ
 • Analytical Techniques and Monitoring of PerfluorooctaneSulfonate (PFOS) and PerfluorooctanoicAcids (PFOA)
 • Dioxins Exposure Study in Japan
 • Laws/Regulations and Countermeasures/Effects for Dioxins in Japan
 • Monitoring of Polybrominated Diphenyl Ethers residues in riverine, estuarine and marine sediments in Thailand
 • (3-Oct-16) บทความประเทศไทยกับการเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท
  (19-Sep-16) กระบวนการจัดการพื้นที่ปนเปื้อนมลพิษ (Contaminated Site Management)
  (19-Sep-16) บทความ...การพัฒนาของจีน...สิ่งที่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้
  บัญชีรายการของเสียที่ควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนตามอนุสัญญาบาเซล
  อนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตรายและการกำจัด
  การยกร่างกลไกทางกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อควบคุมการปลดปล่อยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน
  อนุสัญญารอตเตอร์ดัมว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าสำหรับสารเคมีอันตรายฯ
  การพัฒนายุทธศาสตร์การดำเนินงานระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดการสารเคมี

  (14-Feb-16) รายงานสรุปสถานการณ์การแจ้งการส่งออกสารเคมี ปี 2558
  (19-Dec-16) BAT/BEP สำหรับแหล่งกำเนิดประเภทโรงไฟฟ้าและหม้อน้ำอุตสาหกรรม
  (26-Aug-16) สรุปผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจำแนก ควบคุม และตรวจสอบการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตราย รุ่นที่ 13
  (26-Aug-16) เอกสารประกอบการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจำแนก ควบคุม และตรวจสอบการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตราย รุ่นที่ 13
  (8-Aug-16) ประเทศญี่ปุ่น...จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม
  อนุสัญญากรุงสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน
  ศูนย์ประสานงานอนุสัญญาสตอกโฮล์มฯ (POPs)
  มหันตภัยไดออกซิน
  ข้อควรรู้เมื่อทำงานเกี่ยวกับสารเคมี
  การระวังภัยจากสารเคมีอันตราย
  ปฏิบัติการฉุกเฉิน
  คู่มือ แนวทางการจัดการพื้นที่ปนเปื้อนสารอันตราย
  คู่มือ การประเมินความเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากการปนเปื้อนของมลพิษในดินหรือน้ำใต้ดิน
  คู่มือ การประเมินความเสียหายต่อมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากการปนเปื้อนของมลพิษในดินหรือน้ำใต้ดิน
  คู่มือ การฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่ได้รับความเสียหายจากการปนเปื้อนของมลพิษในดินหรือน้ำใต้ดิน
  สถิติการใช้บริการ Hot Line 1650
  Flowchart ขั้นตอนการรับแจ้งเหตุฉุกเฉินอุบัติภัยสารเคมี
  คู่มือการระงับอุบัติภัยจากวัตถุอันตราย
  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง " การตอบโต้เหตุฉุกเฉินสารเคมีและวัตถุอันตราย ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 " เมื่อวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2559 ณ จังหวัดระยอง
 • แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แห่งชาติ พ.ศ. 2558
 • การปรับปรุงกระบวนการให้ความรู้ ด้านการจัดการอุบัติภัยฉุกเฉินสารเคมี
 • โครงการการพัฒนาระบบเครือข่ายเสริมกำลังด้านการจัดการปัญหาขยะอันตรายชุมชนเขตภาคตะวันออก Application “HW Network”
 • โครงการการพัฒนาระบบเครือข่ายเสริมกำลังด้านการจัดการปัญหาขยะอันตรายชุมชนเขตภาคตะวันออก "Hazardous Waste Network"


 • การจัดการอุบัติภัยฉุกเฉินจากสารเคมี
  โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการตอบโต้เหตุฉุกเฉินจากสารเคมี

  กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม