นโยบายและแผนระดับประเทศ
แผนและยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ
1. แผนแม่บทระดับชาติด้านการจัดการมลพิษ  
  แผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2555-2559 [ :2.74 MB ]
  ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ 20 ปี และแผนจัดการมลพิษ พ. ศ. 2560 - 2564 [ :1.78 MB ]
  แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555-2559 (ฉบับภาษาไทย) [ :40.0 MB ]
  แผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555-2559 (ฉบับภาษาอังกฤษ) [ :36.8 MB ]
2. แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาค  
    2.1 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาค ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก พ.ศ. 2556-2559 [ :10.2 MB ]
    2.2 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาคใต้ พ.ศ. 2556-2559 [ :10.5 MB ]
3. แผนแม่บทขององค์กร  
  แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมควบคุมมลพิษ
    3.1.1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2559-2562
    3.1.2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2555-2558
    3.1.3 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2552-2554
    3.1.4 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2551-2552
    3.1.5 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2548-2551

แผนงานบูรณาการปี 62
ผังความเชื่อมโยงงบบูรณาการปี 62 (A3)
แบบฟอร์มการจัดทำข้อเสนอโครงการ ปี 62

แผนงานบูรณาการ การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
ปีงบประมาณ 2562
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 337/2560 เรื่อง ปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนงานบูรณาการ การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
ปีงบประมาณ 2561
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณฯ ไตรมาสที่ 3 (เมษายน –มิถุนายน 2561)
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณฯ ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2561)
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณฯ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2560
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 ฉบับปรับปรุงตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เล่มที่ 12(3) (แผนงานบูรณาการ การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม หน้า 201-229)
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 249/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณ ในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ปีงบประมาณ 2560
รายงานผลสัมฤทธิ์รอบ 1 ปี (ตุลาคม 2559-กันยายน 2560)
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณฯ ไตรมาสที่ 3 (เมษายน –มิถุนายน 2560)
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณฯ ไตรมาสที่ 2 (มกราคม –มีนาคม 2560)
รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณฯ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2559)
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 ฉบับปรับปรุงตาม พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เล่มที่ 13(3) (แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม หน้า 27-48)
คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 339/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ปีงบประมาณ 2559
รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2559
หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว 83 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559
หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0702/ว 57 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจและกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่มีเหลือจ่าย
หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว 14 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรบแผนงานบูรณาการ พ.ศ. 2559

แผนการจัดการคุณภาพน้ำ
แผนยทุธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ [PDF: 8.2 MB]
แผนปฏิบัติการป้องกันและลดมลพิษกรณีอุทกภัย [PDF: 1.6 MB]
แผนการจัดการน้ำเสียชุมชน ปี 2547-2551 [PDF: 950 KB]
แผนฟื้นฟูและปรับปรุงระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน ปี 2546-2549 [PDF: 1.13 MB]

แผนการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2560[PDF: 1.96 MB]
แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ปี 2551-2554 [PDF: 1.10 MB]
แผนแม่บทการจัดการคุณภาพอากาศและเสียง พ.ศ.2548-2559 (6 files)
แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการควบคุมการเผาในที่โล่ง ปี 2550-2554 [PDF: 345 KB]

แผนการจัดการขยะมูลฝอย ของเสียและสารอันตราย
แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 - 2564) [PDF: 7.98 MB]
แผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี (พ.ศ. 2559 – 2560) [PDF: 4.86 MB]
ยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์เชิงบูรณาการ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๔ [PDF: 3.75 MB]
แผนจัดการระดับชาติเพื่อการปฏิบัติตามอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษ
ที่ตกค้างยาวนาน
[PDF: 2.67 MB]

แผนบูรณาการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
แบบฟอร์มติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ [PDF: 25.8 KB]
ผังความเชื่อมโยงงบบูรณาการ ปี 2561 [PDF: 96 KB]
คู่มือการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [PDF: 3.56 MB]
แผนงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560[PDF: 70.4 KB]
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560[PDF: 34.5 KB]

รายงานงบประมาณประจำปี
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่ายปี 2560 [PDF: 195 KB]
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่ายปี 2561[PDF: 436 KB]

แผนปฏิบัติราชการประจำปี และการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
ปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมควบคุมมลพิษ
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561
ปีงบประมาณ 2560
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมควบคุมมลพิษ
การติดตามประเมินผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560


ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการและงานสำคัญของกรมควบคุมมลพิษ
ปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบัติการ Action plan ปี 2561
สิงหาคม 2561
กรกฎาคม 2561
มิถุนายน 2561
พฤษภาคม 2561
เมษายน 2561
มีนาคม 2561
กุมภาพันธ์ 2561
มกราคม 2561
ธันวาคม 2560
พฤศจิกายน 2560
ตุลาคม 2560
ปีงบประมาณ 2560
ผลการปฏิบัติราชการที่สำคัญภายใต้แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


ผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ของ คพ. ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบ 6 เดือนหลัง
สรุปผลการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ของ คพ. ประจำปีงบประมาณ 2559 - 2560
รายงานผลความสำเร็จการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ของ คพ. ประจำปีงบประมาณ 2560กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม