ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ กรมควบคุมมลพิษได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ จำนวน ๖๘๘ เรื่อง พื้นที่ที่มีปัญหาได้รับการแจ้งเรื่องร้องเรียนสูงสุดคือ กรุงเทพมหานคร ร้อยละ 37 สมุทรปราการ ร้อยละ 8 และสมุทรสาคร ๔ ตามตาราง ดูทั้งหมด 77 จังหวัดเรื่องร้องเรียน ปี 2558

สถิติเรื่องร้องเรียนที่กรมควบคุมมลพิษรับแจ้ง ปี พ.ศ. ๒๕๕๙


ช่องทางในการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษที่มีการใช้บริการสูงสุด ๓ ลำดับแรก ได้แก่ เว็บไซต์ของกรมควบคุมมลพิษ ร้อยละ ๕๗ โทรศัพท์ ร้อยละ ๒๐ และจดหมาย ร้อยละ ๑๐ ตามลำดับ (รูปที่ ๑)เรื่องร้องเรียน ปี 2558

รูปที่ ๑ สัดส่วนเรื่องร้องเรียนแยกตามช่องทางการให้บริการรับแจ้งเรื่อง ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ประเภทปัญหามลพิษที่ได้รับการร้องเรียนสูงสุด คือ ปัญหากลิ่นเหม็น เฉลี่ยร้อยละ ๔๐ รองลงมาคือปัญหาฝุ่นละออง/เขม่าควัน เฉลี่ยร้อยละ ๒๓ และเสียงดัง/เสียงรบกวน ประมาณร้อยละ ๑๘ ซึ่งมีความสอดคล้องกับข้อมูล ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (รูปที่ ๒)ปัญหามลพิษที่มีการร้องเรียน ปี 2548-2556

รูปที่ ๒ สัดส่วนเรื่องร้องเรียนแยกตามปัญหามลพิษ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙


เมื่อพิจารณาประเภทแหล่งที่มาของปัญหามลพิษที่ได้รับการแจ้งเรื่องร้องเรียน พบว่า ส่วนใหญ่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม ร้อยละ ๖๑ และสถานประกอบการ ร้อยละ ๑๗ (รูปที่ 3)
 
แหล่งที่มาของปัญหามลพิษที่ได้รับการร้องเรียนของกรมควบคุมมลพิษในปี พ.ศ. 2558
รูปที่ ๓ แหล่งที่มาของปัญหามลพิษที่ได้รับการร้องเรียนของกรมควบคุมมลพิษในปี พ.ศ. 2559กรมควบคุมมลพิษได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร คิดเป็นร้อยละ ๒๓ และประสานสำนักงานเขต ดำเนินการแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญ ร้อยละ ๗๗ สำหรับพื้นที่ต่างจังหวัด ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ร้อยละ ๙ และประสานแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อมอบหมายสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ดำเนินการในพื้นที่ ร้อยละ ๙๑ (รูปที่ 4) ผลดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๘๐
 
สัดส่วนเรื่องร้องเรียนแยกตามประเภทการดำเนินการ
รูปที่ ๔ สัดส่วนเรื่องร้องเรียนแยกตามประเภทการดำเนินการ
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม๒๕๖๐
 
สถิติการร้องเรียนปัญหาด้านมลพิษ
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กองตรวจมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ
Hotline 1650 หรือ โทร 02 298 2605
โทรสาร 02 298 2596
ตู้ ปณ. 33 สามเสนใน กรุงเทพฯ 10400
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ e-petition(at)pcd(dot)go(dot)thกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม