Connection Failure PCD: สถิติการร้องเรียนปัญหามลพิษ ปี 2561


รูปที่ 3 แหล่งที่มาของปัญหามลพิษที่ได้รับการร้องเรียนของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (1 ต.ค. 61 – 31 มี.ค 62)


สถิติการร้องเรียนปัญหามลพิษ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2562 (1 ต.ค. 61 – 31 มี.ค. 62)ในปีงบประมาณ 2562 (1 ต.ค. 61 – 31 มี.ค. 62) กรมควบคุมมลพิษได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ จำนวน 238 เรื่อง พื้นที่ที่มีปัญหาได้รับการแจ้งเรื่องร้องเรียนสูงสุด คือ กรุงเทพมหานคร 71 เรื่อง จังหวัดสมุทรปราการ 22 เรื่อง จังหวัดนนทบุรี 14 เรื่อง จังหวัดสมุทรสาคร 9 เรื่อง และจังหวัดนครปฐม 8 เรื่อง ตามตารางสถิติเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ ที่กรมควบคุมมลพิษรับแจ้ง ประจำปีงบประมาณ 2562 ดูทั้งหมด 77 จังหวัด
เรื่องร้องเรียน ปี 2561

สถิติเรื่องร้องเรียนที่กรมควบคุมมลพิษรับแจ้ง ปี พ.ศ. 25626/21/2019


ช่องทางในการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ ที่มีการใช้บริการสูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ โทรศัพท์ ร้อยละ 37 เว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ ร้อยละ 33 และจดหมาย ร้อยละ 17 ตามลำดับ (รูปที่ 1)เรื่องร้องเรียน ปี 2561

รูปที่ 1 สัดส่วนเรื่องร้องเรียนแยกตามช่องทางการให้บริการรับแจ้งเรื่อง ประจำปีงบประมาณ 2562 (1 ต.ค. 61 – 31 มี.ค. 62)ประเภทปัญหามลพิษที่ได้รับการร้องเรียนสูงสุด คือ ปัญหากลิ่นเหม็น ร้อยละ 43 รองลงมา คือ ฝุ่นละออง/เขม่าควัน ร้อยละ 30 และเสียงดัง/เสียงรบกวน ร้อยละ 12 ตามลำดับ (รูปที่ 2)ปัญหามลพิษที่มีการร้องเรียน ปี 2560

รูปที่ 2 สัดส่วนเรื่องร้องเรียนแยกตามปัญหามลพิษ ประจำปีงบประมาณ 2562 (1 ต.ค. 61 – 31 มี.ค. 62)


เมื่อพิจารณาแหล่งที่มาของปัญหามลพิษ ที่ได้รับการแจ้งเรื่องร้องเรียน พบว่า ส่วนใหญ่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม ร้อยละ 59 และสถานประกอบการ ร้อยละ 13 (รูปที่ 3)
 
แหล่งที่มาของปัญหามลพิษที่ได้รับการร้องเรียนของกรมควบคุมมลพิษในปี พ.ศ. 2562
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
 
สถิติการร้องเรียนปัญหาด้านมลพิษ
 
 
 
 
 
 
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กองตรวจมลพิษ
กรมควบคุมมลพิษ
Hotline 1650 หรือ โทร 02 298 2549
โทรสาร 02 298 5396
ตู้ ปณ. 33 สามเสนใน กรุงเทพฯ 10400
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ e-petition(at)pcd(dot)go(dot)thกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม