ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ กรมควบคุมมลพิษได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ จำนวน ๔๖๕ เรื่อง พื้นที่ ที่มีปัญหาได้รับการแจ้งเรื่องร้องเรียนสูงสุดคือ กรุงเทพมหานคร ประมาณร้อยละ ๓๙ และปริมณฑล ประมาณร้อยละ ๒๕ ตามตาราง ดูทั้งหมด 77 จังหวัดเรื่องร้องเรียน ปี 2556s

สถิติเรื่องร้องเรียนที่กรมควบคุมมลพิษรับแจ้ง ปี พ.ศ. ๒๕๕๖


ช่องทางในการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษที่มีการใช้บริการสูงสุด ๓ ลำดับแรก ได้แก่ เว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษ ร้อยละ ๔๐ โทรศัพท์ ร้อยละ ๓๓ และจดหมาย ร้อยละ ๑๗ ตามลำดับ (รูปที่ ๑)เรื่องร้องเรียน ปี 2556

รูปที่ ๑ สัดส่วนเรื่องร้องเรียนแยกตามช่องทางการให้บริการรับแจ้งเรื่อง ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ประเภทปัญหามลพิษที่ได้รับการร้องเรียนสูงสุด คือ ปัญหากลิ่นเหม็น เฉลี่ยร้อยละ ๔๐ รองลงมาคือปัญหาฝุ่นละออง/เขม่าควัน เฉลี่ยร้อยละ ๒๔ และเสียงรบกวน ประมาณร้อยละ ๑๖ ซึ่งมีความสอดคล้องกับข้อมูล ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ (รูปที่ ๒)ปัญหามลพิษที่มีการร้องเรียน ปี 2548-2556

รูปที่ ๒ สัดส่วนเรื่องร้องเรียนแยกตามปัญหามลพิษ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖


เมื่อพิจารณาประเภทแหล่งที่มาของปัญหามลพิษที่ได้รับการแจ้งเรื่องร้องเรียน พบว่า โรงงานอุตสาหกรรมเป็นแหล่งที่มาสำคัญของปัญหามลพิษที่ได้รับการร้องเรียนทั้งปัญหากลิ่นเหม็น ฝุ่นละออง/เขม่าควัน เสียงดัง/เสียงรบกวน โดยส่วนใหญ่มาจากการประกอบกิจการประเภทการทำการผลิตอาหารและเครื่องปรุง เฟอร์นิเจอร์และเครื่องประดับ เคมีภัณฑ์และถ่านหิน รถยนต์ พลาสติกโฟม อุตสาหกรรมเหล็ก


กรมควบคุมมลพิษได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ ๒๕ และประสานสำนักงานเขตดำเนินการแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญ ร้อยละ ๗๕ สำหรับพื้นที่ต่างจังหวัดได้ประสานแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อมอบหมายสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ดำเนินการในพื้นที่ ร้อยละ ๘๙ ผลดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๑
 
สัดส่วนเรื่องร้องเรียนแยกตามประเภทการดำเนินการ
รูปที่ ๓ สัดส่วนเรื่องร้องเรียนแยกตามประเภทการดำเนินการ

 


สถิติการร้องเรียนปัญหาด้านมลพิษ
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กองตรวจมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ
Hotline 1650 หรือ โทร 02 298 2222
โทรสาร 02 298 5396
ตู้ ปณ. 33 สามเสนใน กรุงเทพฯ 10400
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ e-petition(at)pcd(dot)go(dot)thกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม