ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ กรมควบคุมมลพิษได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ จำนวน ๔๕๘ เรื่อง พื้นที่ที่มีปัญหาได้รับการแจ้งเรื่องร้องเรียนสูงสุดคือ กรุงเทพมหานคร ประมาณร้อยละ ๔๙ และปริมณฑล ประมาณร้อยละ ๒๖ ตามตาราง ดูทั้งหมด 77 จังหวัดเรื่องร้องเรียน ปี 2559

สถิติเรื่องร้องเรียนที่กรมควบคุมมลพิษรับแจ้ง ปี พ.ศ. ๒๕๕๕


ช่องทางในการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษที่มีการใช้บริการสูงสุด ๔ ลำดับแรก ได้แก่ โทรศัพท์ ร้อยละ ๔๐ เว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษ ร้อยละ ๓๑ จดหมาย ร้อยละ ๑๑ และศูนย์บริการประชาชน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ ๙ ตามลำดับ (รูปที่ ๑)เรื่องร้องเรียน ปี 2549

รูปที่ ๑ สัดส่วนเรื่องร้องเรียนแยกตามช่องทางการให้บริการรับแจ้งเรื่อง ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ประเภทปัญหามลพิษที่ได้รับการร้องเรียนสูงสุด คือ ปัญหากลิ่นเหม็น เฉลี่ยร้อยละ ๔๐ รองลงมาคือปัญหาฝุ่นละออง/เขม่าควัน เฉลี่ยร้อยละ ๒๕ และเสียงรบกวน ประมาณร้อยละ ๑๖ ซึ่งมีความสอดคล้องกับข้อมูล ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ (รูปที่ ๒)ปัญหามลพิษที่มีการร้องเรียน ปี 2548-2549

รูปที่ ๒ สัดส่วนเรื่องร้องเรียนแยกตามปัญหามลพิษ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕


เมื่อพิจารณาประเภทแหล่งที่มาของปัญหามลพิษที่ได้รับการแจ้งเรื่องร้องเรียน พบว่า โรงงานอุตสาหกรรมเป็นแหล่งที่มาสำคัญของปัญหามลพิษที่ได้รับการร้องเรียนทั้งปัญหากลิ่นเหม็น ฝุ่นละออง/เขม่าควัน เสียงดัง/เสียงรบกวน โดยส่วนใหญ่มาจากการประกอบกิจการประเภทการทำเฟอร์นิเจอร์และเครื่องประดับ เคมีภัณฑ์และถ่านหิน รถยนต์ พลาสติกโฟม อุตสาหกรรมเหล็ก และการผลิตอาหารและเครื่องปรุง


กรมควบคุมมลพิษได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อร้องเรียน โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ ๔๕ และพื้นที่ต่างจังหวัดได้ประสานแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อมอบหมายสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ดำเนินการในพื้นที่ ร้อยละ ๘๖ ผลดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๘๒
 
สัดส่วนเรื่องร้องเรียนแยกตามประเภทการดำเนินการ
รูปที่ ๓ สัดส่วนเรื่องร้องเรียนแยกตามประเภทการดำเนินการ

 


สถิติการร้องเรียนปัญหาด้านมลพิษ
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กองตรวจมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ
Hotline 1650 หรือ โทร 02 298 2222
โทรสาร 02 298 5396
ตู้ ปณ. 33 สามเสนใน กรุงเทพฯ 10400
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ e-petition(at)pcd(dot)go(dot)thกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม